Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018 lokalplanforslaget endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 22. juni 2017 at nedlægge et forbud i henhold til planlovens § 14 mod etablering af et tofamiliehus med lodret lejlighedsskel på ejendommen Fredheimvej 2B.

Klagevejledning

I henhold til Planlovens § 58, kan vedtagelse af lokalplanen påklages til Planklagenævnet hvad angår retlige forhold via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være nævnet i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanen. Planklagenævnet modtager og styrer klagebehandlingen gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr på 900 kr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort jf. Planlovens § 62.

Læs lokalplanen.

Læs Kommunalbestyrelsens behandling af sagen (pkt. 16).