Forslag til Lokalplan 171 med tilhørende Tillæg 3 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 10. december 2018 til den 4. februar 2019.

Se Lokalplan 171.

Se kommuneplantillæg 3.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning. (pkt. 19)

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2019 lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at sikre en fastholdelse af områdets karakter bestående af store, parklignende grunde med store villaer, samt at give mulighed for, at de bevaringsværdige bebyggelser inden for delområde E kan opdeles i op til 5 lejligheder. Endelig er det en del af lokalplanens formål at sikre områdets åbne og grønne karakter.

Ændring i forhold til den vedtagne lokalplan

I forbindelse med forberedelsen af lokalplanens offentliggørelse er administrationen blevet opmærksomme på en uoverensstemmelse mellem lokalplanens redegørelse og lokalplanens bestemmelser.

Af lokalplanens redegørelse side 12 fremgår følgende tekst om byggelinjer i delområde A, B og F:

”Inden for delområde A, B og F, udlægges byggelinjer på 5 meter fra alle skel. I delområde C og D udlægges byggelinjer på 5 meter fra skel mod vej og 2,5 meter fra andre skel. Uden for byggelinjerne må der ikke opføres beboelsesbygninger.

Udover de tilladte beboelsesbygninger må der etableres småbygninger såsom skure, udhuse, faciliteter til cykelparkering m.v. I delområde A, B og F er der fastsat bestemmelse om, at småbygningerne skal holdes mindst 2,5 meter fra skel og mindst 5 meter fra vejskel.”

Teksten i sidste afsnit fremgår imidlertid ikke af bestemmelserne og er derfor ved en fejl ikke blevet en del af planens juridisk bindende regler. Det fremgår af lokalplanens formål, at lokalplanen skal sikre områdets grønne og åbne karakter, hvorfor det også bør sikres, at småbygninger, skure, carporte og lignende også holder sig inden for de angivne byggelinjer i delområde A, B og F.

Administrationen har på den baggrund anbefalet politikerne, at følgende tekst tilføjes Lokalplan 171, § 6.3:

”Andre bygninger end beboelse i delområde A, B og F skal have en afstand til skel på mindst 2,5 meter og en afstand til vej på mindst 5 meter.”

Den foreslåede ændring er af indholdsmæssig karakter og har derfor ikke uden videre kunnet indføjes af administrationen som en redaktionel rettelse.

Derimod har det været administrationens vurdering, at der er tale om et tilfælde, hvor borgmesteren inden for rammerne af kommunestyrelsesloven kan afgøre sagen (borgmesterbeslutning), da sagen ikke giver anledning til tvivl. Administrationen vurderer desuden, at ændringen ikke nødvendiggør en ny høring vedrørende lokalplanen, da indholdet af den nye bestemmelse allerede er forudsat i lokalplanens redegørelsesdel, hvor det udtrykkeligt fremgår, at der er fastsat bestemmelse i delområde A, B og F om småbygninger. Det fremstår derfor som en åbenbar administrativ fejl, at en sådan bestemmelse ikke er indeholdt i lokalplanens bestemmelser.

Borgmesteren har derfor truffet beslutning om, at ovenstående ændring tilføjes lokalplanen i forbindelse med offentliggørelsen.

Klagevejledning

Se klagevejledning.

Kontakt Center for By og Ejendomme