Tilladelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 og stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 100 af 19/01/2022) jf. § 11 og § 13 stk. 1 i spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21/06/2021). Klagevejledning findes i tilladelsens afsnit 6.

Spillevandstilladelse Ulvemosen.

Bilag 1 - skitse af stenfaskine.

Bilag 2 - Faskine.

Bilag 3 - ansøgning og projektbeskrivelse.