Tillægget skal fremadrettet sikre, at der på hver ejendom kun kan indrettes og opføres én beboelsesbygning med én bolig. Tillægget skal gælde frem til der er udarbejdet nyt plangrundlag for området, hvor der tages stilling til hvorvidt og under hvilke forudsætninger, der kan indrettes og opføres tofamiliehuse og dobbelthuse.

Læs tillægget til lokalplanen.

Læs kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (pkt. 13).

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

På Nævnenes Hus finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.