Formål med kommuneplanen

Kommuneplanen skal sikre rammerne for den udvikling, som kommunalbestyrelsen ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Kommuneplan 2017-2029 udgør et væsentligt element i arbejdet med at konkretisere kommunens vision inden for den fysiske planlægning, herunder f.eks. byudvikling, natur og miljø. Hørsholm Kommune er og vil også i fremtiden være en attraktiv kommune for borgere, erhvervs- og handelsliv.

Se planen

Kommuneplanen er en digital plan, som kan ses på kommuneplan.horsholm.dk. På hjemmesiden kan du også finde kommuneplanen i en pdf-udgave.

Planens retsvirkning

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed m.v. må ikke stride mod kommuneplanen.

Klagevejledning for kommuneplan

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet hvad angår retlige spørgsmål. Klagen skal, inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet (åbner i nyt vindue). Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Nævnenes Hus' hjemmeside.

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.