Klagevejledning

Du kan klage over vandløbsmyndighedens afgørelser efter vandløbsloven og bekendtgørelsen.

Hvem kan klage

Adressaten for afgørelsen.

  • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen.

  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvem er klageinstans?

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvordan klager man?

Du klager vis klageportalen, som du finder her https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde klageportalen vis www.borger.dk eller www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til kommunen. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af det endeligt vedtagne regulativ.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.