Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 973 af 25/06/2020, stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 182 Friplejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej samt forslag til Kommuneplantillæg 8 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Hørsholm Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, da lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og anvendelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagefrist for afgørelse om miljøvurdering er den 30. juli 2021

Læs screeeningsafgørelse af miljøvurdering af forslag til Lokalplan 182 og forslag til Kommuneplantillæg 8 her.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller virk.dk.

På Planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.