Hørsholm Kommune giver tilladelse til sandfodring på kyststrækningen fra Bukkeballevej til Mikkelborg, matr. 58 og 7000 bf Vallerød By, Rungsted samt matr. 54 og matr. 7000 am Vallerød By, Hørsholm.

Hørsholm Kommune giver tilladelse til højvandslukke for udløbsledningen U78 samt fremrykning af eksisterende kystbeskyttelse for ledningsanlægget (U78).

Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering da projektet ikke påvirker et Natura 2000 område eller bilag IV arter.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er blevet offentliggjort, 06.10.21.

Læs mere under punkt 12. Klage og søgsmål i kopi af tilladelsen.

 

Tilladelsen læses vil at trykke på denne tekst

Screeningsafgørelsen kan læses ved at trykke på denne test  (Bilag A)

Miljøscreening kan læses ved at trykke på denne tekst (Bilag B)

Snit over strandvejen kan åbnes ved at trykke på denne tekst (Bilag D)

Projektbeskrivelse kan læses ved at trykke på denne tekst (Bilag E)

Ansøgning til Kystbeskyttelse kan læses ved at trykke på denne tekst (Bilag F)