Hørsholm Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og § 28, stk. 3 meddelt tilladelse til afledning af drænvand fra to kunstgræsbaner til offentlig regnvandskloak med udløb til Usserød Å, samt nedsivning af perkolat fra banerne.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 5. august 2022. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen med bilag og klagevejledning via linket herunder.

Stadionalle 11A_tilslutningstilladelse+bilag1+2

Bilag 3 - Ansøgning om spildevandstilladelse, Ansøgning om VVM screening, Supplerende materialer modtaget 2. februar 2022, Supplerende materialer modtaget 5. juli 2022

Bilag 4 - VVM afgørelse