Hørsholm Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at anlægsarbejdet ifm. udskiftning af et kunstgræstæppe i Hørsholm Idrætspark ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 5. august 2022. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen med bilag og klagevejledning via linket herunder.

VVMAfgørelse - udskiftning af kunstgræstæppe i Hørsholm Idrætspark (080722)

Ansøgning om VVM-screening af kunstgræsbane inkl. Bilag