Strategier, Politikker og Planer

Hørsholmstrategien

Hørsholmstrategien er kommunalbestyrelsens samlede udviklings- og planstrategi, der tegner den overordnede vision og retning for udviklingen i Hørsholm Kommune i et 12-årigt perspektiv. Kommunalbestyrelsen sætter med strategien en klar retning for de områder, der i de kommende år særligt skal prioriteres. 

Læs Hørsholmstrategien (nyt vindue - pdf)

 

Erhvervsstrategi 2020-2025

Læs erhvervsstrategi 2020-2025 (nyt vindue - pdf).

 

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Mange af de visioner, vi har for kommunens udvikling, og de visioner vi har for Agenda 21, er tæt knyttet til hinanden. Vi har derfor valgt at lade de to strategier være en del af samme proces og samle dem i Strategi 2015, som er Kommunalbestyrelsens samlede visioner for fremtidens Hørsholm. Strategien er første skridt på vejen i kommuneplanprocessen.

Læs Strategi 2015 (nyt vindue - pdf).

 

Grøn strategi for Usserød Kongevej

Grøn strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Strategien bruges som et styringsredskab i forhold til kommunens investeringer i anlæg langs Usserød Kongevej og kommunens dialog med investorer i den planlagte byfortætning langs Usserød Kongevej.

Læs Grøn strategi for Usserød Kongevej (nyt vindue - pdf).

 

Kyststrategi

Kyststrategien er Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision for Kommunens kyststrækning.
Kyststrategien inddeler kysten i 8 delstrækninger, og for hver delstrækning er der udarbejdet løsningsforslag til hvordan kysten beskyttes nu og i fremtiden.

Læs Kyststrategien: Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision ved at klikke på dette link (nyt vindue - pdf).
Læs Bilag 1: Natur, landskabs og adgangsanalyse ved at klikke på dette link (nyt vindue - pdf).
Læs Bilag 2: Kystbeskyttelsesmetoder ved at klikke på dette link (nyt vindue -pdf).
Læs Bilag 3: Teknisk Baggrundsrapport ved at klikke på dette link (nyt vindue - pdf).

Bibliotekspolitik

Politikken tager udgangspunkt i borgernes behov og søger at skabe tilbud med en høj grad af kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Læs Hørsholm Kommunes bibliotekspolitik

Læs pixiudgaven af bibliotekspolitikken


Boligpolitik

Politikken beskriver hvad der skal være styrende, når kommunen skal arbejde for en god og hensigtsmæssig boligmasse i fremtiden.

Læs Hørsholm Kommunes boligpolitik


Folkeoplysningspolitik

Politikken fokuserer blandt andet på, at alle borgere skal have mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og aktivt medborgerskab samt styrker demokratiforståelsen.

Læs Hørsholm Kommunes folkeoplysningspolitik


Idrætspolitik

Politikken sætter fokus på at sikre gode oplevelser og fremme det sunde liv og at idrætten hele tiden udvikles i henhold til borgernes ønsker.

Læs Hørsholm Kommunes idrætspolitik

 

Klimapolitik

Klima er et strategisk fokusområde for kommunen. Hørsholm ønsker at tage medansvar for at løse klimaproblemerne. Kommunens klimapolitk beskriver kommunens visioner og målsætninger på området. Klimapolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2018.

Læs Hørsholm Kommunes klimapolitik


Kommunikationspolitik

Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik er det fælles udgangspunkt, og den sætter retningen for, hvad vi forstår som god kommunikation - internt og eksternt.

Læs Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik


Kulturpolitik

Politikken sætter fokus på et varieret kultur- og fritidsliv, af høj kvalitet og i stadig udvikling.

Læs Hørsholm Kommunes kulturpolitik


Opkrævningspolitik

Hørsholm Kommunes opkrævningspolitik er lavet for at sikre retssikkerhed, ensartethed og gennemsigtighed overfor borgerne og kommunens forvaltninger i forhold til opkrævning af de tilgodehavender, som ikke er blevet betalt rettidigt.

Læs Hørsholm Kommunes opkrævningspolitik

 

Persondata

Læs Hørsholm Kommunes politik for beskyttelses af persondata

 

Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for Hørsholm Kommunes udbud af bygge- og anlægsopgaver, samt udbud af løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Hørsholm Kommunes ejendomme, tekniske anlæg, veje og parker. Udbud gennemføres altid i henhold til gældende regler og lovgivning på området, herunder tilbudsloven og EU´s udbudsdirektiv.

Læs Hørsholm Kommunes udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver.

 

Udstillings- og arrangementspolitik

Politikkens formål er at skabe mangfoldige kulturtilbud samt klare retningslinjer for de muligheder borgerne har, for at arrangere eller deltage i udstillinger og arrangementer.

Læs Hørsholm Kommunes udstillings- og arrangementspolitik

 

Værdighedspolitik - En værdig ældrepleje

Politikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Læs Hørsholm Kommunes værdighedspolitik

 

Ældrepolitik - Hørsholm hele livet

Hovedformålet med ældrepolitikken er at give borgerne, organisationerne, og kommunalbestyrelsen en række pejlemærker, når indsatserne på ældreområdet skal prioriteres og planlægges i de kommende år.

Læs Hørsholm Kommunes ældrepolitik - Hørsholm hele livet

 

Økonomisk politik

Økonomisk politik indeholder kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens økonomi og mål for finansiering af de kommunale aktiviteter. Den økonomiske politik er senest revideret på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2013.

Læs Hørsholm Kommunes økonomiske politik

 

Indkøbspolitik

Hovedformålet med Indkøbspolitikken er at give et overblik over de overordnede rammer for Hørsholm Kommunes Indkøbspolitik
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunale indkøb af varer, service og tjenesteydelser, samt leje- og leasingaftaler.
Bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsydelser indenfor dette er ikke omfattet af Indkøbspolitikken.

Læs Hørsholm Kommunes indkøbspolitik

 

 

Affaldsplan

Læs Hørsholm Kommunes affaldsplan (nyt vindue).

Beredskabsplan

Formålet med planen er, at give et let og overskueligt beredskabsmæssigt opslagsværk.

Læs Hørsholm Kommunes beredskabsplan (nyt vindue - pdf).

Beredskabsplan ved overgreb på børn

Formålet med planen er at beskrive de særlige forhold der gør sig gældende i forbindelse med overgreb.

Læs Hørsholm Kommunes beredskabsplan ved overgreb på børn (nyt vindue - pdf).

  

Beredskabsplan ved oversvømmelser

Formålet med planen er at beskrive de særlige forhold, der gør sig gældende ved oversvømmelser, der typisk kan opstå som følge af voldsom regn.

Læs beredskabsplan ved oversvømmelser (nyt vindue - pdf).

 

Beskæftigelsesplan 2021

Læs Hørsholm Kommunes beskæftigelsesplan 2021 (nyt vindue - pdf).

Resultatrevision af beskæftigelsesindsatsen (nyt vindue - pdf).

 

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 sætter retningen for at fortsætte den positive udviklingen inden for både cykling og trafiksikkerhed i Hørsholm Kommunen.

Læs Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 (nyt vindue - pdf).


Drifts- og plejeplaner

Her kan du se godkendte drifts- og plejeplaner i Hørsholm Kommune:

Driftsplan for Kokkedal-Sophienberg-jorden (nyt vindue - pdf).
Plejeplan for Rungstedlund (nyt vindue - pdf) samt Oversigtskort (nyt vindue - pdf).
Plejeplan for Usserød Ådal (nyt vindue - pdf)
Drifts- og plejeplan for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads(nyt vindue - pdf).

Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Energiplanen sætter rammerne at forbedre energiforsyningen i kommunen under hensyn til energieffektivisering, forsyningssikkerhed, bæredygtighed og økonomi.

Læs Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner på 10 års sigt 2011-2021 (nyt vindue - pdf).

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen er et overordnet værktøj, der udpeger områder i kommunen med risiko for oversvømmelser af terræn og opstuvning fra kloakken. Den endelige klimatilpasningsplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2014.

Læs Klimatilpasningsplanen (nyt vindue - pdf).

 

Kommuneplan

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen fornyes eller revideres hvert 4. år.

Læs Kommuneplan 2017-2029.

 

Lokalplaner

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af det område, som planen omfatter.

Se kommunens lokalplaner.

 

Mastepositionsplan

Mobilantenner kan placeres på master samt høje bygninger, skorstene m.m. På hjemmesiden www.mastedatabasen.dk ses eksisterende antennepositioner samt teleoperatørernes planlagte positioner. Spørgsmål til mobilantenner og antennepositioner bedes sendt til bom-post@horsholm.dk.

Læs mastepositionsplan.

 

Masterplan for Hørsholm Idrætspark

Der blev i 2008 arbejdet en udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark. Kultur og Fritid har sammen med COWI stået for denne "Masterplan".

Læs masterplan for Hørsholm Idrætspark (nyt vindue).

 

Natur- & Friluftsplan 2016 for Hørsholm Kommune

Natur- & Friluftsplanen viser vejen for mere og bedre natur og flere friluftsoplevelser i kommunen. Den blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Læs Natur- og Friluftsplan (nyt vindue - pdf).


Plejeplaner

Se "Drifts- og plejeplaner".
 

Skiltning

I Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune kan du få råd om opsætning af butiks- og facadeskilte.

Læs Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune (nyt vindue - pdf).

 

Spildevandsplanen 2018-2024

På byrådsmødet den 25. februar 2019 godkendte Hørsholm Kommune den nye Spildevandsplan 2018-2024.

Læs Spildevandsplanen på spildevandsplan.horsholm.dk (nyt vindue).

 

Udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen

Udviklingsplanen for det nære sundhedsvæsen fokuserer særligt på forebyggende indsatser indenfor psykiatri og mental sundhed målrettet børn, unge og familier. Der er i forlængelse af planen etableret 10 nye tilbud, som løber fra 2017-2020.

Læs udviklingsplanen for det nære sundhedsvæsen (nyt vindue - pdf).

 

Varmeplan

Kommunen er varmeforsyningsmyndighed. På kommunens varmeplanskort kan du se, hvilken kollektiv forsyningsform du er sikret på din adresse.

Læs varmeplanen.