Tilfældene omfatter bl.a., når der forelægges forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. Disse planer skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring på særlige vilkår.

I en lovpligtig høring har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser i form af høringssvar. Høringssvar som er med til at oplyse sagen mest muligt, således Hørsholm Kommune har de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter om høringssvarene giver anledning til ændringer i planen og træffer endelig beslutning om en plan. Ved hjælp af lovpligtige høringer sikrer og dokumenterer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.