Vandløb og dræn

Private vandløb og dræn skal vedligeholdes af de private ejere.

Vedligeholdelsen af åbne vandløb omfatter i store træk skæring af grøde i vandløbet. Grødeskæring skal ske i det omfang, det er nødvendigt eller efter evt. forskrifter for vandløbet.

Grøden skal lægges på bredderne i en afstand, så det ikke falder ned igen i vandløbet og bortskaffes efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Vandløbene er beskyttet via reglerne i vandløbsloven (nyt vindue) som bl.a. omfatter:

 • der må ikke kastes affald eller lign. i vandløbet,
 • der må ikke graves i vandløbet
 • man må ikke ændre på vandløbets placering eller form. Tilledning af drænudløb o.l. er tilladt - dog må dette ikke give anledning til problemer hverken længere nede af vandløbet eller lokalt med f.eks. erodering o.l.


I landzone er vandløbene beskyttet ved, at der ikke må dyrkes indenfor 2 m til vandløbets øverste brinkkant.

Vedligeholdelsen skal ske således, at naturværdierne fremmes mest muligt, idet der skal være passage for den naturlige mængde af vand, der forekommer i åen. Hvis vandløbene ikke vedligeholdes, kan dette medføre problemer f.eks. i form af oversvømmelse af de matrikler, som ligger længere oppe på vandløbssystemet.

Vedligeholdelse skal kun udføres i det omfang, det er nødvendigt.

De rørlagte vandløb – herunder dræn - skal efterses for forstopninger og sammenfald af rørene. Rørene spules efter behov og rør og brønde udskiftes ligeledes efter behov. Det er en god ide, at have inspektions- og rensebrønde placeret med jævn afstand på hele rørføringen.

Skal jeg betale til vandløbet?

Hvis vandløbet er privat, så udfører og betaler de private ejere vedligeholdelsen.

Hvis vandløbet er offentligt, så udfører og betaler kommunen vedligeholdelsen. Hvis det offentlige vandløb reguleres for eksempel ved omlægning eller ændring af vandløbets profil og så videre, så skal de, der har gavn af reguleringen, være med til at betale i forhold til den gavn, de opnår.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen og der er regulativer for alle offentlige vandløb.

Regulativet beskriver bl.a. hvorledes vandløbet skal vedligeholdes.

Offentlige vandløb kan ejes af private. De private ejere skal respektere den nødvendige vedligeholdelse – herunder selv at skulle  bortskaffe optaget grøde, som lægges et stykke fra vandløbet. Desuden skal der respekteres tilsyn fra vandløbsmyndigheden og de regler, der er i regulativet ud over de lovmæssige krav.

Private ejere må ikke selv vedligeholde vandløbet og må heller ikke beskære eller beplante brinker og banketter.

Vandløb skal vedligeholdes, så vandet kan passere. Vedligeholdelse kan omfatte grødeskæring, fjerne gamle blade, grene og lignende som fylder i vandløbet og så videre. Ved vedligeholdelsen skal det påses, at der også skal være god vandkvalitet - herunder gode fysiske forhold i vandløbet.

Når de offentlige vandløb vedligeholdes og der tages grøde op, så skal de private ejere selv sørge for at bortskaffe grøden.

Private bredejere må ikke vedligeholde offentlige vandløb eller ændre på brinker og lignende uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Hvad sker der, hvis et privat vandløb ikke vedligeholdes?

Hvis en privat grundejer ikke lever op til sin vedligeholdelsesforpligtelse, kan kommunen meddele påbud om at udføre den manglende vedligeholdelse. Af hensyn til naboen er det vigtigt, at man som grundejer er opmærksom på denne forpligtelse og også er opmærksom på, at forpligtelsen omfatter både åbne og rørlagte vandløb, samt dræn og søer som mere end en enkelt grundejer har interesse i.

I rørlagte vandløb kan det være vanskeligt at finde ud af hvor ”proppen” sidder. Derfor er det vigtigt, at have inspektions- og rensebrønde placeret med jævne mellemrum på hele vandløbsstrækningen.

Søer

Alle søer over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra kommunen. F.eks. betragtes en oprensning som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag der forbedrer tilstanden i søen.

I Hørsholm Kommune findes over 300 søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du er i tvivl om en bestemt sø er omfattet af § 3 eller om et bestemt tiltag kræver en dispensation, kan du henvende dig til Miljø afdelingen.

Større offentlige og private Søer i Hørsholm Kommune

 • Alsmosen
 • Dronningedam
 • Kohavedammen
 • Sjælsø
 • Slotsdammen
 • Springdam
 • Sø ved Søvang
 • Ubberød Dam

Mange af søerne i Hørsholm Kommune lever ikke op til den målsætning der er fastlagt for dem. Det skyldes især fortidens synder, idet det tidligere var meget almindeligt at udlede urenset spildevand i søerne. I vore dage ledes langt størstedelen af spildevandet til det kommunale renseanlæg, og kravene til rensning af spildevandet fra ejendommene på landet er skærpet væsentligt.
Med vedtagelsen af den statslige plan for Vand og Natur i 2011, vil der blive igangsat en lang række tiltag til forbedring af miljøtilstanden i søerne.

Staten (Naturstyrelsen) og kommunen overvåger kvaliteten af vand i vandløb og søer.

Konkretisering af miljømål for vandløb, søer, kystvande og grundvand og kortlægning af vandområdernes karakteristik og analyse af miljøbelastningen vil fremover fremgå af vandplanen.