Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, kloak og miljø Natur og vand Søer og vandløb

Søer og vandløb

I Hørsholm Kommune findes en del vandløb med tilhørende søer. Disse er levested for mange forskellige dyre- og plantearter og dermed en væsentlig kilde til værdifuld natur i kommunen.

Vandløb og dræn

Private vandløb og dræn skal vedligeholdes af de private ejere, som er forpligtet til at sørge for, dels at der er passage for vandet i vandløbet, og dels at medvirke til at fastholde - og om muligt forbedre vandkvaliteten i vandløbet.

Vedligeholdelsen af åbne vandløb omfatter i store træk skæring af grøde nede i vandløbet. Grødeskæring skal ske i det omfang, det er nødvendigt eller efter evt. forskrifter for vandløbet. Af hensyn til dyrelivet bør grøden kun skæres i perioden 1. juli-1. oktober. Grøden skæres i vandløbets naturlige strømrende, idet bundbredde og brinkernes form ikke må ændres. Grøden skal bortskaffes af de private ejere.

Skæring af vegetation på brinkerne har normalt ikke særlig betydning for vandets passage nede i vandløbet. Ved skæring af brinkvegetation skal der tages hensyn til, at der både skal være skygge og lys i vandløbet samt variation i beplantningen. Beplantningen kan være hjemsted for særlig arter af insekter og dyr.

Sprøjtning o.l. med ukrudtsbekæmpelse skal undgås ved vandløbet, så disse stoffet ikke kommer i vandet og på brinkerne.

Vandløbene er beskyttet via reglerne i vandløbsloven som bl.a. omfatter:

 • Stoffer, der kan skade vandløbet må ikke tilføres dette.
 • Man må ikke hindre vandets frie løb.
 • Der må ikke kastes affald eller lign. i vandløbet – herunder grøde og haveaffald.
 • Der må ikke graves i vandløbet.
 • Man må ikke ændre på vandløbets placering eller form.
 • Tilledning af drænudløb uden pumpe er tilladt - dog må dette ikke give anledning til problemer hverken længere nede af vandløbet eller lokalt med fx erodering o.l. For offentlige vandløb gælder, at man skal oplyse/søge om tilladelse til tilledning af dræn, idet disse skal udformes efter reglerne i regulativet for vandløbet.

I landzone er vandløbene beskyttet ved, at der ikke må dyrkes eller på anden måde vedligeholdes af private indenfor 2 m til vandløbets øverste brinkkant - kronekanten

Vedligeholdelsen skal ske således, at naturværdierne fremmes mest muligt, idet der skal være passage for den naturlige mængde af vand, der forekommer i åen. Hvis vandløbene ikke vedligeholdes, kan dette medføre problemer fx i form af oversvømmelse af de matrikler, som ligger længere oppe på vandløbssystemet.

Vedligeholdelse skal kun udføres i det omfang, det er nødvendigt.

De rørlagte vandløb – herunder dræn – skal efterses for forstopninger og sammenfald af rørene.

Rørene spules efter behov og rør og brønde udskiftes ligeledes efter behov. Man bør have inspektions- og rensebrønde placeret med jævn afstand på hele rørføringen for kontrol af stuvning i røret.

Der må ikke placeres bygninger eller andre former for faste anlæg hen over et rørlagt vandløb. Der må ikke plantes så tæt på vandløbet, at dette kan tilstoppes med rødder o.l.

Skal jeg betale til vandløbet?

Hvis vandløbet er privat, så udfører og betaler de private ejere vedligeholdelsen.

Hvis vandløbet er offentligt, så udfører og betaler kommunen vedligeholdelsen. Hvis det offentlige vandløb reguleres for eksempel ved omlægning eller ændring af vandløbets profil og lign. så skal de, der har gavn af reguleringen, være med til at betale i forhold til den gavn, de opnår.

Hvad sker der, hvis et privat vandløb ikke vedligeholdes?

Hvis en privat grundejer ikke lever op til sin vedligeholdelsesforpligtigelse, kan kommunen meddele påbud om at udføre den manglende vedligeholdelse. Af hensyn til skader på egen grund og hos naboerne er det vigtigt, at man som grundejer er opmærksom på vedligeholdelsen både for åbne og rørlagte vandløb, samt dræn og søer.

I rørlagte vandløb kan det være vanskeligt at finde ud af hvor ”proppen” sidder. Derfor er det vigtigt, at have inspektions- og rensebrønde placeret med jævne mellemrum på hele vandløbsstrækningen.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen.

I Hørsholm Kommune er der følgende offentlige vandløb:

 • Usserød Å (fælles med Rudersdal og Fredensborg Kommuner).
 • Gedevadsrenden.
 • Blårenden.
 • Puemose Renden.
 • Bolbrorenden.
 • Flakvad Rende, Ulvemoserenden og Grøft over Sømandshvile.
 • Brådebækrenden (fælles med Rudersdal Kommune).
 • Donse Å (grænsevandløb til Fredensborg på en ganske kort strækning i Hørsholm Kommune).

Der er regulativer for alle offentlige vandløb. Regulativet beskriver bl.a. hvorledes vandløbet skal vedligeholdes.

Vandløb skal vedligeholdes, så vandet kan passere. Vedligeholdelse kan omfatte grødeskæring, fjerne gamle blade, grene og lignende som fylder i vandløbet og så videre. Ved vedligeholdelsen skal det påses, at der også skal være god vandkvalitet - herunder gode fysiske forhold i vandløbet.

Når de offentlige vandløb vedligeholdes og der tages grøde op, så skal de private ejere selv sørge for at bortskaffe grøden.

Private bredejere må ikke vedligeholde offentlige vandløb eller ændre på brinker og lignende uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Hvad sker der, hvis et privat vandløb ikke vedligeholdes?

Hvis en privat grundejer ikke lever op til sin vedligeholdelsesforpligtelse, kan kommunen meddele påbud om at udføre den manglende vedligeholdelse. Af hensyn til naboen er det vigtigt, at man som grundejer er opmærksom på denne forpligtelse og også er opmærksom på, at forpligtelsen omfatter både åbne og rørlagte vandløb, samt dræn og søer som mere end en enkelt grundejer har interesse i.

I rørlagte vandløb kan det være vanskeligt at finde ud af hvor ”proppen” sidder. Derfor er det vigtigt, at have inspektions- og rensebrønde placeret med jævne mellemrum på hele vandløbsstrækningen.

Søer

Alle søer over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra kommunen. Fx betragtes en oprensning som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag der forbedrer tilstanden i søen.

I Hørsholm Kommune findes over 300 søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du er i tvivl om en bestemt sø er omfattet af § 3 eller om et bestemt tiltag kræver en dispensation, kan du henvende dig til Miljø afdelingen.

Større offentlige og private Søer i Hørsholm Kommune

 • Alsmosen.
 • Dronningedam.
 • Kohavedammen.
 • Sjælsø.
 • Slotsdammen.
 • Springdam.
 • Sø ved Søvang.
 • Ubberød Dam.

Mange af søerne i Hørsholm Kommune lever ikke op til den målsætning der er fastlagt for dem. Det skyldes især fortidens synder, idet det tidligere var meget almindeligt at udlede urenset spildevand i søerne. I vore dage ledes langt størstedelen af spildevandet til det kommunale renseanlæg, og kravene til rensning af spildevandet fra ejendommene på landet er skærpet væsentligt.

Med vedtagelsen af den statslige plan for Vand og Natur i 2011, vil der blive igangsat en lang række tiltag til forbedring af miljøtilstanden i søerne.

Staten (Naturstyrelsen) og kommunen overvåger kvaliteten af vand i vandløb og søer.

Konkretisering af miljømål for vandløb, søer, kystvande og grundvand og kortlægning af vandområdernes karakteristik og analyse af miljøbelastningen vil fremover fremgå af vandplanen.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje