Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Sagsbehandling og tidsfrister

Sagsbehandling og tidsfrister

Hørsholm Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i sager efter social- og beskæftigelseslovgivningen samt andre udvalgte love.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at vi behandler sagerne så hurtigt som muligt.

Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan være i særligt komplekse sager, hvor der fx skal indhentes ekstern dokumentation.

Når der ikke kan træffes beslutning med det samme, vil du få tilsendt et brev med svar om forventet sagsbehandlingstid.

- Børn- og Ungeområdet

Lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge

 • Optagelse og pasningsgaranti i dagtilbud og SFO §23 (Pasningsgaranti er plads inden for tre måneder fra ansøgningstids-punktet, dog tidligst ønsket startdato. Hvis plads ønskes umiddelbart i forlængelse af barnets 26. uge tillægges yderligere 4 uger): 3 uger

 • Deltidsplads ved barselsorlov § 27b: 8 uger

 • Økonomisk fripladstilskud, dagtilbud § 43, stk. 2: 3 uger

 • Økonomisk fripladstilskud, SFO § 63, stk. 2: 3 uger

 • Behandlingsmæssigt fripladstilskud, dagtilbud § 43, stk. 3: 8 uger

 • Behandlingsmæssigt fripladstilskud, SFO § 63, stk. 3: 8 uger

 • Socialpædagogisk fripladstilskud, dagtilbud § 43, stk. 4: 8 uger

 • Socialpædagogisk fripladstilskud, SFO § 63, stk. 4: 8 uger

 • Tilskud til privat pasning § 80: 4 uger

 • Tilskud til pasning af egne børn § 86: 4 uger

 • Kombinationstilbud § 85 a: 8 uger

- Social- og Handicapområdet

Lov om social service

 • Gruppebaseret hjælp og Individuel tidsbegrænset hjælp og støtte § 82 a og b: 8 uger

 • Personlig hjælp og pleje § 83, stk. 1 nr. 1: 3 dage

 • Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet § 83, stk. 1, nr. 2: 2 uger

 • Rehabiliteringsforløb, Personlig pleje § 83a: 3 dage

 • Rehabiliteringsforløb, Praktisk hjælp: 2 uger

 • Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende § 84 stk. 1: 2 uger

 • Socialpædagogisk støtte/bostøtte § 85 (kræver udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden): 4 måneder

 • Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse § 86, stk. 1: 4 uger

 • Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder § 86, stk. 2: 8 uger

 • Godkendelse af valg af egen hjælper § 94: 3 uger

 • Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp § 95: 10 uger

 • Borgerstyret personlig assistance § 96 (kræver udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden): 4 måneder

 • Ledsagerordning § 97: 8 uger

 • Kontaktperson til døvblinde § 98: 4 uger    

 • Støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, personer med misbrugs-problemer og husvilde § 99: 0-10 dage

 • Dækning af nødvendige merudgifter ved et varigt handicap § 100: 4 måneder

 • Dagbehandling af stofmisbrugere § 101, stk. 4: 2 uger

 • Døgnbehandling § 101 (tilbud om dagbehandling under sagsbehandling): 4 måneder

 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102: 4 måneder

 • Beskyttet beskæftigelse §103 (kræver udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden): 4 måneder

 • Aktivitets- og samværstilbud § 104 (kræver udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden): 4 måneder

 • Midlertidigt botilbud §107 (kræver udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden): 4 måneder

 • Længerevarende botilbud § 108 (kræver udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden): 4 måneder

 • Hjælpemidler §112, generelle: 4 uger

 • Hjælpemidler §112, komplekse: 2 måneder

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, akutte: 5 dage

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, genbevillinger: 3 uger

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, nye bevillinger som kræver lægelige oplysninger: 8 uger

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, nye bevillinger uden lægelige oplysninger: 3 uger

 • Magtanvendelse - særlige døråbnere § 125: 4 uger

 • Magtanvendelse - stofseler § 128: 4 uger

 • Magtanvendelse - tryghedsskabende velfærdsteknologi § 128 b (Kræver lægelig vurdering): 8 uger

 • Magtanvendelse - låsning og sikring af yderdøre og vinduer § 128 c: 4 uger

 • Magtanvendelse - kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer § 136 a: 4 uger

 • Brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi (demens) § 136 e, stk. 5: 3 uger

 • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (demente) § 136 f: 4 uger

Lov om boliger for ældre og personer med handicap

 • Plejeboliger § 192: 4 uger

- Sundheds- og Ældreområdet

Lov om boliger for ældre og personer med handicap

 • Plejeboliger § 192: 4 uger

 • Almene ældreboliger § 54: 4 uger

Sundhedsloven

 • Hjemmesygepleje § 138: 1 uge

 • Genoptræning, generel § 140: Indenfor 4 dage

 • Genoptræning, avanceret: 2 uger

 • Alkohol- og misbrugsbehandling §§ 141 og 142: 2 uger

Lov om Social Service

 • Støtte til boligindretning/boligskift § 116, mindre boligsager: 4 uger

 • Støtte til boligindretning/boligskift § 116, større boligsager: 4 måneder

 • Støtte til boligindretning/boligskift § 116, komplekse boligsager: 8 måneder 

 • Hjælpemidler §112, generelle: 4 uger

 • Hjælpemidler §112, komplekse: 2 måneder

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, akutte: 5 dage

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, genbevillinger: 3 uger

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, nye bevillinger som kræver lægelige oplysninger: 8 uger

 • Kropsbårne hjælpemidler §112, nye bevillinger uden lægelige oplysninger: 3 uger

 • Støtte til forbrugsgoder § 113: 2 måneder

 • Støtte til køb af bil §114: 8 måneder

 • Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom § 118: Indenfor 7 dage

 • Pasning af døende i eget hjem – plejeorlov: Indenfor 7 dage

 • Sygeplejeartikler og lignende til døende - bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler § 122: Indenfor 7 dage

- Integrations- og Beskæftigelsesområdet

Lov om social pension    

 • Personligt tillæg § 14, stk. 1: 2 uger

 • Helbredstillæg § 14 a: 2 uger

 • Sagsbehandling i Jobcenteret af ansøgning om seniorpension, Kap. 3 a: 12 uger

 • Pensionsnævnets afgørelse i sager om seniorpension, § 26 d, stk. 2: 6 måneder fra ansøgning

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.    

 • Personligt tillæg §17, stk. 2: 2 uger

Lov om delpension    

 • Delpension §5 (loven administreres af Udbetaling Danmark. Information kan findes på borger.dk): 4 uger

Lov om fleksydelse

 • Fleksydelse, når ansøgning indgives i forbindelse med overgang til fleksydelse fra 60-årsalderen: 3 uger

 • Fleksydelse, når ansøgning om fleksydelse indgives efter det fyldte 60. år: 3 måneder 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats    

 • Løntilskud til førtidspensionister, ”skånejob” Kap. 12: 4 uger

 • Løntilskud Kap. 12: 4 uger

 • Løntilskud – Tilskud til arbejdsgiver Kap. 12: 10 dage

 • Løntilskud til førtidspensionister ”skånejob” – Tilskud til arbejdsgiver Kap. 12: 10 dage

 • Voksenlærling § 155-157: 4 uger

 • Voksenlærling – Tilskud til arbejdsgiver § 158-159: 10 dage

 • Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning § 17, stk. 2: 2 uger

 • Afgørelse om tilbud af vejledning og opkvalificering Kap. 14: 3 uger

 • Virksomhedspraktik Kap. 11: 3 uger

 • Ledighedsydelsesmodtager, 6 ugers jobrettet uddannelse § 48: 2 uger

 • Kontant støtte til arbejdsredskaber m.v. ved fleksjob § 179: 4 uger

 • Fleksjobbevis § 117, stk. 3: 2 uger

 • Økonomisk tilskud (fleksjob) til selvstændige erhvervsdrivende § 126: 3 måneder

 • Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber mv. §§ 178-179: 4 uger

 • Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud § 175: 2 uger

 • Jobrotation §§ 149-152: 4 uger

 • Tilskud til opkvalificering m.v. ved ansættelse uden løntilskud §§ 99-100: 4 uger

 • Opkvalificering ved afskedigelse – forsikrede ledige §§ 102-103: 4 uger

 • Rekruttering og generel erhvervsservice Kap. 3 og 4: 3 dage

Lov om seniorjob    

 • Seniorjob til forsikrede ledige - 2 måneder: 2 måneder

Lov om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.    

 • Personlig assistance Kap. 3: 4 uger

Lov om sygedagpenge    

 • Sygedagpenge § 6, stk. 1, 1. pkt.: 2 uger

 • Refusion til arbejdsgiver § 54, stk. 1: 2 uger

 • Dækning til arbejdsgiver ved kronisk lidelse (§ 56-aftaler) § 56: 6 uger

 • Jobafklaringsforløb § 24a: 3 uger (senest fra første fraværsdag efter udløbet af arbejdsgiverperioden)

Lov om aktiv socialpolitik    

 • Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp § 8a: Ved første henvendelse til kommunen

 • Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp § 13: 3 uger

 • Supplement til brøkpension § 27a: 2 uger

 • Afgørelse om udbetaling af uddannelses- og kontanthjælp § 11: 2 uger

 • Afgørelse om hjælp i særlige tilfælde – enkeltydelser Kap. 10 og 10a: 2 uger

 • Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse §§ 68 og 69: 2 uger

 • Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse ledighedsydelse § 74: 2 uger

 • Kontanthjælp, løbende hjælp til forsørgelse, uddannelseshjælp §§ 23, 25 og 29: 3 uger

 • Engangshjælp § 25 a: 3 uger

 • Støtte til høje boligudgifter § 34: 3 uger

 • Revalidering: 4 måneder

 • Revalidering, forlængelse § 56: 2 måneder

 • Særlig støtte under revalidering § 63: 4 uger

 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed §§ 65 og 67: 4 måneder

 • Ledighedsydelse § 74: 2 uger

 • Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp §§ 36, 37, 38, 41 og 42: 12 uger (3 hele kalender-måneder efter hændelsen)

Lov om integration af udlændinge i Danmark    

 • Introduktionsprogram - sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltnin § 16: 4 uger

 • Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af lovenger § 18: 4 uger

 • Integrationskontrakt § 19: 4 uger

 • Danskuddannelse § 21: 4 uger

Lov om repatriering    

 • Lov om repatriering § 7: 13 uger

 • Reintegrationsbistand § 10: 13 uger

- Sager om børn og unge med særlige behov

Lov om social service    

 • Forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien (konsulentbistand, familierettede indsatser, netværks- eller samtale grupper, rådgivning om familieplanlægning eller andre forebyggende indsatser) § 11, stk. 3: 8 uger

 • Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier § 11, stk. 7: 8 uger

 • Særlig familievejlederordning for familier med børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne § 11, stk. 8: 8 uger

 • Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet § 32 (kræver børnefaglig undersøgelse): 4 måneder

 • Hjemmetræning § 32 a (forudsætter forudgående afgørelse efter § 32): 4 måneder

 • Dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne § 41: 4 måneder

 • Tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af hjemmeboende børn med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne § 42: 4 måneder

 • Afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn/unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne § 44: 8 uger

 • Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne § 45: 8 uger

 • Udarbejdelse af en undersøgelse med samtykke af et barns eller en unges forhold § 50: 4 måneder

 • Udarbejdelse af en undersøgelse uden samtykke af et barns eller en unges forhold under ophold på institution eller sygehus § 51: 2 måneder

 • Foranstaltninger med samtykke af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte § 52 (der træffes afgørelse ved færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen)*: 4 måneder

*herunder:    

 1. ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende    
 2. praktisk, pædagogisk støtte    
 3. familiebehandling i dagtilbud    
 4. familiebehandling i døgntilbud 
 5. aflastningsordning    
 6. fast kontaktperson    
 7. anbringelse uden for hjemmet    
 8. praktiktilbud    
 9. anden rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte

 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) § 2: 4 måneder

- Sagsbehandlingsfrister efter andre udvalgte love

Aktindsigt   

 • Forvaltningsloven § 16: 7 arbejdsdage

 • Offentlighedsloven § 36: 7 arbejdsdage

 • Indsigtsanmodning/databeskyttelsesforordningen, artikel 15: 1 måned

Lov om individuel boligstøtte    

 • Beboerindskudslån §§ 54-59: 2 uger

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter    

 • Lån til betaling af ejendomsskatter §§ 1-12: 2 uger

Lov om det centrale personregister    

 • Flytteanmeldelse §§ 6-23: 2 uger

Lov om Social Service – Kapitel 11: Særlig støtte til børn og unge

 • Økonomisk støtte til udgifter ifm. foranstaltninger efter §52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter mere indgribende foranstaltninger efter § 52, stk. 3: 8 uger

 • Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse/fremme en hjemgivelse § 52 a: 8 uger

 • Økonomisk støtte, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet § 52 a: 8 uger      

 • Støtte til forældre med anbragte børn eller unge, herunder støtteperson § 54: Tilbydes i forbindelse med anbringelsen.

 • Forældrepålæg § 57 a: 8 uger fra der vurderes at være grundlag

 • Ungepålæg § 57 b: 8 uger fra der vurderes at være grundlag

 • Indkaldelse til netværkssamråd ift. alvorlig kriminalitet § 57 c, stk. 1: 7 dage

 • Handleplan for børn og unge, der har begået kriminalitet § 57 c, stk. 2: 8 uger

 • Hjemgivelse af anbragt barn § 68: 7 dage

 • Samvær og kontakt § 71: 8 uger

 • Efterværn til unge (18-22 år) § 76 **: 4 uger

** Senest 6 mdr. før det fyldte 18. år skal der foretages en foreløbig målgruppevurdering af, om den unge er i målgruppe for efterværn. Evt. ny opholdskommune har 30 dage til at træffe afgørelse fra modtagelse af handleplan.

Lov om Social Service – Kapitel 25: Kvalitetsstandarder og handleplaner

 • Handleplan for børn/unge § 140: 4 måneder

 • Handleplan for voksne § 141 (tilbydes ifm. udredning efter Voksenudrednings-metoden): 4 måneder

Lov om Social Service – Kapitel 27: Underretningspligt

 • Rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger § 155, stk. 2: Vurdering skal ske inden 24 timer af hvorvidt der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. I modsat fald kontakt med forældre/barn inden for 14 dage.

Lov om specialundervisning for voksne

 • Voksenspecialundervisning og special-pædagogisk bistand § 1: 2 uger

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...