Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Nævn, kommissioner og råd

Nævn, kommissioner og råd

Her finder du listen over nævn, kommissioner og råd. Du kan se, hvem der er medlem, og hvordan du kontakter dem.

Nævn, kommissioner og råd

Beboerklagenævnet er et nævn, der træffer afgørelser i sager om visse tvister dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger

Medlemmer

Formand borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg.
Næstformand Borgmester Karsten Längerich - Allerød.
Borgmester Ann Sofie Orth - Rudersdal.
Borgmester Morten Slotved - Hørsholm.
Carsten Nielsen - Fredensborg.
Kristian Tanderup - Fredensborg.
Malene Barkhus - Rudersdal.
Birgitte Schjerning Povlsen - Rudersdal.
Ann Lindhardt - Hørsholm.
Jan Klit - Hørsholm.
Esben Buchwald - Allerød.
Erik Lund - Allerød.
Brandmand/TL Tommy Simonsen. 
Frivillig observatør Søren Simonsen. 
Politiinspektør Jens-Christian Bülow.

Sekretariat:

Nordsjællands Brandvæsen.
Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger.
Kokkedal Industripark 14.
2980 Kokkedal .
Tlf. 45 80 33 35.
nsbv@nsbv.dk

Medlemmer

Jan Klit (C).
Ann Lindhardt(V).

Suppleanter 

Maj Allin Thorup (C).
Christian Wikstrøm (V).

Byretsdommeren for retskredsen

Ulla Ingerslev, Retten i Helsingør.

Pædagogisk-psykologisk sagkyndig

Ove Kristian Møller
ovemp@email.dk

Pia Scheuer Jensen
pia_scheuer@msn.com

Pædagogisk-psykologisk sagkyndig suppleant

Adnan Moukdad
elmoukdad@gmail.com

Lea Holst Jensen
leaholstjensen@hotmail.com

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 00 00

Lovgrundlag
Lov om styrelse af sociale
og visse sundhedsmæssige
anliggender. Fra 1. juli 1998
findes hjemlen i lov om
retssikkerhed og administration
på det sociale område, lov nr. 453
af 10. juni 1997, § 18.

Repræsentant

Peter Moesgaard.

Sekretariat

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Vester Voldgade 123, 3.
1551 København V.
Telefon 33 92 72 30

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 522 af 4. juli 1991
om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom, § 6, stk. 2.

Medlem

Bo Lønberg Bilde.

Suppleant

Stine Pagh.

Sekretariat

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 385 af 1. nov.
1997 af lov om naturbeskyttelse § 35

Rådet repræsenterer fritids- og kulturområdet i Hørsholm Kommune

Overenskomstens § 10.

Repræsentanter for Hørsholm Kommune

Charlotte Kirchheiner (C).

Sekretariat

Gentofte Kommune
Teknik og Miljø
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Telefon 39 75 27 00

Medlemmer

Erling Rørdam
Birger Bøgeblad
Peter Moesgaard
Jørgen Eirfelt
Peer Tidemand-Petersson

Sekretariat

Sekretariatet
Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 10 63
pol-post@horsholm.dk

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 om rettens
pleje, § 72, samt bekendtgørelse nr. 809
af 5. december 1990 om grundlister og
bekendtgørelse nr. 1212 af 30. december 1993.

Grønt Råd virker som dialogpartner for Hørsholm Kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg. Medlemmerne repræsenterer forskellige grønne organisationer. Rådet fungerer også som forum for meningsudveksling mellem de deltagende organisationer/borgergrupper.

Kontaktperson i Hørsholm Kommune

Midlertidig vakant

Grønt Råd i Hørsholm Kommune

Fungerende formand Ruth Pedersen

DN-Hørsholm

Bo Madsen (formand)

Dansk Ornitologisk Forening

Vakant (formand)

Friluftsrådet

Vakant

Hørsholm og Omegns Jagtforening

Vakant (formand)

Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening

Lars Gudmand-Høyer

Hørsholm Seniorråd

Lars Bjørck Olsen

Marianne Preis Balser (suppleant)

Hørsholm Sølaug

Jørgen Lissner

Kai Aaen Hansen (suppleant)

Spejderbevægelsen

Jette Nielsen

Medlemmer

Formand Marianne Preis Balser
Otto B. Christiansen
Jørgen Eirfeldt

Suppleanter

Bo Lønberg Bilde
Birger Bøgeblad
Erling Rørdam

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 24 80
bom-post@horsholm.dk

Medlem

Morten Slotved (C)

Personlig stedfortræder

Nadja Hageskov (C)

Sekretariat

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
Postbox 83
2860 Søborg
Telefon 39 69 56 11

Huslejenævnet er et nævn, der træffer afgørelse i sager om visse tvister - dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri

Medlemmer

Henrik Duus Rosengren
Jørgen Stokbro

Suppleanter

Jane Gjøe Kvist
Henriette Rude Brytygier

Sekretariat

Hørsholm Kommune
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 23 65
bom-post@horsholm.dk

Hørsholm Handicapråd er nedsat af kommunalbestyrelsen i 1995. Medlemmerne repræsenterer handicaporganisationerne i Hørsholm Kommune og Kommunalbestyrelsen.

Find dagsordener og referater

Formål

Handicaprådets formål er at varetage fællesinteresser for alle kommunens handicappede borgere.
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen om relevante emner.
Handicaprådet skal skabe debat.
Handicaprådet skal fremme dialog mellem borgere, politikere og kommunens direktørområder.
Handicaprådet er ikke en ankeinstans og behandler ikke personsager.

Aktiviteter

Hørsholm Handicapråd bestræber sig på at være på forkant med udviklingen i Hørsholm Kommune, så interesserne for kommunens handicappede borgere repræsenteres bedst muligt.

Ved den i 1998 gennemførte Brugerundersøgelse er forholdene og problemerne for kommunens handicappede medborgere blevet belyst. Dette udnytter Handicaprådet og kommunens direktørområder til at revurdere bl.a. kontakten til den enkelte borger.

Handicaprådet forsøger at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem handicappede borgere og familier med handicappede børn.

Medlemmer

Medlemmer:
 1. Louise Zabel
 2. Thorkild Gruelund
 3. Marcus Guldager
 4. Anne Ehrenreich
 5. Annette Wiencken
 
Suppleanter:
 1. Caroline Victoria Christensen
 2. Ann Lindhardt
 3. Maj Allin Thorup
 4. Birger Bøgeblad
 5. Charlotte Kirchheiner
 
Fra handicaporganisationerne:
Medlemmer:
 1. Jerry Ritz (DH)
 2. Preben Carøe (DH)
 3. Jeanette Birkelund (DH)
 4. Flemming Sundt (DH)
 5. Gunnar Teis Hansen (HH)
 
Suppleanter:
 1. Louise Heidensleben (DH)
 2. Anders Kinnerup (DH)
 3. vakant
 4. vakant
 5. Christian Skytt (HH)

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Center for Børn og Voksne
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
bov-post@horsholm.dk

Medlemmer:

Caroline Victoria Christensen
Ann Lindhardt
Nadja Maria Hageskov
Camilla Kann Fjeldsøe

Stedfortrædere:

Marcus Guldager
Christian Wickström
Esben Dyekjær
Birger Bøgeblad

Hørsholm Seniorråd består af 7 medlemmer og er uafhængig af partipolitik. Seniorrådet er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover

Seniorrådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne. Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholm Kommunes ældre borgere kan give deres mening til kende.

Kommunalpolitikerne skal høre seniorrådene i alle de spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Seniorrådet kan så rådgive politikerne. Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, hjemmepleje, trafik- og miljøspørgsmål.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. Seniorrådet er et vigtigt forum, med mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Læs mere om Seniorrådets arbejde på deres egen hjemmeside

Medlemmer

Lisbet Schmølker (formand)
Steen Fich Andersen (næstformand, kasserer og sekretær)
Lone Sønderbo
Anders Kinnerup
Anne Ehrenreich
Hanne Wendt
Jørgen Nielsen

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Center for Sundhed og Omsorg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
som-post@horsholm.dk

Rådet repræsenterer idrætsforeninger i Hørsholm Kommune

Delegerede

Medlemmer:

Morten Slotved
Ann Lindhardt
Marcus Guldager
Christian Wickström

 
Stedfortrædere:

Henrik Klitgaard
Thomas Madsen
Louise Zabel
Jesper Sperling

Sekretariat

Kommunernes Landsforening
Gyldenløvesgade 11
1600 København V
Telefon 33 12 23 50

Medlemmer

Borgmester Morten Slotved.
Politidirektør Jens- Christian Bülow.
samt 2 medlemmer valgt af og blandt politipersonalet i politikredsen.

Stedfortræder for borgmesteren

Jan H. Klit (C).

Medlem

Jan H. Klit (C).

Sekretariat

Naturstyrelsen
Hovedstaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
Tlf. 72 54 30 00
Email hst@nst.dk

Lovgrundlag

Loven om rettens pleje § 115 - 155a.

Medlemmer

Borgmester Morten Slotved - Hørsholm Kommune.
Borgmester Ann Sofie Orth - Rudersdal Kommune.
Borgmester Karsten Längerich - Allerød Kommune.
Borgmester Thomas Lykke Pedersen - Fredensborg Kommune.
Borgmester Benedicte Kiær - Helsingør Kommune.

Personlig stedfortræder

Marcus Guldager (A).

Sekretariat

I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
v/ Adm. dir. Tonny Juul Jensen
Telefon 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk

Udvalget er nedsat ved kommunalbestyrelses-beslutning d. 26. september 1994. Udvalget fungerer i kommunalbestyrelsens valgperiode.

Medlemmer

Morten Slotved (C).
Kristin Arendt (C).
Ann Lindhardt (V) .
Svend Erik Christiansen (A).

Niels Holscher, Arkitekt.
Søren Mølbak, Arkitekt.

Repræsentanter fra administrationen

Sekretariat

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
bom-post@horsholm.dk

Eksterne medlemmer

Hugo Pedersen, formand, tidligere kommunaldirektør i Hørsholm Kommune.
Hans Laugesen, næstformand, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm.
Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune.
Finn Murholt Rosenthal, partnerleder Rungsted Seier Capital.
Ulla Wiese Christensen, skoleleder, Rungsted Skole.
Kim Pedersen, Program Director CBS.
Louise Mehnke, medlem af byrådet i Fredensborg Kommune.

Medarbejderrepræsentanter

Anne Amtrup Sprøgøe.
Jeppe Willads Petersen.

Elevrepræsentanter

Olivia Folmer Svane.
Frida Højgaard Memhave.

Sekretariat

Stadionalle 14
2960 Rungsted Kyst
Telefon 45 86 33 11
gymnasiet@rung-gym.dk

Medlemmer:

Maj Allin Thorup
Thomas Madsen
Louise Zabel
Ann Lindhardt

Stedfortrædere:

Dickte Toft
Christian Wickström
Marcus Guldager
Jacob Schulze

Medarbejderrepræsentanter:

Claus Skjoldan
Jakob Greve

Læs om Hørsholm Kommunes Erhvervsråd her.

Hørsholm Bysamarbejde blev etableret i 2018 og er en gruppe bestående af repræsentanter fra detailhandlen og Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse.

Hørsholm Bysamarbejde er sammen om udviklingen af en bedre by. Formålet med Hørsholm Bysamarbejde er at skabe en lokalforankret byudviklingsdynamo på tværs af private og offentlige aktører i Hørsholm Kommune.

Målet er at skabe et bredt og solidt samarbejde på tværs af byen, som kan sikre, at den også i fremtiden bliver et attraktivt sted at bo, arbejde og drive forretning.

Hørsholm Bysamarbejde består af følgende medlemmer:

 • Lisbeth Chabert, Ugebladet
 • Lisbeth Dalgaard, Kongevejscentret
 • Jens Jakobsen, Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn
 • Thorkild Gruelund, Gågadeforeningen
 • Birger Iversen, Hørsholm Midtpunkt
 • Erik Fraas, Hørsholm Erhvervsnetværk
 • Peter Jønsson, Trommen
 • Allan Handreck, Tømremesterforeningen
 • Christer Thorell, Dades
 • Brian Banke, MENY Rungsted
 • Knud N. Nordby, Rungsted Havn
 • Tine Junget Røhling, Hørsholm Erhvervsnetværk
 • Lars Christiansen, Håndværkerforeningen
 • Troels Bjerring Jensen, DEAS Asset Management (Kongevejscentret)
 • Charlotte Kirchheiner (C), Formand for Byudviklingsudvalget og medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Henrik Klitgaard (B), Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Ann Lindhardt (V), medlem af Kommunalbestyrelsen
Udviklingen af Cirkelhusgrunden, som er beliggende i både Fredensborg og Hørsholm Kommuner er i fuld gang.
  
Der er en række trafikale, erhvervsmæssige og planmæssige forhold, der kalder på koordinering mellem de to kommuner, hvorfor det er aftalt at nedsætte de fornødne koordinationsfora.
 
Fredensborg og Hørsholm Kommuner har derfor aftalt, at der skal nedsættes både en politisk gruppe og en administrativ gruppe til at koordinere udviklingen af Cirkelhusgrunden.
 
Hørsholm Kommunalbestyrelse har udpeget følgende medlemmer til den politiske følgegruppe:

Henrik Klitgaard
Anne Ehrenreich
Jacob Schulze

Hørsholm kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje