Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Bolig Lejebolig Huslejenævnet

Huslejenævnet

Huslejenævnet er et nævn, der træffer afgørelse i sager om visse tvister - dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.

Fælles huslejenævn

Fredensborg og Hørsholm kommuner har for perioden 1. april 2022 til og med 31. marts 2026 oprettet et fælles Huslejenævn.

Huslejenævnets sammensætning

Det fælles Huslejenævn består af 3 personer. Formanden er jurist og udpeget af Statsforvaltningen i Hovedstaden. De to andre medlemmer er valgt af kommunalbestyrelserne i de to kommuner efter indstilling fra de større lejeforeninger og udlejerforeninger i kommunerne. I husordenssager deltager en socialt sagkyndig, som dog ikke har stemmeret.

Læs mere

Huslejenævnet kan alene behandle sager vedrørende tvister mellem lejere og udlejere på det private boligmarked.

Hvis du er blevet uenig i en sag med en lejer eller udlejer, kan én af jer indbringe sagen.

Nævnet behandler bl.a. sager om:

  • Lejestørrelser
  • Lejeforhøjelser
  • Vedligeholdelsesmangler
  • Fraflytninger
  • Forbedringsarbejder
  • Forbrugsregnskaber
  • Husordenssager.

Du kan skrive til huslejenævnets sekretariat, som har adresse på Hørsholm Rådhus. 

Sammen med klagen skal du vedlægge kopi af nødvendige papirer fx lejekontrakt, forbrugsregnskaber, udflytningsrapport eller lign.

Det koster i 357 kr. at indbringe en sag for det fælles Huslejenævn. Du bedes indbetale beløbet til kommunens konto i Danske Bank: Reg. nr. 4319 - konto nr. 3170111427. Husk at påføre betalingen lejemålets adresse samt teksten "Huslejenævnet".

Huslejenævnet Hørsholm Rådhus

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
E-mail: huslejenaevn@horsholm.dk  

Senest en uge efter sagens indbringelse giver nævnet den anden part i sagen underretning om indbringelsen med angivelse af, at parten må fremsætte sine synspunkter i sagen inden to uger.

Huslejenævnet kan foretage besigtigelse. Sagens parter skal indkaldes med mindst en uges varsel.

Huslejenævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.

Huslejenævnets afgørelser kan ankes til Boligretten.

Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at ringe til huslejenævnets sekretariat på 48 49 10 74.

Fælles med Fredensborg Kommune

Medlemmer

Formand: Marianne Dons.
Lejerrepræsentant: John Hestehave.
Udlejerrepræsentant: Ramin Salek.
Særligt social-sagkyndigt medlem: Klaus Poulsen.

Suppleanter

Bente Jersie Jensen, suppleant for Marianne Dons.
Conny Birkholm, suppleant for John Hestehave.
Tonny Henriksen, for Ramin Salek.
Camilla Rasmussen, for Klaus Poulsen.

Sekretariat

Det fælleskommunale Huslejenævn for Hørsholm og Fredensborg kommuner
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon: 48 49 10 74
E-mail: huslejenaevn@horsholm.dk 

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...