Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Bolig Lejebolig Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er et nævn, der træffer afgørelser i sager om visse tvister dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Fælles beboerklagenævn

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026 oprettet et fælles beboerklagenævn.

Beboerklagenævnets sammensætning

Det fælles Beboerklagenævn består af 3 personer, hvor formanden er jurist. De øvrige 2 medlemmer er henholdsvis udlejer- og lejerrepræsentant. Hvis der er tale om sager af social karakter, deltager en socialt sagkyndig, som dog ikke har stemmeret.

Beboerklagenævnet kan alene behandle sager vedrørende boliger i den almene boligsektor i henholdsvis Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Nævnet kan afgøre sager om:

 • Boligens stand ved lejeforholdets begyndelse
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Betaling for vand og varme o.l.
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser
 • Installationer og forbedringer af det lejede mv.
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Ret til fremleje og bytte
 • Husordenssager
 • Tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Du skal indsende din klage via nedenstående link. Du skal bruge MitID til at udfylde blanketten. Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post og MitID, skal du bruge det andet link.

Det koster 167 kr. (2024) at indbringe en sag for det fælles beboerklagenævn. Du bedes indbetale beløbet til kommunens konto i Danske Bank: Reg. nr. 4319 - konto nr. 11779433. Husk at påføre betalingen lejemålets adresse samt teksten "Beboerklagenævnet".

Indsend klage til det fælles beboerklagenævn (med MitId)

Indsend klage til det fælles beboerklagenævn, hvis du ikke har MitID

Beboerklagenævnet Fredensborg Rådhus

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Telefon: 72 56 50 00

Senest uge efter sagens indbringelse giver nævnet den anden part i sagen underretning om indbringelsen med angivelse af, at parten må fremsætte sine synspunkter i sagen inden 2 uger.

Nævnet kan foretage besigtigelse.

Sagens parter skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

Nævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.

Bortset fra advarsler kan nævnets afgørelser ankes til Boligretten.

Fælles med Fredensborg kommune.

Medlemmer

Formand: Marianne Dons, beskikket af Frederiksborg Statsamt
Udlejerrepræsentant: Marianne Lundberg Andersen, valgt af De almene Boligorganisationer
Lejerrepræsentant: John Hestehave, valgt af Lejernes Landsorganisation
Særligt social-sagkyndigt medlem: Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune

Suppleanter

Bente Jersie Jensen, suppleant for Marianne Dons
Anitta Olsen, suppleant for John Hestehave
Christian Balle Hansen, suppleant for Marianne Lundberg Andersen
Klaus Poulsen, suppleant for Camilla Rasmussen

Sekretariat

Beboerklagenævnet
Fredensborg Rådhus
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Telefon: 72 56 50 00 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...