Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsrådet

Erhvervsrådet

Hørsholm Erhvervsråd består af repræsentanter fra de 9 lokale erhvervsforeninger, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt kommunens direktion.

Læs mere

Kommissorium for Erhvervsrådet i Hørsholm Kommune

Mission:

Vi vil være den løsningsorienterede erhvervskommune, hvor samarbejde mellem kommunens centre og erhverv omsættes til en klar identitet, en accepteret balanceret vinderkultur, en åbenhed mod omverdenen og stærke alliancer med de bedste.

Vision:

Vi vil opfattes som regionens bedste erhvervskommune, når det gælder samarbejde om værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhedernes vilkår, til gavn for Hørsholm Kommunes borgere, institutioner og kulturliv.

Formål:
 • at skabe synergi mellem Hørsholm Kommunes erhvervspolitik og erhvervslivets aktuelle situation, udvikling og behov, således at der skabes vækst og tiltrækningskraft for alle involverede parter.
 • at skabe fundament for en langsigtet horisont, 10-15 år, således at potentielle investorer kan se fordelen ved at investere i udviklingen af vores by.
  Samtidigt skabe ensartede og strukturerede planløsninger, der har sammenhængskraft.
 • at være bindeled mellem Hørsholm Kommunes forskellige administrative centre, særligt når det gælder om at initiere væksttiltag, der udvikler by- og kulturliv, skaber fællesskab samt tiltrækker nye borgere ved at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet.

Erhvervsrådets strategi

Strategien skal forbedre virksomhedernes rammevilkår, fokusere på innovation, viden, udsyn og oplevelse - og sikre den rigtige indsats fra kommune og erhvervsråd.

Erhvervsrådet vil arbejde hårdt for at gøre Hørsholm Kommune til en stærkere erhvervskommune og strategien beskriver retningen og rammerne for dette.

Intet er statisk - verden omkring os forandrer sig hele tiden, og vi skal følge med.

Se endvidere nuværende erhvervsstrategi for Hørsholm Kommune, der ikke bør være statisk, men justeres årligt.

Kommissorium

 • Erhvervsrådet er høringsorgan for Hørsholm Kommune, hvor kommunen kan fremlægge ideer og tiltag for erhvervslivets repræsentanter, inden de vedtages.
 • Erhvervsrådet rådgiver og vejleder om udførelsen af Hørsholm Kommunes erhvervspolitik.
 • Erhvervsrådet støtter og kommer med forslag vedrørende arbejdsmarkedsområdet, beskæftigelsen og integrationen.
 • Erhvervsrådet initierer tiltag der skaber værdi for kommunen, samt borgerne, ved at forbedre erhvervslivets rammevilkår.
 • Erhvervsrådet vil være rådgivende vedrørende Hørsholm Kommunes geografiske og digitale infrastruktur.
 • Erhvervsrådet ønsker at skabe et godt samarbejde mellem Erhvervslivet og Kulturlivet, herunder sport- og idræt.
 • Erhvervsrådet kan drøfte Hørsholm Kommunes visioner for at sikre, at kommunen bliver en attraktiv kommune at bo i.
 • Erhvervsrådet bidrager med ideer og forslag til Byudviklingen, herunder være med til at sætte kommunen på landkortet ved at søge puljemidler fra fx ministerier, private fonde, EU og Realdania. Sammen kan vi gøre det meget bedre.
 • Initierer nedsættelse af en arbejdsgruppe med kommune, ejendomsejerne og erhvervsliv som deltagere. Arbejdsgruppen kan inddrage relevante fagfolk og kommer med udviklingsforslag.
 • Erhvervsrådet kommer med forslag til brug af Kommunens institutioner, herunder Idrætsparken, til erhvervsaktiviteter.
 • Erhvervsrådet kommer med forslag til enklere arbejdsgange i kontakten mellem Erhvervslivet og Administrationen.
 • Der arbejdes med rullende Årshjul med fælles aktiviteter (Jul, Kulturnat, Havnefest, Håndværkets Dag o.a.)
  Årshjulet opdateres efter behov.

Budget:

Erhvervsforeningerne foreslår at Erhvervsrådet fra og med 2018 har et budget til rådighed (rådighedsbeløb)

Administration:

Kommunen opretter og drifter et sekretariat for rådet, og dette drives af erhvervskonsulenten.

Desuden vil der fra administrationens side deltage relevante centerchefer i forhold til den konkrete dagsorden.

Fra politisk side blev det foreslået, at formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og for Miljø- og Planlægningsudvalget er faste deltagere i
rådet.

Øvrige udvalgsformænd kan deltage i forhold til den konkrete dagsorden. 

På Erhvervsrådets møder behandles ind imellem dagsordenspunkter vedr. Hørsholm Bysamarbejde, og under disse punkter deltager yderligere eventuelt følgende personer:

Invitationer/dagsordener

Invitation til erhvervsrådsmøde den 8. marts 2023

Referater

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...