Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Affald For dig, der har fælles affaldsbeholdere

For dig, der har fælles affaldsbeholdere

Denne side er for borgere og affaldsansvarlige/viceværter med fælles affaldsløsninger.

Læs mere om affaldsordningerne.

Læs om selvbetjeningsløsningen Mit Affald, hvor du kan tjekke tømmedage, anmelde manglende tømning og også se, hvis der er uregelmæssigheder i afhentning af affald.

Læs om, hvordan du får nye madaffaldsposer, og om hvordan du skal placere dine affaldsbeholdere.

Guide til, hvordan du bruger selvbetjeningsløsningen "Mit Affald"

Læs mere

Det kan være svært at finde rundt i reglerne om, hvordan affaldet skal sorteres.

Derfor har vi lavet en sorteringsvejledning, der viser, hvordan affaldet skal sorteres.

Vejledningen er bygget op, så du både får at vide, hvad der må smides i de forskellige beholdere, og hvad der ikke må smides i.

Fx skal pizzabakker til restaffald, og mad- og drikkekartoner skal smides til plastaffald.

Sorteringsvejledningen findes på fire sprog:

Sorteringsvejledning (dansk)

Sorting guide (English)

دليل الفرز العربي (arabisk)

Türkçe sınıflandırma kılavuzu (tyrkisk)

Læs mere om affaldssortering

Når du er del af en fælles affaldsløsning, skal du forhøre dig hos ejendomskontoret, hos din vicevært eller lignende, om I har jeres egen ordning for omdeling af madaffaldsposer. Hvis ikke I har det, kan du afhente nye poser på genbrugspladsen ved henvendelse til personalet.

Husk også, at du kun må bruge de grønne poser til madaffald, for kun de er beregnet hertil.

Det er obligatorisk for ejer- og boligforeninger at opstille affaldsbeholdere til sortering af papir, pap, plast, glas og metal.

Se de mulige beholderstørrelser

Affaldsbeholderne tømmes hver anden uge, med undtagelse af metal som tømmes hver 4. uge.

Bestilling af beholdere

I kan bestille beholdere ved at kontakte kommunens affaldsgruppe. Så kan vi drøfte mulighederne i forhold til jeres behov.

Det koster jer ikke ekstra at ændre på beholdersammensætningen eller bestille flere beholdere.

Det er altid muligt at ændre på sammensætningen af de beholdere, der er opstillet ved jeres ejendom. Mange forhold vedr. affaldsmængder kan ændre sig gennem årene, og derfor er det vigtigt, at I løbende holder øje med, om kapaciteten på de forskellige beholdere er tilstrækkelig.

Kontakt affaldsgruppen:

E-mail: genbrug@horsholm.dk 

Telefon: 48 49 00 00

Farligt affald og småt elektronik

Jeres ejer-/boligforening kan få opstillet et miljøskab eller kasser til batterier, farligt affald og småt elektronik. Det koster jer ikke ekstra.

Hvad enten I vil tilmelde jer med det samme eller har spørgsmål til ordningen, kan I skrive en mail til Norfors. Skriv "miljøskab" i emnefeltet og husk også at skrive foreningens navn samt kontaktoplysninger.

Kontakt Norfors på mail: norfors@norfors.dk 

Restaffald

I kan selv bestille ny beholder til restaffald på kommunens selvbetjeningsside "Mit Affald". 

Man kan vælge følgende størrelser:

  • 140 L beholder (H: 112 x B: 51 x D: 56 cm)
  • 190 L beholder (H 112 x B: 49 x D: 73 cm)
  • 240 L beholder (H: 112 x B: 58 x D: 74 cm)
  • 400 L beholder (H: 117 x B: 82 x D: 78 cm)
  • 660 L beholder (H: 119 x B: 128 x D: 77 cm)

Se de mulige beholderstørrelser

Grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse og renholdelse af beholderen. 

Restaffald tømmes hver uge. 

Madaffald

Ejer- eller boligforeninger med fælles restaffaldsbeholdere får opstillet et passende antal beholdere til madaffald (140 eller 400 liter).

For ejendomme med en eller flere fælles standpladser, findes der en række krav til placering af affaldsbeholderne, så skraldemanden nemt kan komme til at tømme beholderne på tømmedagen.

I kan orientere jer i de gældende regler i infosider om adgangsvej og standplads for flerboligbebyggelser.

Vil I se det fulde regelsæt, findes det i bilag 1 i Hørsholm Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Indendørs standplads

Hvis I ønsker at indrette et affaldsrum indendørs, er der nogle specielle krav, som skal være overholdt:

Der skal være en adgangsdør til det fri.

Der skal være ventilation.

Der skal være god plads til manøvrering af beholderne.

For at sikre at tømningen af affaldsbeholderne kan foregå nemmest muligt, bør rummet ligge i terrænniveau.

Hvis affaldsbeholderne ikke står i terrænniveau, skal I orientere jer i Arbejdstilsynets gældende arbejdsmiljøregler for affaldsområdet.

Arbejdsmiljøtilsynets vejledning i indretning og brug af dagrenovationssystemer

Snerydning

På private fællesveje er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder.

Som udgangspunkt tilbydes beholdere på hjul til alle ejer- og boligforeninger med fælles affaldsløsning. Denne standardopstilling finansieres via det obligatoriske husstandsgebyr, som betales via ejendomsskatten. Det kan dog være relevant for nogle ejer- eller boligforeninger at overveje nedgravede affaldsbeholdere.

Nedgravede affaldsbeholdere

Ved nedgravede affaldsbeholdere er en stor del af affaldskapaciteten gravet ned under jorden, hvorfor løsningen er pladsbesparende og desuden kan mindske lugtgener. Beholderne fås i forskellige størrelser og udformninger afhængig af den enkelte producent.

Det er ejer- eller boligforeningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej.

Læs kommunens vejledning for etablering af nedgravede affaldsbeholdere

Tilskud til nedgravede affaldsbeholdere

Ønsker jeres ejer- eller boligforening at etablere nedgravede affaldsbeholdere, er det muligt at søge tilskud fra Hørsholm Kommune, hvis ejer- eller boligforeningen minimum har 30 husstande.

Der gives tilskud på op til 18.000 kr. pr. nedgravet beholder. Tilskuddet gives kun til beholderen – ikke til etableringen. Vær opmærksom på, at dobbeltbeholdere tæller som én beholder.

Ansøgere til puljen kan først få godkendt og udbetalt tilskuddet efter etablering af de nedgravede affaldsbeholdere. Det er ikke muligt at opnå en forhåndsgodkendelse.  

Der er pt afsat 400.000 kr. i alt til tilskudspuljen, og det er uvist om tilskudsordningen tilføres yderligere midler.

Kapacitetsbehov

Det er vigtigt at huske på, at nedgravede beholdere ikke er en så fleksibel løsning, hvorfor det er godt at indtænke ekstra kapacitet, når der etableres nedgravede affaldsbeholdere. Som tommelfingerregel lægges der 10% til ovenstående normtal ved beregning af kapacitet til nedgravede affaldsbeholdere.

Det er dog altid vigtigt at sammenholde normtallene med, hvilken kapacitet der rent faktisk er opstillet ved foreningen pt.

Lokale forhold ved den enkelte bebyggelse spiller selvfølgelig også ind på, hvor meget affald der produceres det enkelte sted – fx hvor mange der bor i hver husstand, og hvor mange børnefamilier der er.

For yderligere vejledning om kapacitetsbehov kan I kontakte kommunens affaldsgruppe ved at sende en mail til genbrug@horsholm.dk   

Hvis I ønsker at etablere kuber, yder Hørsholm Kommune et tilskud svarende til, hvad indkøbet af beholdere på hjul – til en fælles affaldsløsning – ville have kostet. Dette beløb varierer fra ejendom til ejendom, og derfor skal I kontakte kommunen for at få oplysninger om tilskuddets størrelse.

Det er ejer- eller boligforeningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for adgangsveje og placering af kuber end for kommunens standartløsning.

Ved indkøb af kuberne kan kommunen vejlede om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsgruppe på genbrug@horsholm.dk   

I skal selv stå for rengøring af jeres affaldsbeholdere.

Hvis I har brug for hjælp til rengøring, kan I kontakte City Container på mail for at høre mere om bestilling af rengøring og priser.

Kontakt City Container på mail: borger@citycontainercph.dk 

Nedenfor kan I hente printvenlige filer med skilte til jeres affaldsgård for fraktionerne plast og mad-drikkekarton, papir, pap, glas, metal, mad- og restaffald.

I kan hænge skiltene op over jeres affaldsbeholdere for at fremme synlighed af affaldssorteringen. I kan for eksempel laminere skiltene.

Skiltene findes i to versioner: én kun på dansk, og én med fire sprog på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk.

Skilte til affaldsgård (dansk)

Skilte til affaldsgård (dansk, engelsk, tyrkisk, arabisk)

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de forskellige affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs sorteringsløsning.

Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på affaldsbeholderne udendørs.

Papir

Pap

Plast

Glas

Metal

Restaffald

Mad

Samlet, 10 piktogrammer

Det er vigtigt, at det affald, som du har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse.

På Norfors' hjemmeside kan du læse, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det i dit hjem.

Norfors' hjemmeside

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje