Beskyttede naturområder

Nedenstående naturområder er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven:

  • Naturlige søer på mere end 100 m2.
  • Udpegede vandløb.
  • Moser og lignende, der ligger i sammenhæng med søer, der er mere end 100 m2.
  • Moser, enge og overdrev, der alene eller i sammenhæng, dækker et areal der er større end 2.500 m2.

Disse naturområder er beskyttede, uafhængig af om de ligger på privat eller offentlig ejendom.

Læs mere i Naturbeskyttelsesloven (nyt vindue).

Naturbeskyttelseslovens § 3

Søer over 100m2 med tilstødende moser og de fleste vandløb med tilstødende moser samt arealer med moser, enge, heder, overdrev m.m. over 2500 m2 er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Du må ikke ændre på tilstanden af de beskyttede naturtyper, dog må du gerne pleje naturtypen. 

Se om der er registreret et § 3 område på din ejendom på Miljøportalen (nyt vindue) under Arealinfo.

 

Hvis du har et beskyttet naturområde på din private ejendom, du må ikke foretage ændringer i tilstanden af området (f.eks. dræne, oprense, fylde en sø, oppløje eller tilplante enge og overdrev).

Du må heller ikke foretage ændringer, der på anden måde ændrer et naturområdes tilstand (f.eks. tilledning af drænvand til en sø eller bruge vandet i en sø til vanding af have eller marker).

Hvis du alligevel ønsker at foretage ændringer af et naturområde, skal du søge kommunen om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Dette skal gøres inden, du går i gang.

Dispensation gives som udgangspunkt kun, hvis det vil forbedre forholdene for de vilde dyr og planter i det beskyttede område.

Hvis du er tvivl om, hvorvidt naturen på din ejendom er beskyttet, så er du velkommen til at kontakte Center for Teknik eller kigge på Miljøportalen (nyt vindue) under Arealinfo.