Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Bolig Snerydning

Snerydning

Her kan du finde ud af, hvem der har ansvaret for snerydning på din vej, og hvordan reglerne for vintervedligeholdelse i øvrigt er.

Hørsholm Kommune

Kommunen snerydder og glatførebekæmper på offentlige veje og stier fra 1. november til 1. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode. Snerydning og glatførebekæmpelsen er opdelt i såkaldte vintervejklasser, som beskrives nedenfor. Snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i Hørsholm Kommune i øvrigt sker efter bestemmelserne i Hørsholm Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ.

Private grundejere

Snerydningen og saltning/grusning af glatte fortove er grundejernes ansvar. Hvis der sker tilskadekomst på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse her, er det de tilstødende grundejere, som er erstatningsansvarlige.

Læs mere:

Hørsholm Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ

Læs mere om:

Hørsholm Kommunes snerydning/glatførebekæmpelse sker efter en prioritering af vej- og stinettet i vintervejklasse II, III og IV. Kommunale parkeringspladser og dele af Hovedgaden sneryddes og glatførebekæmpes også af kommunen.

Vintervejklasserne i Hørsholm Kommune følger retningslinjerne for vintertjeneste som angivet i Vejdirektoratets paradigme for vinter- og renholdelsesregulativ.

Det er kun kommuneveje, der er tildelt en vintervejklasse (ikke private veje), da det her er kommunen, som udfører vintertjeneste på kørebanerne.

Klik på kortet nederst på siden for at se, hvilken type vej du bor på.

Vintervejklasse I

Omfatter veje, som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje. Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o. lign.
Hørsholm Kommune har p.t. ingen veje i vintervejklasse I.

Vintervejklasse II

Omfatter de overordnede kommuneveje, herunder gennemfartsveje, som udgør bindeled, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser og lignende.
Saltning og snerydning udføres på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. Alternativt foretages glatførebekæmpelse ved konstateret glatføre
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

Vintervejklasse III

Omfatter lokaliteter som bl.a. mindre stier, busstoppesteder og fodgængerovergange.  og andre geografisk begrænsede områder, hvor vintertjenesten primært udføres manuelt.

Saltning/grusning og snerydning udføres kun på hverdage inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er fra kl. 07 til kl. 15.30 på hverdage, dog undtagen fredag, hvor der arbejdes til kl. 12.

Vintervejklasse IV

er øvrige kommuneveje, herunder veje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje. 

Her sneryddes og glatførebekæmpes først efter at arbejdet på vintervejklasse II og III er udført, og kun indenfor normal arbejdstid. 

Private fællesveje

Her er det grundejerne (med vejret), som har pligt til at snerydde og salte/gruse på både fortov og vejbane.

Læs mere:

Åbn kort over vintervejklasser

I byområder har ejerne af ejendomme, der grænser op til en kommunevej eller -sti, pligt til at snerydde og salte/gruse fortov/sti, som ligger ud for ejendommen. Dette skal ske snarest mulig efter snefald eller glatførets indtræden. Pligten er begrænset til fortov/sti, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang (eksempelvis indkørsel) til ejendommen.

I tilfælde af tilskadekomst eller lignende på grund af manglende snerydning/glatførebekæmpelse kan den ansvarlige grundejer risikere at blive erstatningsansvarlig.

Af hensyn til fremkommelighed for skolebørn varetager Hørsholm Kommune dog opgaven langs følgende veje:

 • Usserød Kongevej (ml. Rungstedvej og Hørsholm Alle)
 • Ørbæksvej (ml. Johannevej og Usserød Kongevej)
 • Selmersvej
 • Østre Stationsvej
 • Vestre Stationsvej
 • Højmosen
 • Ådalsvej
 • Ådalsparkvej
 • Alsvej
 • Bolbrovej (ml. Usserød Kongevej og Stadion Alle)
 • Del af Kokkedalsvej
 • Del af Ved Klædebo. 

Undtagelser

Der er i Hørsholm Kommune besluttet, at enkelte mindre betydende stier ikke sneryddes og glatførebekæmpes ved kommunens foranstaltning. De specifikke strækninger fremgår af Vinter- og renholdelsesregulativet:

Hørsholm Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...