Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Byggeri Olietanke

Olietanke

I Hørsholm Kommune er der cirka 700 aktive olietanke, hvoraf de fleste er villaolietanke under 6000 liter. Som ejer eller bruger af en olietank, er det dit ansvar at følge og kende reglerne for olietanke.

Du skal afmelde din olietank til kommunen, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift.

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Du anmelder olietanke via det blå selvbetjeningslink her på siden, der sender dig til siden bygogmiljoe.dk. Det er på denne side, du udfylder og sender din ansøgning til kommunen. På siden skal du logge ind med MitID og derefter starte et nyt projekt.

I denne guide kan du få hjælp til udfyldelse af anmeldelsen

Regler og mere information om olietanke

Forsikringen

Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen, idet der er indgået en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. En olietank der ikke har overholdt sløjfningsterminen er ulovlig og dermed ikke dækket af forsikringen. Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen.

Hvis uheldet er ude

Ved olieforurening eller spild skal grundejeren straks kontakte både Topdanmark og kommunen. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.

Olietanke under 6000 liter har en begrænset levetid. Olietankens alder fremgår af mærkningsskiltet der er påmonteret tanken og af tankattesten, oplysninger om tanken der er sendt til Hørsholm Kommune, fremgår af kommunens digitale byggesagsarkiv filarkiv (åbner i nyt vindue).

Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at dispensere fra sløjfningsterminerne.

Ud over de fastsatte terminer skal en olietank der er taget varigt ud af brug, bl.a. ved udskiftning til naturgas, varmepumpe eller lignende, sløjfes.  Se sløjfningsterminerne for små tanke hos Miljøstyrelsen og læs mere om levetid for olietanke.

Hvis en olietank ikke længere skal bruges, skal olietanken enten fjernes eller sløjfes.

Jo ældre olietanken er, desto større er risikoen for olieudslip og dermed forurening.  Derfor er der fastsat regler for, hvornår forskellige tanke skal tages ud af drift. Se sløjfningsterminerne for små tanke hos Miljøstyrelsen.

Fjernelse af olietank

Det er bedst at tømme og dernæst fjerne eller grave tanken op. Herved kan man som olietankejer sikre sig, at tanken ikke har forurenet jorden. Hvis der skulle være forurening efter spild eller utæthed, så vil olietankforsikringen dække eventuelle udgifter til undersøgelse og oprensning efter lovlige olietanke. Forsikringen vil ellers udløbe og dækker dermed ikke, hvis der senere konstateres forurening.

Sløjfe en olietank

Alternativt kan man sløjfe olietanken. Det gøres således:

  • Restindhold i tank og i rør skal tømmes helt.
  • Det vil være en god ide at fylde tanken med sand, hvis den ligger på et areal med kørsel.
  • Påfyldningsstuds og udluftning skal afmonteres.
  • Tanken skal afblændes, så påfyldning ikke kan ske ved et uheld.
  • Afmeldingsskema til kommunen skal udfyldes via det blå selvbetjeningslink på siden.

Tankanlæg mellem 6.000 og 100.000 liter, som er nedgravet før 1. april 1970, og som er udvendigt korrosionsbeskyttet ved belægning med bitumen, kan fortsat anvendes, hvis de har fået en anden godkendt korrosionsbeskyttelse. Tanke, som ikke har fået en godkendt korrosionsbeskyttelse, er ulovlige og kan ikke lovliggøres.

Tankanlæg mellem 6.000 og 100.000 liter, som er etableret efter 1. april 1970, skal tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig. For tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal tæthedsprøvning og inspektion foretages mindst hvert 10. år. For tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, mindst hvert 5. år.

Tæthedsprøvning og inspektion gælder ikke for tankanlæg, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm, eller hvis de er udrustet med dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem.

Når du skal have en ny olietank under 6000 liter, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • En skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen.
  • En beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af.
  • Tidspunkt for etablering.

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie, du skal som ejer have tankattesten under hele tankens levetid. Du skal sende en kopi af attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Hørsholm kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje