Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Byggeri Retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune

Retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune

Retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune

Vedtaget af Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelse 28. marts 2011 (Acadre 11/3079). 

 1. Tilladelse til at opføre en badebro kan meddeles til ejeren af det strandareal, som broen udgår fra, herunder en ejerforening, der disponerer over et fælles strandareal eller en forening, hvor en eller flere medlemmer ejer et strandareal. 
 2. Badebroen må kun anvendes til badeformål. 
 3. Badebroen skal stå vinkelret på kysten. 
 4. Badebroen skal udføres som en åben pælebro af spinkle træ- eller stålpæle, der bærer et brodæk af træ. 
 5. Badebroen må ikke udbygges med brohoveder eller sidebroer. 
 6. Ingen del af badebroen må række ind over strandarealet. 
 7. Badebroens længde skal begrundes og være mindst mulig. Længden kan normalt ikke overstige 50 m mål fra kystlinjen. Vanddybden må ikke overstige 1,5 m ved broens yderende mål i forhold til dagligt vande. 
 8. Badebroens bredde må højst være 1,5 m. 
 9. Broens højde over vandoverfladen skal være mindst mulig. Dog skal broens yderende kunne erkendes ved højvande. De 4 yderste pæle skal række mindst 2 m op over dagligt vande. 
 10. Badebroen kan forsynes med gelænder. Gelænderstolperne og selve gelænderet skal fremstå så spinkle som muligt. Det bør altid konkret overvejes, om en større brobredde kan træde i stedet for et gelænder. 
 11. Badebroen må ikke forsynes med adgangsskjold, hegn, låger, bådophæng, fiskeredskaber, bygninger, bygningslignende konstruktioner, afskærmninger, telte, 
  parasoller, møbler, flagstænger, belysning, reklamer, skilte eller lignende. 
 12. Badebroens konstruktion må ikke ændres uden tilladelse fra kommunen. 
 13. Badebroen skal altid vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Ansvaret herfor påhviler ejeren. 
 14. Badebroen eller tilladelsen til at opføre en badebro kan ikke uden tilladelse fra kommunen overdrages til andre. Ved salg af den ejendom, som badebroen hører til, kan badebroen dog overdrages sammen med ejendommen uden fornyet ansøgning under forudsætning af, at den nye ejer gøres bekendt med vilkårene for broens tilstedeværelse. 
 15. Hvis badebroen efter nedtagning ikke genopføres inden 3 år, bortfalder tilladelsen. 
 16. Hvis broen ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester fjernes fuldstændigt, og området skal bringes i en stand så nær de før broens etablering herskende forhold som muligt. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 3 år efter ødelæggelsen. 
 17. Kommunen kan med en passende frist kræve, at ejeren for egen regning fjerner broen, såfremt noget vilkår for tilladelsen ikke overholdes, eller såfremt vedkommende myndighed af anden grund finder, at broen skal fjernes. I tilfælde af, at ejeren ikke fjerner brorester i henhold til punkt 18, eller at ejeren ikke efterkommer et krav om fjernelse, kan kommunen foranledige, at broen fjernes, og udgifterne herved kan derefter indkræves hos ejeren. 
 18. Hvis broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 pæle række mindst 2 m op over vandet. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen række mere end 10 cm op over den eksisterende havbund. 
 19. Broen må ikke hindre eller væsentligt vanskeliggøre almenhedens færdsels- og opholdsret langs og på kysten, jf. Naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 3. 
 20. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stage. 
 21. Når anlægget er etableret, skal der til kommunen indsendes materiale i digital form, der viser den endelige udformning af broen med angivelse af dybder ved den samt evt. permanent afmærkning. Planen videresendes i digital form til Farvandsvæsenet samt til Kort- og Matrikelstyrelsen, Søkortområdet. 
 22. Planen skal indeholde et udsnit af kort i 1:25.000 fra Kort og Matrikelstyrelsen og kopi af matrikelkort, begge med angivelse af broens nøjagtige placering. 
 23. Der skal desuden vedlægges en plantegning, der viser broens endelige udseende, samt en profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen. 
 24. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter datoen for udfærdigelsen. 
 25. Meddelelse om broens permanente fjernelse skal indsendes til kommunen. 
 26. Til sikkerhed for opfyldelsen af foranstående vilkår, specielt vilkårene vedr. anvendelse, vedligehold og fjernelse, skal der på ejendommen, ud for hvilken anlægget etableres, tinglyses en deklaration med kommunen som påtaleberettiget. Deklarationen skal have bedst mulig prioritet. Den skal udfærdiges og tinglyses af broejeren af egen drift og for egen regning og derefter indsendes til kommunen. 
 27. Kommunen kan for ejerens regning tinglyse vilkårene for tilladelsen på ejendommen. 
 28. Som alternativ til tinglysning af deklaration som sikkerhed for overholdelse af vilkårene kan der stilles krav om sikkerhed på anden måde, f. eks. en bankgaranti udstedt til kommunen, som svarer til de skønnede omkostninger til anlæggets fjernelse.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje