Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familieliv Rådgivning og hjælp til familier Økonomisk støtte til børn med særlige behov

Økonomisk støtte til børn med særlige behov

Familier med børn og unge, som har behov for særlig støtte og familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få særlig hjælp.

Hvis du har merudgifter, fordi du hjemme forsørger et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan du søge om at få merudgifterne dækket af Hørsholm Kommune.

Hvis dit barn har en varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende lidelse, kan du som forsørger være berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere om merudgifter:
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste

 

Merudgifter

Merudgifter kan fx være ekstraudgifter til:

 • særlig kost
 • medicin
 • beklædning og fodtøj
 • ekstra vask
 • aktiviteter i fritiden
 • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende
 • transport til dagtilbud, behandling og fritidsaktiviteter.

I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

For at være berettiget til støtte til merudgifter skal du være omfattet af personkredsen for Servicelovens § 41: 

 • Du skal forsøge et barn på under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser.
 • Dit barn skal bo og forsørges i hjemmet.
 • Merudgiften skal være en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne.
 • Merudgifterne skal pr. år være på mindst 5.348 kr. (2023).
 • Støtten til merudgifterne bliver udmålt efter de sandsynliggjorte merudgifter, fx oplysninger om forbrug eller kvitteringer.
 • Det er en forudsætning, at udgifterne ikke kan dækkes af anden lovgivning.
 • Merudgiften skal være nødvendig for den daglige forsørgelse af barnet.

Udgangspunktet for vurderingen af, om barnet opfylder betingelserne for merudgiftsydelse, er en konkret og individuel helhedsorienteret vurdering af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse og det deraf afledte hjælpebehov.

Læs mere om, hvem der er omfattet af personkredsen i punkt 166 og 167 i:

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier 

Du skal bruge det elektroniske ansøgningsskema via borger.dk.

Ansøg om hjælp til merudgifter

Støtten beregnes ud fra et overslag over dine sandsynliggjorte merudgifter. Normalt udregnes de pr. år, og de skal udgøre mindst 5.348 kr. (2023).

Ydelsen er uafhængig af din indkomst og er ikke skattepligtig.

Den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater.

Hvis der er beløb, som afregnes direkte af kommunen med en leverandør, modregnes i det månedlige tilskud.

Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer i forholdene omkring dit barn, der kan have betydning for jeres merudgifter. 

Du kan tage merudgiftsydelsen med under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned uden at søge kommunen på forhånd. 

Hvis udlandsopholdet overstiger en måned, skal du søge kommunen på forhånd.

I begge tilfælde forudsættes det, at du modtaget hjælpen allerede inden udrejsen.

I ganske særlige tilfælde kan der gives hjælp til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med kortvarige ferieophold som fx en hjælpers rejse- og opholdsudgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste

For at kunne søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Dit barn skal være under 18 år.
 • Dit barn skal passes i hjemmet.
 • Det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som passer barnet.
 • Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
 • Du skal kunne dokumentere et indtægtstab.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal bruge det elektroniske ansøgningsskema via borger.dk.

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 34.055 kr. om måneden (2023-niveau).

Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste lægger kommunen din seneste arbejdsindtægt til grund.

Det betyder, at hvis du umiddelbart inden modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, er det ikke den, der tæller.

Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer i forholdene omkring dit barn, der kan have betydning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje