Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Skole Specialundervisning og anden undervisning

Specialundervisning og anden undervisning

Læs om mulighed for undervisning i andre rammer end den almindelige klasseundervisning

Læs mere

Der kan iværksættes en særlig indsats overfor elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i form af råd, vejledning eller konkret hjælp til at få deres hverdag til at fungere bedre, fagligt og socialt.

Specialundervisning træder ind, når det konstateres, at elevens udvikling enten går i stå eller bevæger sig i en retning, der på kortere eller længere sigt vil begrænse barnets udbytte af skolegangen, og senere indskrænke den voksnes valgmuligheder for uddannelse, beskæftigelse og social kontakt.

Elever, lærere og forældre kan alle henvende sig om specialundervisning til skolens ledelse.

I nogle tilfælde vil skolepsykologen blive inddraget for i et samarbejde med forældre, elev og lærere at finde frem til det rigtige tilbud.

Specialundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, når det drejer sig om enkeltelever.

Da specialundervisning organiseres forskelligt fra skole til skole, skal du kontakte dit barns skole og dens ledelse.

Hørsholms Kommunes skoler har specialklasser, som er målrettet elever med særlige behov.

Læseklasser på Vallerødskolen

Læseklassen underviser elever med konstaterede læse-stavevanskeligheder, der har modtaget specialundervisning, men som ikke profiterer tilstrækkeligt heraf, og som er svære at give et tilstrækkeligt kvalificeret tilbud i en normalklasse.

Det er en faglig vurdering, om en elev har behov for et særligt skoletilbud. Undervisningen er derfor baseret på en undersøgelse og vurdering af elevens individuelle behov.

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der henviser elever til undervisning i specialklasse.

Læs mere om læseklassen på Vallerødskolens hjemmeside

I Danmark har vi undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge, at dit barn skal hjemmeundervises.

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn i den undervisningspligtige alder, skal du skrive en mail til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, inden hjemmeundervisningen begynder.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med den undervisning, dit barn modtager. Center for Dagtilbud og Skole udpeger en tilsynsførende fra dit barns distriktsskole. Du vil blive skriftligt orienteret om dette.

Kontakt Center for Dagtilbud og Skole på mail: dos-post@horsholm.dk  

Afholde løbende prøver

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist dit barn, leder prøverne efter aftale med kommunen.

Skønnes det, at hjemmeundervisningen ikke har været forsvarlig, underretter skolelederen på distriktsskolen dig som forælder om, at der vil blive afholdt ny prøve efter 3 måneder, og at dit barn, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Undervisningsministeren fastsætter regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.

Læs om hjemmeundervisning i Folkeskoleloven §33 stk. 2

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje