Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Aftenskoler og foreninger Godkendelse af foreninger og aftenskoler

Godkendelse af foreninger og aftenskoler

Foreninger og aftenskoler, som ønsker at søge om tilskud i Hørsholm Kommune, skal være godkendt som folkeoplysende foreninger. Din forening behøver dog ikke at være en godkendt forening, for at I kan låne kommunale lokaler gratis.

Læs om, hvordan nye foreninger/aftenskoler bliver godkendt

Nye foreninger skal godkendes som folkeoplysende foreninger for at kunne søge kommunen om tilskud. Bemærk, at for at søge om aktivitetstilskud skal foreningen være godkendt pr. 1. januar i ansøgningsåret.

En forening skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne.
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
 • have en bestyrelse.
 • være demokratisk opbygget.
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Foreningens vedtægter skal indeholde oplysninger om:

 • foreningens formål.
 • valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • foreningens hjemsted.
 • betingelser for medlemskab.
 • tegningsret for foreningen.
 • procedure for vedtægtsændringer.
 • at ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed, tilfalde almennyttige formål.

Nye aftenskoler skal godkendes for at blive tilskudsberettigede.

En aftenskole skal:

 • have et formål, som fremgår af vedtægterne.
 • tilbyde folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningsloven.
 • have en bestyrelse, som består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen.
 • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Aftenskolens vedtægter skal indeholde oplysninger om

 • foreningens formål.
 • valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 • foreningens hjemsted.
 • betingelser for medlemskab.
 • tegningsret for foreningen.
 • procedure for vedtægtsændringer.
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

En aftenskole må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Hvis der er overskud ved den folkeoplysende virksomhed, skal overskuddet tilfalde aftenskolen selv. Ved aftenskolens ophør skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål.

Ansøgning samt foreningens vedtægter sendes på mail til Kultur og Fritid. 

Det skal fremgå af vedtægterne, hvilken dato disse er vedtaget af medlemmerne.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget godkender løbende nye foreninger. 

Bemærk, at nye aftenskoler og foreninger ikke kan søge om tilskud med tilbagevirkende kraft, men skal følge gældende ansøgningsfrister for tilskud.

Send en mail til Kultur og Fritid: kof-post@horsholm.dk

Se ansøgningsfrister for at søge puljemidler (2024)

New associations and evening schools must be approved as associations by the municipality in order to be eligible for municipal grants.

An association must:

 • have formulated an objective at the moment of the association's creation, and include it in the bylaws of the association.
 • offer educative activities according to the law “folkeoplysningsloven”.
 • have a board.
 • be democratically structured.
 • be based on active membership and have at least 5 paying members.
 • have an open structure that welcomes all, that have an interest in the association's purpose.
 • be domiciled in the municipality and eligible for grants.
 • have nonprofit and continuous activities.

The association's bylaws must contain the following information:

 • the association's purpose/objective.
 • elections to the board of directors and the number of board members.
 • information pertaining to accounting and property, including the choice of auditor.
 • the association’s address.
 • the association’s membership conditions.
 • the association’s preemptive rights.
 • procedure for amendments to the association’s articles.
 • in the event of a dissolution of the association, should any profits be created by the participant payment at the association's activities, those profits be given to charitable purposes.
 • the date on which the association’s members have adopted the bylaws must be indicated.

How to apply for approval of your association?

The application form as well as the Association's bylaws must be sent by email to Kultur og Fritid.

Application deadline ofr approval is ongoing.

Note that new evening schools and associations cannot apply for reimbursement with retroactive effect, but must follow the official application deadlines for reimbursement.

Email: kof-post@horsholm.dk

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje