Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Aftenskoler og foreninger Regnskab og revision

Regnskab og revision

Foreninger og aftenskoler, som modtager tilskud fra kommunen, skal hvert år aflægge regnskab til kommunen. Der er forskellige krav til regnskabet alt efter om din forening modtager mere eller mindre end 300.000 kr. i tilskud. Læs mere om reglerne for regnskabsaflæggelse samt om reglerne for stikprøvekontrol og revision på denne side.

Læs om krav til regnskab og revision for foreninger og aftenskoler

Foreninger, som modtager aktivitetstilskud, lokaletilskud og/eller får direkte tilskud fra kommunen, skal hvert år indsende regnskab for det forgangne år til kommunen. Regnskabet kan enten være:

 • foreningens samlede årsregnskab, som bliver godkendt på foreningens generalforsamling.
 • eller det kan være et tilskudsregnskab, hvor foreningen kun aflægger regnskab for det tilskud, som er modtaget fra Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune har udarbejdet en skabelon til et tilskudsregnskab, som kan downloades her: Skabelon til tilskudsregnskab.

Vær opmærksom på, at begge typer af regnskaber skal underskrives af hele bestyrelsen, før det sendes til kommunen. 

I Hørsholm Kommune er større foreninger defineret ved, at foreningen modtager over 300.000 kr. i alt i kommunale tilskud.

Større foreninger skal have deres regnskab revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor i overensstemmelse med god revisionsskik og efter følgende regler: 

Revisor skal efterprøve:

 • om tilskudsregnskabet er rigtigt.
 • om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de kommunale regler og retningslinjer.
 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.
 • at foreningens oplysninger til Hørsholm Kommune er korrekte.
 • at der er dokumentation for deltagernes egenbetaling.

Øvrige opgaver:

 • Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser.
 • Revisor foretager normalt revision i løbet af året.
 • Revisor foretager uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst en gang årligt.
 • Revisor undersøger forretningsgange for tilskudsudløsende faktorer for at kontrollere, at den interne kontrol er betryggende.
 • Revisor påtegner regnskabet, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i loven og lovbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.
 • Revisor fører en revisionsprotokol over foreningens samlede regnskab. Foreningen indsender protokollen til kommunen.

Ved revision af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om:

 • at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser.
 • at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Revisor skal i forbindelse med revisionen gøre foreningen opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette kommunen.​

Foreninger, der modtager mindre end 300.000 kr. i kommunale tilskud, kan lade regnskabet blive revideret af en folkevalgt revisor.

Den folkevalgte revisor skal efterprøve følgende:

 • om tilskudsregnskabet er rigtigt.
 • om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de kommunale regler og retningslinjer.
 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.
 • at foreningens oplysninger til Hørsholm Kommune er korrekte.
 • at der er dokumentation for deltagernes egenbetaling.

Øvrige opgaver:

 • Revisor påtegner regnskabet, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i Lovbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.
 • Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal have de oplysninger og den bistand, som vedkommende anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.
 • Revisor skal i forbindelse med revisionen gøre foreningen opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette kommunen.

Kultur og Fritid har udarbejdet et tjekskema til brug for revision af mindre foreningers regnskab

Ved at benytte nedenstående tjekskemaer i forbindelse med revisionen sikres det, at revisor gennemgår alle regler og lovkrav for tilskud iht. Folkeoplysningsloven.

Der er ud for de enkelte punkter beskrevet, hvor reglerne findes. Tjekskemaet kan ligeledes være en stor hjælp til kassererens daglige arbejde i forbindelse med regnskabet.

Tjekskemaet kan også bruges af større foreninger, der modtager mere end 300.000 kr. i aktivitets- og/eller lokaletilskud. Dog skal det bemærkes, at kravene til revision for disse foreninger er mere omfattende.

Tjekskemaet er ment som en hjælp til revisionen og skal ikke indsendes til Kultur og Fritid.

Husk, at regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Download tjekskema

Hørsholm Kommune udtager hvert år minimum 4 foreninger og 1 aftenskole til udvidet kontrol.

Ved stikprøvekontrollen sikrer kommunen blandt andet, at de kommunale tilskud udbetales på et korrekt grundlag, og at foreningerne lever op til kravene til godkendte folkeoplysende foreninger jf. folkeoplysningsloven.  

Kommunen skal overordnet sikre inden for en årrække at nå alle foreningsregnskaber igennem. Kommunen skal desuden sikre, at de foreninger og aftenskoler, som udvælges hvert år, repræsenterer forskellige aktiviteter og udgør foreninger og aftenskoler, der modtager større og mindre tilskud (over/under 300.000 kr.) fra kommunen. Derudover skal minimum 1 af de udvalgte foreninger modtage både aktivitets- og lokaletilskud.

Aftenskoler skal udfylde afregningsskema vedr. folkeoplysende voksenundervisning.

Skemaet sendes til kof-post@horsholm.dk

Hørsholm Kommune skal ifølge folkeoplysningsloven offentliggøre en oversigt over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler.

Foreninger som modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed: 

 • Aktiv Kunst
 • Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus
 • AOF Nordsjælland
 • Bent Byg Spejdergruppe
 • Bridgeklubben BK80
 • Capoeira Hørsholm
 • Coding Pirates
 • De Frie Linedancers
 • Ejerforeningen matr.nr. 28 Rungsted
 • FOF Nord - Hørsholm
 • Foreningen Zoneterapi
 • Hørhsolm Badminton Klub
 • Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT)
 • Hørsholm & Omegns Jagtforening
 • Hørsholm Atletikforening Hjorten
 • Hørsholm Baseball Softball Klub
 • Hørsholm Basketball Klub
 • Hørsholm Bokseklub
 • Hørsholm Børneteater
 • Hørsholm Cykel Motion
 • Hørsholm Folkedansforening
 • Hørsholm Fotoklub
 • Hørsholm Golf Klub
 • Hørsholm Gymnastikforening
 • Hørsholm Jazzkompagni
 • Hørsholm Karateklub
 • Hørsholm-koret
 • Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening
 • Hørsholm Kunstforening
 • Hørsholm Kunstskøjteløberforening
 • Hørsholm og Omegns Biavlerforening
 • Hørsholm og Omegns Jagtforening
 • Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening
 • Hørsholm Pistolforening
 • Hørsholm Rideklub af 2003
 • Hørsholm Rungsted Løbeklub
 • Hørsholm Selvforsvar
 • Hørsholm Senior Idræt
 • Hørsholm Seniordanserforening
 • Hørsholm Skytteforening
 • Hørsholm Squash Klub
 • Hørsholm Svømmeforening
 • Hørsholm Sølaug
 • Hørsholm Usserød Idrætsforening (HUI)
 • Hørsholm-Fredensborg Diabetesforening
 • Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn
 • Idrætsforeningen for alle handicappede i Hørsholm (IFAH)
 • Jon Litle Søspejdergruppe
 • Juku Ryu Ju Jitsu
 • Kinesisk Dans
 • Kjeld Flemmings Kvartet
 • Kokkedal Golfklub
 • Kokkedal Rideklub
 • Kongelig Dansk Yachtklub (KDY)
 • LOF Øresund
 • Mikkelborg Kunstforening
 • MOF
 • Motionsforeningen Adans
 • Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn
 • Nordisk Sceneskole
 • RetZev Hørsholm
 • Rungsted Hørsholm Floorball Klub
 • Rungsted Ishockey Aps
 • Rungsted Ishockey Klub
 • Rungsted Kajakklub
 • Rungsted Roklub
 • Rungsted Vandski Klub
 • Rungstedspejderne
 • Shin-Go-Ryu-Karate
 • Ådalsparkens Tennisklub

Hørsholm Kommune skal ifølge folkeoplysningsloven offentliggøre regnskaber/tilskudsregnskaber fra foreninger og oplysningsforbund, som modtager tilskud fra kommunen. Regnskaber/tilskudsregnskaber offentliggøres fra og med regnskabsår 2017 og kan rekvireres ved at skrive en mail til Kultur og Fritid.

E-mail: kof@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje