Læs om krav til regnskab og revision for foreninger og aftenskoler

Foreninger, som modtager aktivitetstilskud, lokaletilskud og/eller får direkte tilskud fra kommunen, skal hvert år indsende regnskab for det forgangne år til kommunen. Regnskabet kan enten være:

 • foreningens samlede årsregnskab, som bliver godkendt på foreningens generalforsamling.
 • eller det kan være et tilskudsregnskab, hvor foreningen kun aflægger regnskab for det tilskud, som er modtaget fra Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune har udarbejdet en skabelon til et tilskudsregnskab, som kan downloades her: Skabelon til tilskudsregnskab.

OBS på at begge typer af regnskaber skal underskrives af hele bestyrelsen, før det sendes til kommunen.   

Hvis en forening modtager mere end 300.000 kr. i kommunale tilskud, er der specielle krav til revision af foreningens regnskaber

I Hørsholm Kommune er større foreninger defineret ved, at foreningen modtager over 300.000 kr. i alt i kommunale tilskud. Større foreninger skal have deres regnskab revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor i overensstemmelse med god revisionsskik og efter følgende regler: 

Revisor skal efterprøve:

 • Om tilskudsregnskabet er rigtigt.
 • Om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de kommunale regler og retningslinjer.
 • At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.
 • At foreningens oplysninger til Hørsholm Kommune er korrekte.
 • At der er dokumentation for deltagernes egenbetaling.

Øvrige opgaver:

 • Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser.
 • Revisor foretager normalt revision i løbet af året.
 • Revisor foretager uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst en gang årligt.
 • Revisor undersøger forretningsgange for tilskudsudløsende faktorer for at kontrollere, at den interne kontrol er betryggende.
 • Revisor påtegner regnskabet, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i loven og lovbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.
 • Revisor fører en revisionsprotokol over foreningens samlede regnskab. Foreningen indsender protokollen til kommunen.

Ved revision af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om:

 • At revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser.
 • At revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.
 • Revisor skal i forbindelse med revisionen gøre foreningen opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette kommunen.​

Foreninger, der modtager mindre end 300.000 kr. i kommunale tilskud, kan lade regnskabet blive revideret af en folkevalgt revisor.

Den folkevalgte revisor skal efterprøve følgende:

 • Om tilskudsregnskabet er rigtigt.
 • Om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de kommunale regler og retningslinjer.
 • At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.
 • At foreningens oplysninger til Hørsholm Kommune er korrekte.
 • At der er dokumentation for deltagernes egenbetaling.

Øvrige opgaver:

 • Revisor påtegner regnskabet, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i Lovbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.
 • Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal have de oplysninger og den bistand, som vedkommende anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.
 • Revisor skal i forbindelse med revisionen gøre foreningen opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette kommunen.

Kultur og Idræt har udarbejdet et tjekskema til brug for revision af mindre foreningers regnskab

Download tjekskema som WORD dokument til print

Ved at benytte nedenstående tjekskemaer i forbindelse med revisionen sikres det, at revisor gennemgår alle regler og lovkrav for tilskud iht. Folkeoplysningsloven.

Der er ud for de enkelte punkter beskrevet, hvor reglerne findes. Tjekskemaet kan ligeledes være en stor hjælp til kassererens daglige arbejde i forbindelse med regnskabet.

Tjekskemaet kan også bruges af større foreninger der modtager mere end 300.000 kr. i aktivitets- og/eller lokaletilskud, dog skal det bemærkes, at kravene til revision for disse foreninger er mere omfattende.

Tjekskemaet skal ikke indsendes til Kultur og Idræt.

Husk at regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer

 

Revisors gennemgang

Hvor findes oplysningerne?

Revisors bemærkninger         

  √  

Er medlemstallet for de forskellige medlemsgrupper korrekt opgjort pr. 1. januar i ansøgningsåret?

Foreningens medlemslister
Hørsholm Kommunes ansøgningsskema om aktivitetstilskud

 

 

Er den samlede deltagerbetaling/kontingent indtægtsført i foreningens regnskab? 

Regnskabsbilag/kontoudtog

 

 

Er det modtagne aktivitetstilskud indtægtsført i foreningens regnskab?

Foreningens regnskab
Regnskabsbilag

                                      

     

Driftstilskud til egne og/eller lejede lokaler 

 

Revisors gennemgang

Hvor findes oplysningerne?

Revisors bemærkninger 

  √  


Er der udfyldt separate ansøgningsskemaer for lokaler i og udenfor Hørsholm Kommune? 


Ansøgningsskemaerne findes som digitale blanketter
                                  

                                          

 


Kan udgifterne på lokaletilskudsskemaet aflæses særskilt i foreningens regnskab og findes der bilag for udgifterne?

Foreningens regnskab
Regnskabsbilag

 

 


Er udgifterne tilskudsberettigede?


Under "lokaletilskud" på flg. side

 

     


Er udgifterne afholdt i det kalenderår ansøgningen vedrører?

Regnskabsbilag

 

 


Er bilagene til regnskabet originale?

Regnskabsbilag

 

 


Er udgifterne betalt og foreligger der kvittering?

Regnskabsbilag

 

 


Er eventuelle indtægter ved fremleje af lokaler indført i lokaletilskudsskemaet?


Hørsholm Kommunes lokaletilskudsskema

 

 


Er det modtagne lokaletilskud indtægtsført i foreningens regnskab?


Foreningens regnskab
Regnskabsbilag

   

Aftenskoler skal udfylde afregningsskema vedr. folkeoplysende voksenundervisning.

Skemaet sendes til kof-post@horsholm.dk

Hørsholm Kommune skal ifølge folkeoplysningsloven offentliggøre en oversigt over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler.

Liste over foreninger der modtager tilskud eller anvises lokaler 2017. (Excel - åbner i nyt vindue).

Hørsholm Kommune skal ifølge folkeoplysningsloven offentliggøre regnskaber/tilskudsregnskaber fra foreninger og oplysningsforbund, som modtager tilskud fra kommunen. Regnskaber/tilskudsregnskaber offentliggøres fra og med regnskabsår 2017, og regnskaberne vil løbende være tilgængelige på denne side.