Aktivitets- og lokaletilskud til foreninger

Foreninger kan søge om tilskud til aktiviteter og uddannelse af trænere/ledere. Din forening kan søge om tilskud, hvis foreningen har aktive medlemmer inden for følgende kategorier:

 • Børn og unge til og med 24 år med bopæl i Hørsholm Kommune
 • Godkendte handicapforeninger kan søge om aktivitetstilskud for kontingentbetalende aktive medlemmer med bopæl i Hørsholm Kommune samt deres personlige kontingentbetalende hjælpere

Aktivitetstilskuddet er afhængigt af hvor mange medlemmer foreningen har i gruppen til og med 24 år bosiddende i Hørsholm Kommune. Tilskuddet kan aldrig overstige foreningens kontingentindtægter for gruppen af medlemmer til og med 24 år bosiddende i Hørsholm.

I 2019 er taksten pr. medlem til og med 24 år bosiddende i Hørsholm Kommune på 380 kr.

Hvordan søger man om aktivitetstilskud?

Ansøg om aktivitetstilskud ved at udfylde ansøgningsskemaet (word - nyt vindue). Skemaet sendes i elektronisk form til kof-post@horsholm.dk. Du kan også sende skemaet til Kultur og Idræt, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.

Ansøgningsfrist: 04. marts 2019

Hvornår bliver aktivitetstilskuddet udbetalt?

Tilskuddet bliver udbetalt, når din forening har indsendt regnskab og beretning for det foregående år til Kultur og Idræt på kof-post@horsholm.dk (for aktivitetstilskud 2019 indsendes oplysninger fra 2018) 

 

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til egne eller lejede lokaler, hvis ikke Hørsholm Kommune kan stille egnede ledige lokaler til rådighed for foreningen.

Tilskud til nye lejemål eller udvidelse af eksisterende lejemål (øget brug af et lejet lokale) skal godkendes af Kultur og Idræt, før tilskuddet kan søges.

For godkendelse af nye lokaletilskud: send en mail til kof-post@horsholm.dk. I mailen skal foreningens aktivitet, antal medlemmer og årsregnskab fremgå, samt en kort ansøgning vedr. ønsket om lokaletilskud.   

Hvordan søger man om tilskud?

Der er forskel i beregningen af lokaletilskuddet afhængig af, om der er tale om et almindeligt lokale eller en hal. Tilskuddet afhænger desuden også af, om beliggenheden af lokalet er i eller uden for Hørsholm Kommune. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige ansøgningsskema:


Ansøgningsskema samt bilag for udgifter til ordinær vedligeholdelse sendes elektronisk til kof-post@horsholm.dk.

Ansøgningsfrist: løbende, dog senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling.

Puljemidler

Kultur- og fritidspuljen kan blandt andet søges af idrætsforeninger, kulturelle foreninger samt spejdergrupper i Hørsholm.

Projekter og arrangementer som Cirkus i Trommen (cirkus for og med SFO børn), Hørsholm Egns Museums stenalderværksted og Skt. Hans er delvist finansieret via Kultur- og fritidspuljen.

Hvordan søger man om tilskud?

Din ansøgning skal blandt andet indeholde information om:

 • hvad der søges penge til,
 • hvor mange penge der søges om,
 • hvor stor en egenfinansiering der er
 • hvem projektet/arrangementet er målrettet
 • budget skal vedlægges
 • OBS: Der gives ikke tilskud til allerede afholdte projekter/arrangementer mv., så det er vigtigt, at din ansøgning er blevet behandlet politisk inden projektet/arrangementet er afholdt

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk

Ansøgninger behandles politisk på de månedlige møder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Se ansøgningsfristerne.

 

Puljen er i 2019 på 113.400 kr. og kan udelukkende bevilliges til nye- og nyskabende aktiviteter.

Din ansøgning skal blandt andet indeholde information om:

 • hvad der søges penge til
 • hvor mange penge der søges om
 • hvor stor en egenfinansiering der er 
 • hvem projektet/arrangementet er målrettet
 • hvori det nye og nyskabende består 
 • budget skal vedlægges
 • OBS: Der gives ikke tilskud til allerede afholdte projekter/arrangementer mv., så det er vigtigt, at din ansøgning er blevet behandlet politisk inden projektet/arrangementet er afholdt

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk

Ansøgninger behandles politisk på de månedlige møder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Se ansøgningsfristerne.

UngePenge er en pulje på 40.000 kr. årligt, som har til formål at hjælpe til at gode idéer kan blive prøvet af i virkeligheden.

Puljen gør det let og hurtigt at søge om op til 5.000 kr. til sit event / projekt / idé – og der er kort svartid på max en uge.

Om UngePenge

UngePenge puljen er etableret af Center for Kultur og Fritid og Center for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune. Målet med puljen er at fremme aktivt medborgerskab blandt unge ved at gøre det let og tilgængeligt at få gode idéer prøvet af i den virkelige verden.

UngePenge uddeles af et bevillingsudvalg bestående af unge, der selv har erfaring med og interesserer sig for projekter, iværksætteri og events.

Hvis du har lyst og kompetencer til at være med i udvalget, så er du velkommen til at kontakte os. Der deltager også en medarbejder fra Center for Dagtilbud og Skole samt en medarbejder fra Center for Kultur og Fritid, som på lige vilkår med det øvrige udvalg har stemmeret.

Hvad støtter UngePenge

 • Projekter som har til formål at afprøve en idé i virkeligheden
 • Projekter for og af unge i aldersgruppen 13 til 25 år
 • Projekter med et budget på maks. 5.000 kr.
 • Projekter, som foregår i Hørsholm Kommune eller på anden måde har tilknytning til Hørsholm
 • Projekter som kan være med til at skabe debat

UngePenge går op i

 • Åbenhed, så vi prioriterer åbne arrangementer
 • Frivillighed, det vil som udgangspunkt ikke være muligt at søge om lønninger til jer selv gennem UngePenge
 • Projekter, der kun prøver noget af – også hvis det er helt små projekter, for det er sådan viden bliver skabt
 • God stil, så dit projekt skal overholde loven og respektere øvrige medborgere

Sådan søger du

Du søger UngePenge via ansøgningsskemaet på ungihørsholm.dk (nyt vindue). Her kan du også se flere detaljer om puljen samt gode råd og hjælp til din ansøgning.

Frivillige folkeoplysende foreninger samt enkeltudøvere kan få tilskud til rejser efter nedenstående satser.

 1. Rejse i forbindelse med afsluttende mesterskabsstævner, som holdet/udøveren har kvalificeret sig til gennem forbundenes almindelige turneringsspil eller officielle konkurrencer: 100 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 500 kr..
 2. Rejse i forbindelse med udtagelse til og deltagelse på landshold herunder kampe eller træningsophold: 300 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 1000 kr..
 3. Rejse i forbindelse med deltagelse i selvvalgte eller invitationsturneringer og -stævner turnering: Intet tilskud.
 4. Rejse i forbindelse med deltagelse i egne træningsophold/træningslejr: Intet tilskud.

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk

Vær opmærksom på, at vi i 2019 introducerer en ny procedure for udbetaling af tilskud til rejser, idet vi skal have ansøgning og udlæg i én samlet mail, dog senest 2 uger efter afholdt arrangement. Der skal således ikke søges på forhånd.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde information om:

 • hvad der søges penge til - beskrivelse af det afsluttende mesterskabsstævne/træningsophold/landsholdsdeltagelse
 • hvor mange penge der søges om
 • navn og adresse på dem der skal modtage rejsetilskud
 • størrelse på egenfinansiering
 • budget

OBS: Ansøgninger på over 10.000 kr. skal ansøges inden afholdt rejse - idet ansøgningen behandles politisk på de månedlige møder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Se ansøgningsfristerne.

 

Frivillige foreninger, kulturelle samvirker, samt enkeltudøvere kan få tilskud til rejser efter nedenstående satser.

 1. Rejser i forbindelse med festivaler/koncerter/udstillinger eller mesterskaber/konkurrencer, som gruppen/holdet/udøveren har kvalificeret sig til gennem de i aktivitetens officielle rammer og kriterier: 100 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 500 kr.

  De officielle kriterier defineres ved:
  - anerkendte rammer som mesterskaber og konkurrencer,
  - udøvelse af aktivitet i offentlige institutioner/rammer, der er anerkendte til aktiviteten, eksempelvis ved at ansøger er elev på musikskolen, har lavet en teaterforestilling i Kulturhus Trommen, en koncert i Hørsholm Kirke eller en udstilling på biblioteket eller Rungstedlund.

 2. Rejser i forbindelse med udtagelse til og deltagelse på eliteniveau, herunder mesterskaber/konkurrencer eller festivaler/koncerter/udstillinger: 300 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 1000 kr.

  Kriterierne kunne på elite niveau eksempelvis være:
  - deltagelse i mesterskab i skak
  - at ansøger er en særlig kvalificeret elev på musikskolen.

 3. Rejse i forbindelse deltagelse i selvvalgte aktiviteter: intet tilskud.

 4. Rejse i forbindelse med deltagelse i egen faglig udvikling og videre uddannelse: intet tilskud.

Ansøgning skal sendes til kof-post@horsholm.dk senest 6 uger før afrejsetidspunktet, og ansøgningen skal blandt andet indeholde information om:

 • hvad der søges penge til - beskrivelse af det afsluttende mesterskaber/konkurrencer eller festivaler/koncerter/udstillinger og på hvilket niveau der deltages.
 • hvor mange deltagere, der søges til og hvor mange penge der søges om.
 • hvor stor en egenfinansiering, der er.
 • budget skal vedlægges.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles politisk på de månedlige møder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Se ansøgningsfristerne.

 

 

Tilskud til oplysningsforbund

Godkendte oplysningsforbund i Hørsholm kan søge om tilskud til undervisning.

Bevillingen dækker over tilskud til lærerløn, lederhonorar samt afholdelse af debatskabende arrangementer og fleksible tilrettelæggelsesformer. Oplysningsforbundene afregner en gang årligt tilskuddet med kommunen, så eventuelle uforbrugte midler betales tilbage.

Bemærk: nye oplysningsforbund kan ikke søge om tilskud til undervisning med tilbagevirkende kraft, men skal følge gældende ansøgningsfrister

Retningslinjer for tilskud til oplysningsforbund (word - nyt vindue). 

Hvordan søger man om tilskud?

Udfyld ansøgningsskemaet (excel - nyt vindue) og send det elektronisk til kof-post@horsholm.dk.

Ansøgningsfrist: 1. december 2019

Oplysningsforbund kan søge om tilskud til lokaler, hvis kommunen ikke kan stille egnede ledige lokaler til rådighed. Lokaletilskuddet behandles politisk og bevilliges i januar måned for det kommende år.

Hvordan søger man om tilskud?

Udfyld ansøgningsskemaet (excel - nyt vindue)  og send det elektronisk til kof-post@horsholm.dk

Legathåndbogen

Borgere og foreninger kan også søge fonde og legater via legathåndbogens database.

Du finder legathåndbogen via dette link.