Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Tilskud og puljer

Tilskud og puljer

Foreninger, oplysningsforbund og grupper på kultur- og fritidsområdet i Hørsholm kan søge om tilskud til aktiviteter og arrangementer.

Aktivitets- og lokaletilskud til foreninger

Foreninger kan søge om tilskud til aktiviteter herunder uddannelse af trænere/ledere. Din forening kan søge om tilskud, hvis foreningen har aktive medlemmer inden for følgende kategorier:

 • Børn og unge til og med 24 år med bopæl i Hørsholm Kommune.
 • Godkendte handicapforeninger kan søge om aktivitetstilskud for kontingentbetalende aktive medlemmer med bopæl i Hørsholm Kommune samt deres personlige kontingentbetalende hjælpere.

Aktivitetstilskuddet er afhængigt af hvor mange medlemmer foreningen har i gruppen til og med 24 år bosiddende i Hørsholm Kommune. Tilskuddet kan aldrig overstige foreningens kontingentindtægter for gruppen af medlemmer til og med 24 år bosiddende i Hørsholm.

I 2024 er taksten pr. medlem til og med 24 år bosiddende i Hørsholm Kommune på 380 kr.

Hvordan søger man om aktivitetstilskud?

Ansøg om aktivitetstilskud ved at udfylde ansøgningsskemaet

Hvornår bliver aktivitetstilskuddet udbetalt?

Tilskuddet bliver udbetalt, når din forening har indsendt ansøgningsskemaet samt relevante bilag.

(For aktivitetstilskud 2024 indsendes oplysninger fra 2023). 

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til egne eller lejede lokaler, hvis ikke Hørsholm Kommune kan stille egnede ledige lokaler til rådighed for foreningen.

Tilskud til nye lejemål eller udvidelse af eksisterende lejemål (øget brug af et lejet lokale) skal godkendes af Kultur og Idræt, før tilskuddet kan søges.

For godkendelse af nye lokaletilskud: send en mail til kof-post@horsholm.dk. I mailen skal foreningens aktivitet, antal medlemmer og årsregnskab fremgå, samt en kort ansøgning vedr. ønsket om lokaletilskud.   

Hvordan søger man om tilskud?

Der er forskel i beregningen af lokaletilskuddet afhængig af, om der er tale om et almindeligt lokale eller en hal. Tilskuddet afhænger desuden også af, om beliggenheden af lokalet er i eller uden for Hørsholm Kommune. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige ansøgningsskema.

Ansøgningsskema, lokaletilskud til lokaler beliggende i Hørsholm Kommune

Ansøgningsskema, lokaletilskud til lokaler beliggende uden for Hørsholm Kommune

Vejledning_til_lokaletilskudsansøgning

Ansøgningsskema samt bilag for udgifter til ordinær vedligeholdelse sendes elektronisk til kof-post@horsholm.dk.

Ansøgningsfrist: løbende, dog senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling.

Tilskud til oplysningsforbund

Godkendte oplysningsforbund i Hørsholm kan søge om tilskud til undervisning.

Bevillingen dækker over tilskud til lærerløn, lederhonorar samt afholdelse af debatskabende arrangementer og fleksible tilrettelæggelsesformer. Oplysningsforbundene afregner en gang årligt tilskuddet med kommunen, så eventuelle uforbrugte midler betales tilbage.

Bemærk: nye oplysningsforbund kan ikke søge om tilskud til undervisning med tilbagevirkende kraft, men skal følge gældende ansøgningsfrister

Link til Retningslinjer for tilskud til oplysningsforbund

Hvordan søger man om tilskud?

Link til ansøgningsskema kommer her på siden til oktober 2023. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes elektronisk til kof-post@horsholm.dk.

Ansøgningsfrist: 15. november 2023.

Oplysningsforbund kan søge om tilskud til lokaler, hvis kommunen ikke kan stille egnede ledige lokaler til rådighed. Lokaletilskuddet ansøges for indeværende år senest 15. december. Tilskuddet udbetales inden årets udgang. Sammen med ansøgningen om lokaletilskud sendes dokumentation for afholdet lokaleudgifter og antal timer lokalet er blevet anvendt.

Hvis en aftenskole ikke tidligere har modtage tilskud til et lokale, skal dette godkendes først. 

Hvordan søger man om tilskud?

Ansøgningsskemaet finder du her. Udfyld og send skemaet elektronisk til kof-post@horsholm.dk

Puljemidler

Formålet med Kultur- og Fritidspuljen er at styrke kultur- og fritidslivet i Hørsholm.

Hvem kan søge puljen

Puljen er stilet mod idrætsforeninger, kulturelle foreninger, spejdergrupper mm. i Hørsholm Kommune, men også private personer og institutioner kan komme i betragtning til puljen, hvis deres formål lever op til kriterierne for støtte.

Hvad kan man søge til

Arrangementer, begivenheder, events og udstyr der styrker kultur- og fritidslivet i Hørsholm. Institutioner og private personer kan ikke søge om støtte til udstyr.

Forudsætninger for at opnå støtte

 • Det, der søges om støtte til, er i udgangspunktet åbent for alle eller har en saglig afgrænsning.
 • Det, der søges om støtte til, har borgerne i Hørsholm som primær målgruppe.
 • Det, der søges om støtte til, afholdes i Hørsholm.
 • Religiøse og politiske arrangementer skal være neutrale.
 • Det oplyses, hvis der søges og/eller modtages støtte fra andre puljer eller fonde.

Der gives ikke støtte til

 • allerede afholdt projekter/arrangementer mv.
 • lukkede arrangementer
 • jubilæer, receptioner og andre fester
 • mad eller forplejning, medmindre dette er forudsætningen i arrangementet
 • kommercielle projekter
 • foreningers ordinære driftsudgifter, herunder afdrag på gæld.

Rejser og transport støttes i udgangspunktet ikke, dog gives støtte jf. Hørsholm Kommunes regulativer om Tilskud til kulturrejser i forbindelse med større kulturelle begivenheder, konkurrencer, festivaler m.m. og Tilskud til rejser i forbindelse med turneringer, trænings­ophold m.m.

Krav ved opnået støtte

 • Tilskud skal bruges samme år, som midlerne er bevilget, medmindre andet er skriftligt aftalt med administrationen.
 • Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal der fremsendes et regnskab og dokumentation for forbrugte midler samt en kort evaluering.
 • Ubrugte midler skal tilbagebetales til Hørsholm Kommune.

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk.

Ansøgninger behandles politisk på de månedlige møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget. 

Ansøgningsfrister for at søge puljemidler (2024)

Puljen er i 2024 på 65.600 kr. og kan udelukkende bevilliges til nye- og nyskabende aktiviteter.

Din ansøgning skal blandt andet indeholde information om:

 • Hvad der søges penge til.
 • Hvor mange penge der søges om.
 • Hvor stor en egenfinansiering der er. 
 • Hvem projektet/arrangementet er målrettet.
 • Hvori det nye og nyskabende består. 
 • Budget skal vedlægges.
 • OBS: Der gives ikke tilskud til allerede afholdte projekter/arrangementer mv., så det er vigtigt, at din ansøgning er blevet behandlet politisk inden projektet/arrangementet er afholdt.

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk.

Ansøgninger behandles politisk på de månedlige møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Ansøgningsfrister for at søge puljemidler (2024)

UngePenge er en pulje på 40.000 kr. årligt, som har til formål at hjælpe til at gode idéer kan blive prøvet af i virkeligheden.

Puljen gør det let og hurtigt at søge om op til 5.000 kr. til sit event/projekt/idé – og der er kort svartid på maksimalt en uge.

Om UngePenge:

UngePenge puljen er etableret af Center for Borger, Arbejde og Kultur og Center for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune. Målet med puljen er at fremme aktivt medborgerskab blandt unge ved at gøre det let og tilgængeligt at få gode idéer prøvet af i den virkelige verden.

UngePenge uddeles af et bevillingsudvalg bestående af unge, der selv har erfaring med og interesserer sig for projekter, iværksætteri og events.

Hvis du har lyst og kompetencer til at være med i udvalget, så er du velkommen til at kontakte os. Der deltager også en medarbejder fra Center for Dagtilbud og Skole samt en medarbejder fra Center for Borger, Arbejde og Kultur, som på lige vilkår med det øvrige udvalg har stemmeret.

Hvad støtter UngePenge:

 • projekter, som har til formål at afprøve en idé i virkeligheden.
 • projekter for og af unge i aldersgruppen 13 til 25 år.
 • projekter med et budget på maksimalt 5.000 kr.
 • projekter, som foregår i Hørsholm Kommune eller på anden måde har tilknytning til Hørsholm.
 • projekter, som kan være med til at skabe debat.

UngePenge går op i:

 • åbenhed, så vi prioriterer åbne arrangementer.
 • frivillighed, så det vil som udgangspunkt ikke være muligt at søge om lønninger til jer selv gennem UngePenge.
 • projekter, der kun prøver noget af – også hvis det er helt små projekter, for det er sådan viden bliver skabt.
 • god stil, så dit projekt skal overholde loven og respektere øvrige medborgere.

Hvad skal er stå i ansøgningen:

 • beskriv, hvad du søger penge til.
 • beskriv, hvordan det, du søger penge til, gør en forskel.
 • begrunder, hvilke og hvordan din ansøgning lever op til de ovenstående kriterier. 
 • beskriv, hvem du/I er.
 • husk kontaktoplysninger.

Sådan søger du:

Du sender din ansøgning til Claus Skjoldan på mail: cls@horsholm.dk 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller ansøgningsproceduren, kan du også kontakte Claus.

Frivillige folkeoplysende foreninger samt enkeltudøvere kan få tilskud til rejser efter nedenstående satser.

 1. Rejse i forbindelse med afsluttende mesterskabsstævner, som holdet/udøveren har kvalificeret sig til gennem forbundenes almindelige turneringsspil eller officielle konkurrencer: 100 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 500 kr.
 2. Rejse i forbindelse med udtagelse til og deltagelse på landshold herunder kampe eller træningsophold: 300 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 1.000 kr.
 3. Rejse i forbindelse med deltagelse i selvvalgte eller invitationsturneringer og -stævner turnering: Intet tilskud.
 4. Rejse i forbindelse med deltagelse i egne træningsophold/træningslejr: Intet tilskud.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde information om:

 • Hvad der søges penge til - beskrivelse af det afsluttende mesterskabsstævne/træningsophold/landsholdsdeltagelse.
 • Hvor mange penge der søges om.
 • Navn og adresse på dem, der skal modtage rejsetilskud.
 • Størrelse på egenfinansiering.
 • Budget.
 • Der skal vedlægges kvitteringer for udgifter svarende til det ansøgte. 

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk

Ansøgningsfrist: Senest 2 uger efter afholdt arrangement

Udbetaling: Kan tidligst ske ved begivenhedens start.

OBS: Ansøgninger på over 10.000 kr. skal ansøges inden afholdt rejse - idet ansøgningen behandles politisk på de månedlige møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Ansøgningsfrister for at søge puljemidler (2024)

Frivillige foreninger, kulturelle samvirker, samt enkeltudøvere kan få tilskud til rejser efter nedenstående satser.

Rejser i forbindelse med festivaler/koncerter/udstillinger eller mesterskaber/konkurrencer, som gruppen/holdet/udøveren har kvalificeret sig til gennem de i aktivitetens officielle rammer og kriterier: 100 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 500 kr.

De officielle kriterier defineres ved:

 • anerkendte rammer som mesterskaber og konkurrencer
 • udøvelse af aktivitet i offentlige institutioner/rammer, der er anerkendte til aktiviteten, eksempelvis ved at ansøger er elev på musikskolen, har lavet en teaterforestilling i Kulturhus Trommen, en koncert i Hørsholm Kirke eller en udstilling på biblioteket eller Rungstedlund.

Rejser i forbindelse med udtagelse til og deltagelse på eliteniveau, herunder mesterskaber/konkurrencer eller festivaler/koncerter/udstillinger: 300 kr. pr. dag pr. deltager under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune, maksimalt 1.000 kr.

Kriterierne kunne på eliteniveau fx være:

 • deltagelse i mesterskab i skak
 • at ansøger er en særlig kvalificeret elev på musikskolen.

Rejse i forbindelse deltagelse i selvvalgte aktiviteter: intet tilskud.

Rejse i forbindelse med deltagelse i egen faglig udvikling og videre uddannelse: intet tilskud.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde information om:

 • hvad der søges penge til - beskrivelse af det afsluttende mesterskaber/konkurrencer eller festivaler/koncerter/udstillinger, og på hvilket niveau der deltages.
 • hvor mange deltagere, der søges til, og hvor mange penge der søges om.
 • hvor stor en egenfinansiering, der er.
 • budget skal vedlægges.

Ansøgningen skal sendes til kof-post@horsholm.dk

Ansøgningsfrist: senest 2 uger efter afholdt arrangement

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles politisk på de månedlige møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Ansøgningsfrister for at søge puljemidler (2024)

I budget 2021-2024 besluttede forligspartierne at øremærke en pulje på kr. 100.000 til fritidspas til trængte børn og unge.

Fritidspasset kan søges af familier med børn og unge mellem 3 og17 år. 

Fritidspasset gives for et år ad gangen, hvorefter der kan ansøges igen.

Der gives tilskud op til 1.200 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling.

Der gives tilskud op til 600 kr. til udstyr og ture. 

 • For at få et fritidspas må husstandens samlede indkomst ikke overstige 350.000 kr. om året.
 • Der kan søges om hel eller delvist dækning af kontingentydelse i klubber og foreninger til børn og unge som ikke i forvejen deltager i en foreningsaktivitet.
 • Der kan søges om kontingent tilskud til foreningsaktiviteter og tilbud på Hørsholm Musikskole.
 • Der kan søges om økonomisk tilskud til én fritidsaktivitet pr. kalenderår.
 • Der gives ikke tilskud til fitnesscentre.
 • Barnet eller den unge skal være bosiddende i Hørsholm Kommune.

Du finder ansøgningsskemaet her

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til: kof-post@horsholm.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje