Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og sygdom Handicap og psykiatri Handicap - støtte i hverdagen

Handicap - støtte i hverdagen

Her kan du læse om Hørsholm Kommunes tilbud til borger med handicap

Tilbud til borger med handicap

Du kan søge om økonomisk tilskud til merudgifter til fx medicin.

Du skal blandt andet opfylde disse krav:

 • Du skal være mellem 18 og 65 år.
 • Du har du en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Du har nødvendige merudgifter, som er direkte forbundet med dit handicap. 

Du skal ansøge om støtte til merudgifter på borger.dk. 

Læs mere om støtte til merudgifter og ansøg på borger.dk

Har du brug for ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet, kan Hørsholm Kommune tilbyde dig en ledsageordning

Hvad er en ledsageordning?

En ledsageordning er et tilbud om 15 timers ledsagelse pr. måned til borgere, som ikke kan færdes alene uden for egen bolig. Ledsagelsen kan bruges til aktiviteter, du selv bestemmer. Det kan fx være ledsagelse til frisør, biograf, cafébesøg, læge m.m.

Hvem kan få en ledsageordning?

Personer mellem 16 og 67 år, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,fx:

 • blinde eller stærkt svagtseende
 • kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap
 • udviklingshæmmede eller hjerneskadede
 • døve med funktionshæmning.

Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af en psykisk lidelse eller af sociale årsager. Desuden er personer, der i forvejen har en personlig hjælpeordning, ikke omfattet.

Ordningen omfatter ikke praktisk bistand i hjemmet.

Kan jeg selv vælge ledsageren?

Du har ret til selv at vælge ledsager. Den, du vælger, skal efterfølgende godkendes og ansættes af Hørsholm Kommune. Normalt ansætter vi ikke personer, der har en tæt familietilknytning til dig.

Hørsholm Kommune kan også hjælpe dig med at finde en ledsager.

Får jeg selv udgifter til ordningen?

Du skal selv betale dine egne og ledsagerens udgifter til transport, billetter og entreer m.m.

Hvordan søger jeg om en ledsageordning?

Du søger om ledsageordning via borger.dk.

Herefter vil du evt. blive indkaldt til en samtale.

Ansøg om ledsageordning

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du få støtte til opgaver, du ikke selv kan klare.

For eksempel kan du få støtte til:

 • træning i at klæde sig på
 • spisetræning
 • hjælp til at tilrettelægge indkøb og madlavning
 • støtte til at foretage lægebesøg
 • støtte til læsning og økonomi
 • støtte til personlig pleje
 • støtte til samvær, netværk og deltagelse
 • støtte til ledsagelse.

Den socialpædagogiske bistand kan ydes både til beboere i særlige boformer, handicapboliger eller i borgernes eget hjem. Hjælpen tilrettelægges, så den passer til den enkeltes behov for støtte.

Det er kommunen, der sørger for socialpædagogisk bistand.

Et tilbud om socialpædagogisk bistand sker altid med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering. Vurderingen bliver foretaget i et samarbejde mellem dig, en sagsbehandler og evt. andre personer, fx pårørende, professionelle i dag- og døgntilbud samt personer i social- og sundhedssystemet.

Hørsholm Kommune har samarbejde om specialundervisning af personer med fysiske eller psykiske handicap med Kommunikationscentret i Hillerød. Kommunikationscentret er et specialpædagogisk center på tale-høre- og synsområdet, samt området for kognitive vanskeligheder.

Hørsholm Kommune samarbejder desuden med Egedammen i Hillerød omkring specialundervisning.

Egedammen tilbyder en række kurser, der er særligt tilrettelagt for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Hvis ovennævnte tilbud ikke kan dække undervisningsbehovet, kan andre særligt målrettede tilbud etableres.

Ansøgning

Kommunen skal godkende et undervisningsforløb, inden det påbegyndes – ellers skal du selv betale. Det er en betingelse, at man ikke kan opnå relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

Du skal ringe til Center for Børn og Voksne, eller du kan blive henvist via egen læge eller et sygehus.

Du kan også kontakte tilbuddet, hvorefter kommunen på baggrund af oplysningerne fra undervisningsstedet træffer afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til undervisning.

Læs mere om Kommunikationscentret i Hillerød

Læs mere om Egedammen

Kontakt Center for Børn og Voksne på telefon: 48 49 00 00

Hvis du er ramt af sygdom eller har fået en skade, som har påvirket din hjerne, har du mulighed for at få støtte til et koordineret, tværfagligt og rehabiliterende forløb.

Hørsholm Kommune har sammen med tre andre kommuner udarbejdet en pjece, der viser, hvordan et sådant forløb kan foregå, og hvilke fagpersoner der kan indgå.

Har du spørgsmål, kan du kontakte leder for voksenteamet, Jeanne Bertelsen, eller sende en mail til Center for Børn og Voksne. 

Pjece: Tilbage i livet - på en ny måde

Jeanne Bertelsen, telefon: 48 49 31 60

Send mail til Center for Børn og Voksne: bov-post@horsholm.dk

 

Socialpsykiatrisk Center Åstedet er et tilbud til dig, der bor i Hørsholm, er psykisk sårbar og over 18 år.

Åstedet henvender sig først og fremmest til dig, som på grund af psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom har svært ved at få hverdagen til at hænge ordentligt sammen.

Du har måske svært ved at fastholde tilknytningen til din familie og venner, til dit uddannelsessted, arbejdspladsen eller det omkringliggende samfund?

Hvis du synes, at du har:

 • lyst til at være sammen med andre og evt. dyrke dine interesseområder
 • brug for personlig støtte i dagligdagen, eller måske
 • brug for at bo sammen med andre.

Så har vi tilbud, som vi - sammen med dig - kan udvikle, så du gennem samspil med andre mennesker igen kan få en oplevelse af øget livskvalitet.

Herudover henvender vi os til pårørende, naboer og venner m.fl., som er blevet opmærksomme på et menneske, som på grund af en psykisk sygdom er i nød.

Socialpsykiatrisk Center Åstedet er et tilbud om støtte, aktiviteter og fællesskaber.

Se Åstedets hjemmeside

Hvis du ikke kan tage vare på dine personlige og økonomiske forhold, kan du have behov for at komme under et værgemål.

I de fleste tilfælde behøver du ikke at blive umyndiggjort, da værgemålet skal afpasses efter dit behov.

Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold - herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.

Hvem kan få en værge?

Betingelserne for at få en værge er, at:

 1. du har en sindssygdom (herunder svær demens), er psykisk udviklingshæmmet eller har anden form for alvorligt svækket helbred.
 2. det betyder, at du ikke kan træffe beslutninger.
 3. du skal have behov for en værge, fx i forbindelse med træfning af beslutninger omkring flytning eller om forvaltning af formue.

Hvis du selv søger Statsamtet om at få en værge, er betingelserne ikke så strenge. Fx kan behovet for en værge skyldes, at du pga. sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at administrere din økonomi.

Der er også mulighed for selv at søge om et såkaldt økonomisk samværgemål, hvor værgen ikke kan handle alene, men kun kan handle sammen med den, der er under samværgemål. Fx kan behovet for en værge i disse tilfælde skyldes økonomisk uerfarenhed, svækket helbred eller lign.

Hvem kan blive værge?

Værgen skal beskikkes af Statsforvaltningen. I de fleste tilfælde kan en af de nærmeste pårørende beskikkes som værge. Statsforvaltningen benytter sig derudover af en række faste værger, som de kan beskikke - det kan typisk være en advokat.

Anmodning om værgemål

Du kan selv ansøge om værgemål, eller dine nærmeste kan ansøge. Du søger på Familieretshuset.dk.

Søg om værgemål på Familieretshuset

Du har mulighed for at få støtte til køb af bil, hvis du har et handicap, som væsentligt forringer din evne til at færdes uden bil.

Hvem kan få støtte til køb af invalidebil?

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

 • forringer din evne til at færdes, eller
 • vanskeliggør dine muligheder for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at du har et kørselsbehov:

 • til og fra arbejde, hvor du tjener et væsentligt bidrag til din forsørgelse, eller
 • til og fra en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, eller
 • at en bil i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse.

Det er ikke din nedsatte funktionsevnes art eller omfang, der er afgørende, men i hvilken udstrækning den hindrer, at du kan benytte kollektive transportmidler eller i øvrigt kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved at køre i egen bil. Dette beror på en samlet vurdering af dine sociale og helbredsmæssige forhold.

Hvad omfatter støtten?

Støtten gives som et rentefrit lån, som helt eller delvist kan dække køb af en bil. En del af lånet skal du betale tilbage i løbet af seks år. Størrelsen af den del af lånet, du skal betale tilbage, afhænger af din indkomst.

Derudover kan støtten omfatte:

 • fritagelse af vægtafgift og hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug
 • tilskud til køreundervisning
 • tilskud til særlig indretning af bilen, fx automatgear, drejesæde eller lift. Denne hjælp kan du få, hvis den særlige indretning er nødvendig af hensyn til dit handicap, eller hvis politiet kræver den særlige indretning.

Støtten omfatter ikke reparationer eller vedligeholdelse. Hvis du tidligere har fået støtte til en bil, kan du normalt først få støtte til udskiftning, når bilen er seks år gammel.

Hvordan søger du?

Du søger om støtte til handicapbil på borger.dk. 

Læs mere og ansøg om støtte til handicapbil

Hvis du ønsker et skilt til din invalidebil, skal du kontakte:

Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Kløverprisvej 10B

2650 Hvidovre

Telefon (kl. 10-12): 36 75 17 93 

Danske Handicaporganisationer

Når bilen er forsynet med sådan et skilt, opnår du visse parkeringslempelser. Skiltet skal du selv betale.

Det er ikke en betingelse for at få skiltet, at du har fået bevilget støtte til køb af bil.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje