Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og sygdom Når livet slutter Pasning af døende i hjemmet

Pasning af døende i hjemmet

Søg om plejevederlag og orlov til pasning af syge og døende pårørende

Du kan modtage plejevederlag, hvis du ønsker at passe og pleje en nærtstående, som ønsker at have den sidste tid hjemme.

Du har også ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

Du kan være en søster, ægtefælle, god ven/veninde eller en anden, som er nært tilknyttet til plejemodtageren, så det er nærliggende, at du yder plejen.

Du søger om plejevederlag og orlov via borger.dk

Plejevederlag og orlov

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål.
  • at den døende har et plejebehov.
  • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen.
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste dig som pårørende.

Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold.

I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt.

Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

Du optjener ikke ferie i perioden, hvor du modtager plejevederlag.

I det tilfælde hvor du har ret til løn under plejeorlov fra din arbejdsgiver, vil plejevederlaget blive udbetalt til dem.

Plejevederlaget kan ikke overstige din egen hidtidige indtægt og plejevederlaget udbetales månedsvis bagud.

Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende.

Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Du skal ansøge via borger.dk, og du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor din pårørende bor og har folkeregisteradresse. Derfor skal du på borger.dk i feltet "kommunevælger" vælge den kommune, din pårørende bor i.

Når du ansøger, skal du medsende:

  • erklæring fra hospital eller egen læge om, at den døende er overgået fra behandling til lindrende pleje og omsorg.
  • orlovserklæring fra din arbejdsgiver, om du modtager løn i orlovsperioden.
  • kopi af lønsedler for de sidste 26 uger.

Søg om plejevederlag via borger.dk

Du skal ansøge via borger.dk.

Hvis du får løn under orlov, får din arbejdsgiver en refusion, der svarer til plejevederlaget.

Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Søg om orlov via borger.dk

Andet

Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende passer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

Ved pasning af døende kan der desuden ydes hjemmepleje og hjemmesygepleje fra kommunen.

Det har ingen betydning om plejeforholdet etableres i dit eller den nærtståendes hjem.

Læs mere om plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet

Læs mere om plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet på sundhed.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje