Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsaffald og miljø Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sortere byggeaffald, så det kan genbruges og så farlige stoffer behandles korrekt. Se processen for at håndtere byggeaffald og anmeld bygge- og anlægsaffald.

Sådan skal byggeaffald håndteres

Screening og kortlægning

Du skal foretage screening for problematiske stoffer, hvis dit bygge- eller anlægsarbejde genererer mere end 1 ton affald, eller du skal have udskiftet termovinduer fra perioden 1950-1977. Viser screeningen risiko for farlige stoffer, skal der foretages en kortlægning (miljøanalyse) af relevante bygningsdele. De farlige stoffer kan fx være asbest, PCB, bly og PAH'er.

Har du mindre mængder af byggeaffald, der ikke er forurenet eller farligt, kan det afleveres på genbrugsstationen.

Screening og kortlægning

Du skal foretage screening for problematiske stoffer, hvis dit bygge- eller anlægsarbejde genererer mere end 1 ton affald, eller du skal have udskiftet termovinduer fra perioden 1950-1977. Viser screeningen risiko for farlige stoffer, skal der foretages en kortlægning (miljøanalyse) af relevante bygningsdele. De farlige stoffer kan fx være asbest, PCB, bly og PAH'er.

Har du mindre mængder af byggeaffald, der ikke er forurenet eller farligt, kan det afleveres på genbrugsstationen.

Anmeld affaldet til kommunen

Bygge- anlægsaffaldet skal anmeldes via Bygningsaffald.dk senest 14 dage før arbejdet planlægges påbegyndt.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Anmeld affaldet til kommunen

Bygge- anlægsaffaldet skal anmeldes via Bygningsaffald.dk senest 14 dage før arbejdet planlægges påbegyndt.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Afvent anvisninger

Kommunen vil behandle sagen indenfor 14 dage.

Først når kommunen har sendt anvisninger på det anmeldte affald må nedrivning/renovering gå i gang.

Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelsen og kræve yderligere prøver eller dokumentation for saneringsplan, før arbejdet må påbegyndes.

Afvent anvisninger

Kommunen vil behandle sagen indenfor 14 dage.

Først når kommunen har sendt anvisninger på det anmeldte affald må nedrivning/renovering gå i gang.

Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelsen og kræve yderligere prøver eller dokumentation for saneringsplan, før arbejdet må påbegyndes.

Bortskaffelse og dokumentation

Affaldet køres til de(t) anviste anlæg.

Dokumentation, fx vejesedler for aflevering af affaldet, skal eftersendes til kommunen, senest 4 uger efter den fulde mængde affald er afleveret.

Bortskaffelse og dokumentation

Affaldet køres til de(t) anviste anlæg.

Dokumentation, fx vejesedler for aflevering af affaldet, skal eftersendes til kommunen, senest 4 uger efter den fulde mængde affald er afleveret.

Læs mere om byggeaffald

Du skal foretage screening, kortlægning og efterfølgende anmelde dit affald til kommunen, hvis

 • arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
 • der skal udskiftes termoruder som er fremstillet i perioden 1950-1977.

Er disse betingelser opfyldt skal alt affald fra bygge- eller anlægsprojektet anmeldes - også de genanvendelige fraktioner med tilhørende påtænkt modtageanlæg.

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Miljøforskrift for bygningsaffald

Screening

Hvis bygningen, der skal nedrives eller renoveres, genererer mere end 1 ton affald eller der skal udskiftes termoruder som er fremstillet i perioden 1950-1977, skal der foretages en screening for problematiske stoffer, fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Hvis screeningen viser risiko for, at affald fra bygge- og anlægsarbejdet indeholder problematiske stoffer, skal der udføres en kortlægning af bygningen.

Kortlægning

En akkrediteret miljøanalysevirksomhed udtager et passende antal analyseprøver for fx PCB, asbest, bly, zink, cadmium, kviksølv og andre problematiske stoffer, hvis der er mistanke om forekomst.

Kortlægningen danner grundlag for, hvor meget af affaldet der skal sorteres til henholdsvis direkte genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering og specialbehandling.

Kortlægningsrapporten indsendes til kommunen som en del af anmeldelsen.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

For anmeldepligtigt bygge- og anlægsaffald skal følgende punkter oplyses i anmeldelsen:

 1. Anmeldelsesdato
 2. Bygherrens navn og adresse
 3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
 4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
 5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen
 6. Dato for kortlægningen
 7. Byggeår og eventuelle renoveringsår
 8. Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer
 9. Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:
  1. Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl
  2. Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret
  3. Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret
 10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner
 11. Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Hvis bygge- eller anlægsaffaldet er anmeldepligtigt, anviser Hørsholm Kommune affaldet således:

Forbrændingsegnet forurenet affald anvises til Norfors I/S.

Deponeringsegnet samt asbestholdigt affald anvises til Skibstrup Affaldscenter.

Farligt affald anvises til SMOKA, Fortum eller SWS.

Kontakte anlæggene for information om adgangsforhold, krav til emballering, størrelse på affaldet, mm.

Norfors kontakt

Skibstrup Affaldscenter

SMOKA kontakt

Fortum kontakt

SWS kontakt

Hvis du vil genanvende bygge- og anlægsaffald, der er sorteret og ikke-forurenende, så skal du anmelde det til kommunen senest to uger før, du vil bruge materialerne.

Når du anmelder, skal du samtidig oplyse, hvor og i hvilket byggeri de genanvendte materialer skal genbruges, dato for byggeriets start, og hvor meget og hvilken type affald det drejer sig om.

Der kan blive forlangt dokumentation for renheden af materialerne – fx i form af analyseprøver for PCB og andre miljøforurenende stoffer i forbindelse med en kortlægning af bygningen.

På Energistyrelsens affaldsregister kan du finde godkendte modtageranlæg samt transportører.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Energistyrelsens affaldsregister

Hvis du midlertidigt vil placere containere, byggematerialer eller lignende på veje og fortove, skal du have en tilladelse fra kommunen. Ansøgning skal ske gennem Virk.dk.

Containere

Hørsholm Kommune skal have mulighed for at komme i kontakt med den erstatningsansvarlige, i tilfælde af at der opstår problemer med sikkerheden eller et akut brud på vandledninger under containeren.

Containeren skal være korrekt afmærket med reflekser og lys. Den skal også være forsynet med ejerens navn og adresse samt gældende telefonnummer.

Containere skal så vidt muligt placeres på kørebane og ikke på fortov eller cykelsti. Hvis det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt, kan kommunen eller politiet forlange containeren fjernet eller flyttet.

Byggematerialer

Har du ikke plads til hele oplaget af byggematerialer til et midlertidigt projekt, kan du søge Hørsholm Kommune om tilladelse til midlertidigt at opbevare byggematerialerne på vejareal.

Et af vilkårene er, at materialerne bliver afspærret korrekt. Afspærringsmaterialer kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos entreprenører eller skiltefirmaer.

Ansøg om at placere containere mv. på veje

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...