Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Håndværkerportalen

Håndværkerportalen

Tilmeld din virksomhed på Hørsholm Kommunes Håndværkerportal, hvis du ønsker at blive inviteret til at afgive tilbud på håndværkerydelser.

Om Håndværkerportalen

Hørsholm Kommune anvender Håndværkerportalen til at konkurrenceudsætte drift- og vedligeholdsopgaver til en værdi mellem kr. 40.000 og 3 mio. kr.

Derudover anvendes Håndværkerportalen som håndværksliste til mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver under 40.000 kr. Her vælger Hørsholm Kommune frit leverandører fra håndværkerlisten ud fra en faglig vurdering.

Opgaverne udbydes i underhåndsbud i henhold til udbudspolitikken for bygge- og anlægsopgaver (se nedenfor).

Alle virksomheder og leverandører, som ønsker at blive indbudt til at afgive tilbud på mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Hørsholm Kommune, skal ansøge om optagelse via portalen.

Hørsholm Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Læs mere om Håndværkerportalen

For at blive optaget på Håndværkerportalen skal man som leverandør opfylde en række almindelige betingelser som fremgår i Håndværkerportalen, når man opretter sig.

Hørsholm Kommune forudsætter at hver leverandør ved oprettelse med leverandørprofil:

 • anerkender de betingelser og klausuler, der fremgår af Leverandørbetingelserne.
 • lover at efterleve dette i alle de opgaver leverandøren måtte påtage sig at udføre for Hørsholm Kommune.

Ved oprettelse af firmaprofil skal leverandøren bekræfte dette. Med andre ord, så anerkender og bekræfter leverandøren altså betingelserne i leverandørbetingelserne alene ved sin oprettelse af firmaprofil.

Leverandører, der ikke kan anerkende og bekræfte betingelserne i leverandørbetingelserne, må ikke oprette en firmaprofil i udbudsportalen. Såfremt dette alligevel sker, vil leverandøren blive slettet fra listen. 

Leverandørbetingelser for Håndværkerportalen

Egnethed til at udføre det pågældende erhverv 

Alle leverandører på leverandørlisterne skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, datacvr.virk.dk. 

Krav til egnethed skal dokumenteres i forbindelse med det enkelte udbud.

Leverandører, der ønsker optagelse på Håndværkerportalen i kategorierne for Elarbejde, VVS og Kloakarbejde skal fremlægge dokumentation for egnethed i form af autorisation ved ansøgning om optagelse på kommunens Håndværkerportal. 

Leverandører i de øvrige kategorier, skal fremlægge svendebreve, når virksomheden er udvalgt til en opgave. 

Tildeling kan ikke ske, hvis de efterspurgte svendebreve ikke fremsendes inden for den angivne tidsfrist.

Teknisk og faglig formåen: 

For opgaver på 1-3 mio. kr. kræver kommunen minimum 3 referencer for lignende opgaver indenfor de seneste 3 år. Disse fremlægges ved at udfylde skema om udførte opgaver (referencer), når I som leverandør udvælges til at afgive tilbud.

 

Hvis jeres virksomhed ønsker at byde på drift- og vedligeholdsopgaver mellem 40.000 kr. og 3 mio. kr. eller blot levere håndværksydelser til opgaver under 40.000 kr., skal I være oprettet i Håndværkerportalen..

I kan nemt oprette jer på Håndværkerportalen nedenfor.

I bedes læse og bekræfte Leverandørbetingelserne og oprette jeres virksomhed indenfor nedstående faggrupper og prisintervaller på projektsum. 

OBS:

Der må kun vælges de faggrupper, I som virksomhed selv kan levere ydelser inden for. Hvis I som leverandør tillige gerne vil levere ydelser inden for andre fag som hovedentreprenør, skal valg af fag suppleres med at vælge faggruppen ”hovedentreprenør”.

For opgaver på 1-3 mio. kr. kræver kommunen min. 3 referencer for lignende opgaver indenfor de seneste 3 år. Disse fremlægges ved at udfylde skema om udførte opgaver (referencer), når I leverandør udvælges til at afgive tilbud.

Fag og entrepriseformer:

(Det er muligt at tilmelde sig flere kategorier)

 • Hovedentreprise
 • Glarmesterarbejde
 • Malerarbejde
 • Murerarbejde
 • Tømrer- og snedkerarbejde
 • VVS- og blikkenslagerarbejde
 • Ventilations- og køleanlæg
 • Elevatoranlæg
 • Fugearbejde
 • Gulvbelægningsarbejde
 • Tagdækningsarbejde
 • Elarbejde
 • Kommunikationsanlæg
 • Isoleringsarbejde - teknisk 
 • Kloakarbejde
 • Jord- og betonarbejde
 • Nedrivningsarbejde
 • Anlægsgartner
 • Legepladsentreprise
 • Brolægger
 • Aborist (beskæring)
 • Belægningsarbejde
 • Låseservice
 • Skadeservice
 • Smedearbejde

Prisintervaller på projektprisesum:

(Det er muligt at tilmelde sig flere kategorier)

 • 0-40.000 kr.
 • 40.000-100.000 kr.
 • 100.000-300.000 kr. 
 • 300.000-1.000.000 kr.
 • 1.000.000-3.000.000 kr. 
 • 3.000.000 kr.-max

Når I har søgt om optagelse på Håndværkportalen

Efter jeres ansøgning om optagelse via Håndværkerportalen er afsendt, vil jeres virksomhed som hovedregel behandles indenfor 10 hverdage. Her gennemgås en intern screening af Hørsholm Kommunen.

Screeningsprocedure handler helt kort om at tjekke at I som leverandøren lever op til leverandørbetingelserne, og har valgt de rigtige faggrupper og prisintervaller. Dette indebærer bl.a. screening af CVR-nr., autorisationsnummer, økonomi, koncern, branchekode, antal ansatte mv.

Når min virksomhed er godkendt som leverandør

Når jeres virksomhed er godkendt som leverandør på Håndværkerportalen, kan I blive indbudt til at afgive tilbud på drifts- og vedligeholdelsesopgaver iht. ”Udvælgelse af leverandør”. 

Håndværksliste og udbudsportal

Håndværkerportalen anvendes både som håndværksliste til mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver under 40.000 kr., hvor Hørsholm Kommune ud fra en faglig vurdering frit kan vælge leverandør, samt til opgaver mellem 40.000 og 3 mio. kr., hvor opgaven sendes i udbud iht. nedstående udvælgelseskriterier. 

Der skelnes mellem lokale og ikke lokale leverandører

 • Lokale leverandører defineres som leverandører, der har hjemsted i kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.
 • Ikke lokale leverandører defineres som leverandører, der ikke har hjemsted i en af de ovenfor nævnte fire kommuner. Hjemsted vil altid være den hjemstedsadresse, som er registreret sim leverandørens hjemstedsadresse hos Erhvervsstyrelsen.

Leverandørlistesystemet opdeles i 4 spor

For projektsummer over 40.000 kr. indbydes 3-4 leverandører til at afgive tilbud jf. udbudspolitikken.

Projektsum mellem 0 og 40.000 kr.

Udvælgelse af i alt 1 leverandør

 • Èn leverandør udvælges af Hørsholm Kommune ud fra en faglig vurdering.

Projektsum mellem 40.000 og 100.000 kr.

Udvælgelse af i alt 3 leverandører.

 • Èn leverandør udvælges af Hørsholm Kommune ud fra en faglig vurdering.
 • To leverandører udvælges automatisk af portalen blandt lokale leverandører.

Projektsum mellem 100.000 og 300.000 kr.

Udvælgelse af i alt 3 leverandører.

 • Èn leverandør udvælges af Hørsholm Kommune ud fra en faglig vurdering.
 • Én leverandør udvælges automatisk af portalen blandt lokale leverandører.
 • Èn leverandør udvælges automatisk af portalen blandt ikke lokale leverandører.

Projektsum ml. 300.000 – 3.000.000 kr.

Udvælgelse af i alt 4 leverandører.

 • Èn leverandør udvælges af Hørsholm Kommune ud fra en faglig vurdering.
 • To leverandører udvælges automatisk af portalen blandt lokale leverandører.
 • Èn leverandør udvælges automatisk af portalen blandt ikke lokale leverandører.

Tildeling

Tildeling sker på baggrund af de kriterier, som er valgt i det enkelte udbud, eksempelvis ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Er der udenlandske firmaer blandt de bydende (Hoved- samt Underentreprenør), skal det sikres, at de er registreret i RUT-registret (Register over Udenlandske Tjenesteydere). Registrering sker digitalt på www.virk.dk

Hørsholm Kommune arbejder på at blive mere bæredygtige – også ved mindre drift- og vedligeholdsopgaver. Det er derfor vigtigt at holde sig ajour med betingelserne og kravene i de enkelte udbud, når der afgives et tilbud.

Du kan læse mere om kommunens krav og mål for bæredygtighed for større projekter i:

Skabelon for Bæredygtighed

Hørsholm Kommune besluttede den 31-05-2021 at indføre en ny model for indkøb af håndværkerydelser. 

Modellen er udviklet med fokus på:

 • at opnå bedst mulig sammenhæng mellem pris og kvalitet, på den opgave der ønskes udført
 • at flest muligt virksomheder får mulighed for at afgive tilbud, herunder lokale virksomheder
 • at her-og-nu opgaver nemmest muligt kan tildeles et firma der hurtigt kan rykke ud
 • at udvælgelsen af firmaer der afgiver tilbud, i et rimeligt omfang gøres tilfældigt
 • at afgivelsen af tilbud sker i fortrolighed og på en sikker måde
 • at småopgaver nemmest muligt kan sættes i gang, såvel af en projektleder som af en institutionsleder eller en teknisk serviceleder
 • at såvel optagelse på leverandørlisten, samt udelukkelse fra leverandørlisten er klart reguleret
 • Med modellen til indkøb af håndværkerydelser, indhentes priser i henhold til tilbudsloven – LBK nr. 1410 af 07/12/2007, fortrinsvist som underhåndsbud for opgaver, hvor entreprisesummen skønnes at beløbe sig til kr. 40.000 – 3 mio. 

Opgaver indtil kr. 40.000 tildeles en leverandør direkte. Konkurrerende bud indhentes, når den indhentede pris vurderes ikke at være konkurrencedygtig. 

Hørsholm Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver regulerer blandt andet udvælgelsen af leverandører på baggrund af de estimerede anskaffelsessummer.

Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

 

Husk, at Hørsholm Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer.

På Virk.dk kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige.

Læs mere om elektronisk fakturering og EAN-numre

Virk.dk

For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), eller artikel 9, stk. 2, litra f) eller g). Ved samtykke findes retsgrundlaget i forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata.

Kontakt Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på:

Telefon: 48 49 00 00

E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk

Send sikker mail via Digital Post

Brev: Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine personoplysninger. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Datatilsynet

Har I som virksomhed udfordringer med oprettelse af jeres profil på Håndværkerportalen, spørgsmål ifm. et udbud eller andre relevante spørgsmål, er I mere end velkommen til at kontakte Team Ejendom.

Telefon: 25 84 56 11

E-mail: ejendom@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje