Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Bekendtgørelse af Lokalplan 180

Bekendtgørelse af Lokalplan 180

Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2024 vedtaget Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst samt Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033.

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlaget for Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by vedtaget i 1963 og tilhørende tillæg besluttet i Budgetaftalen 2018-2021.

Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til boligområde med helårsboliger,

tekniske anlæg samt offentlige og rekreative formål. Formålet er desuden at sikre områdets åbne bebyggelsesstruktur og grønne karakter samt at fastlægge ensartede bestemmelser for boligområderne i lokalplanen, som skal sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

Læs referatet fra Kommunalbestyrelsen møde den 27. maj 2024

Læs lokalplanen

Kommuneplantillæggets baggrund og formål

Lokalplanforslaget kræver kommuneplantillæg for at tilvejebringe de overordnede planmæssige rammer, som sikrer, at den del af matrikel nr. 9p, Vallerød By, Rungsted (Vallerød Banevej 21), som i dag ligger i kommuneplanrammen 1.B20 Nord for Rungstedvej, flyttes til kommuneplanrammen 1.O6 Rungsted Private Realskole. Tillægget skal desuden tilføje den specifikke anvendelseskategori ”daginstitutioner” til Kommuneplanrammen 1.O6 for at muliggøre anvendelsen til skolefritidsordning.

Læs Kommuneplantillægget

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retlige eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 5 u eller 19.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må derfor ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendes som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen.

Klagevejledning

Kommunens vedtagelse af lokalplanen samt kommuneplantillæg kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, dvs. om retsregler og -principper er fulgt. De klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrige enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på borger.dk og virk.dk. Nærmere vejledning kan findes på naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbage betales, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

Print

Vær opmærksom på, at POF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Microsoft Edge eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...