Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Bekendtgørelse af lokalplan 186 for NGG og Christianshus

Bekendtgørelse af lokalplan 186 for NGG og Christianshus

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2023 vedtaget Lokalplan 186 for NGG og Christianshus samt Kommuneplantillæg nr. 4.

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at udvikle området og give mulighed for opførelse af et nyt skolebyggeri til Nordsjællands Grundskole & Gymnasium

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en skole- og institutionsbygning, med lokalplanen sikres endvidere velfungerende opholds- og friarealer, vejadgang, parkeringsarealer og støjafskærmning mellem lokalplanområdet og Helsingørmotorvejen.  

 

Lokalplan 186 kan findes her

 

Læs den politisk behandling under dagsordener og referater

 

Kommuneplantillæg nr. 4 kan findes her

 

Kommuneplantillæggets baggrund og formål

Lokalplanforslaget kræver kommuneplantillæg for at tilvejebringe de overordnede planmæssige rammer, som gør det muligt at lokalplanlægge for skole og institutionsbyggeri indenfor lokalplanområdets afgrænsning.

Vær opmærksom på, at PDF-filerne printet direkte fra browseren Chrome, kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF’en til en computer og printer den derfra.

 

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retlige eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Ejendomme, der er omfattet af planen, må derfor ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Eksisterende lovlige bebyggelse kan fortsætte og anvendes som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen.

 

Klagevejledning

Kommunens vedtagelse af lokalplanen (samt kommuneplantillæg) kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsl, dvs. om retsregler og -principper er fulgt. De klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrige enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på borger.dk og virk.dk. Nærmere vejledning kan findes naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er bet alt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbage betales, hvis klager r helt eller delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afrelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...