Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byudvikling Revision af byplaner og lokalplaner for uplanlagte områder

Revision af byplaner og lokalplaner for uplanlagte områder

Hørsholm Kommune er i gang med at revidere to af kommunens ældre byplaner - Partiel byplan nr. 1 og Partiel byplan nr. 6. Derudover er der blevet udarbejdet et nyt plangrundlag for Folehavekvarteret, hvor der ikke ligger en eksisterende byplan, men hvor området hidtil har været reguleret af servitutter.

På denne side kan du læse mere om lokalplanernes baggrund, formål og indhold.

 

Baggrund

Med lokalplanerne ønsker Hørsholm Kommune at sikre områdernes åbne bebyggelsesstruktur og grønne karakter for derved at bevare områderne som attraktive villakvarterer. Hensigten med lokalplanerne er desuden at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

Lokalplanerne er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlagene i Budgetaftalen 2018. Med lokalplanerne er det ligeledes politisk besluttet at gennemføre en servitutgennemgang og -redegørelse, hvori der er taget stilling til indholdet i de enkelte servitutter samt hvilke servitutter, der aflyses eller delaflyses med lokalplanen. Servitutterne aflyses eller delaflyses for at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter.

 

Aktuelle lokalplaner

Følgende lokalplaner er under udarbejdelse: (2 stk: lp 180 og Byplan 1)

Forslag til Lokalplan 180 for et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst og Forslag til Kommuneplantillæg 5

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 27. november 2023 godkendt ovennævnte planforslag inkl. servitutgennemgang. Forslaget sendes i høring i 8 uger i perioden fra den 21. december 2023 til den 16. februar 2024.

Din mulighed

Høringsperioden er fra den 21. december 2023 til og med den 16. februar 2024.

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 16. februar 2024. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget.

Skriv dine bemærkninger på Lokalplanportalen her

Eller pr. brev til
Hørsholm Kommune
Team Plan og Byg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om planforslagene den 10. januar 2024 kl. 17:00-18:30. Vi ser frem til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget.

Mødet afholdes i Klubhuset for Udendørsidrætterne, Stadionalle 5B, 2960 Rungsted Kyst

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske via Nemtilmeld.dk den 8. januar 2024. Evt. ændringer vil blive opdateret på Nemtilmeld.dk.

Tilmeld dig via Nemtilmeld.dk

Borgerdialogmøde

Der har ligeledes i juni 2022 været afholdt et borgerdialogmøde om den nye lokalplan, hvor lokalplanområdet på daværende tidspunkt kun dækkede ca. halvdelen af det nuværende lokalplanområde. Der er sidenhen politisk truffet beslutning om, at lokalplanen skal dække den resterende del af Byplan 6-området, med undtagelse af området for tillæg 2.

Tidligere inddragelse

-          Foroffentlighed/ideindkaldelse

Som et led i processen med udarbejdelse af nyt plangrundlag for Byplan 6-området, blev der i forbindelse med foroffentlighed/ideindkaldelse afholdt et borgermøde den 24. januar 2019.

-          Analyse

I forbindelse med revisionen af Byplan 6-området er der i 2019 udarbejdet en analyse, som dækker størstedelen af Byplan 6-området. Analysen er brugt som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen og beskriver bl.a. de enkelte boligområdernes karaktertræk. Analysen kan ses på hjemmesiden under lokalplanens bilag.

-          Spørgeskemaundersøgelse

I december 2019 blev der desuden udsendt et spørgeskema til de ca. 2.800 borgere, der bor i Byplan 6-området og i området umiddelbart nord for. 454 enkeltpersoner besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen kan kun bruges som et overordnet fingerpeg på, hvordan borgerne ønsker området udviklet. Den lave svarprocent gør, at undersøgelsens konklusioner derfor ikke tages som udtryk for den generelle holdning i området.

Læs mere og find links i Kommunalbestyrelsens behandling af Lokalplanforslag 180 her

Ofte stillede spørgsmål

På ”Kort over Hørsholm” kan du få et samlet overblik over kommunens geografiske informationer. Du kan fx se lokalplanområdet, matrikelkort, grundstørrelser, bevaringsværdige bygninger, beskyttede områder mv.

I Partiel byplan nr. 6 er der fastlagt en bebyggelsesgrad på 20. Med bebyggelsesgraden reguleres dog udelukkende bygningens fodaftryk på grunden, og beregningen tager ikke højde for, om der er bygget i højden. Bebyggelsesgraden vil derfor være den sammen for et hus i en etage og et hus i to etager, hvis de har samme fodaftryk. I nyere lokalplaner fastsættes en bebyggelsesprocent for at regulere bygningens etageareal. Bebyggelsesprocenten forstås som den procentdel af grundens areal, som det samlede areal af bebyggelsen på grunden må udgøre.

Sekundær bebyggelse

Der gøres opmærksom på, at der gennem tiden har været flere variationer af, i hvilket omfang sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser skulle tælle med i beregningen af bebyggelsesprocenten. Som det er angivet i Bygningsreglementet 2018’s (BR18) beregningsregler medregnes garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, hønsehuse, åbne overdækninger, åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger. Jf. BR18 kan der fradrages maksimalt 50 m² sekundær bebyggelse for enfamiliehuse, 50 m² pr. bolig for dobbelthuse og 20 m² pr. bolig for tofamiliehuse. Hvis det samlede areal af sekundære bygninger overstiger 50 m², vil det areal, der overstiger 50 m², belaste bebyggelsesprocenten.

 
Regulering iht. Den eksisterende byplan

I den eksisterende byplan reguleres byggeriets størrelse udelukkende i forhold til bygningens fodaftryk (bebyggelsesgrad). Iht. byplanen må der opføres byggeri svarende til en bebyggelsesgrad på 20 inkl. sekundær bebyggelse.

Eksempel på bebyggelse i 2 etager
På en grund på 1.000 m² kan der med en bebyggelsesgrad på 20 maksimalt opføres en bebyggelse med et fodaftryk på i alt 200 m² i 2 fulde beboelseslag*. Bebyggelsen kan fx opføres i form af:

To etager med 150 m² beboelsesbebyggelse på hver etage og sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m² (150 x 2 + 50). I alt 350 m² med et fodaftryk på 200 m² (150 m² + 50 m² sekundær bebyggelse (fx garage))
Eller 200 m² beboelsesbebyggelse på hver etage uden sekundær bebyggelse (fx garage) (200 x 2). I alt 400 m² med et fodaftryk 200 m² (uden mulighed for at opføre sekundær bebyggelse fx garage på grunden)

* Såfremt byggeriet kun opføres i én etage, kan der opføres fx 150 m² beboelsesbebyggelse og sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m² (fodaftryk på i alt 200 m²) eller 200 m² beboelsesbebyggelse uden sekundær bebyggelse (fx garage).


Regulering i nyere lokalplaner

I nyere lokalplaner fastsættes en bebyggelsesprocent for at regulere det samlede etageareal. Ud over den fastlagte bebyggelsesprocent kan der jf. bygningsreglementet opføres sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m², som ikke skal medregnes i etagearealet.

Eksempel på bebyggelse i 2 etager**
På en grund på 1.000 m² med en bebyggelsesprocent på 25 %:

125 m² beboelsesbebyggelse på hver etage og sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m² (125 x 2 + 50). I alt 300 m² med et fodaftryk på 175 m² (125 m² + 50 m² sekundær bebyggelse (fx garage))

** Såfremt byggeriet kun opføres i én etage, vil der kunne opføres samme m², dog vil fodaftrykket blive større. Fx grund på 1.000 m² med en beboelsesbebyggelse på 250 m² i én etage + sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m². I alt 300 m² (hvilket også udgør fodaftrykket).

Nej. Når forslaget til lokalplanen har været behandlet politisk og er blevet offentliggjort, indtræder det, der kaldes de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger sikrer, at arealer inden for lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige lokalplans indhold.

Forbuddet med de midlertidige retsvirkninger omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før, lokalplanforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke.
De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslaget er offentliggjort indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Med lokalplanen er det ligeledes politisk besluttet at gennemføre en servitutgennemgang, hvori der er taget stilling til indholdet i servitutterne inden for lokalplanområdet. Lokalplanen forholder sig udelukkende til de servitutter, som kommunen håndhæver i området i dag samt om de aflyses eller delaflyses med lokalplanen. Servitutterne aflyses eller delaflyses for at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter samt for at synliggøre hvilke forhold, kommunen fremadrettet vil håndhæve for området og sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

For en del af reguleringen fra servitutterne, omkring fx grundstørrelser på 1.200 m2 for et specifikt område og etageantal på 1 etage med udnyttet tagetage for andre områder, videreføres dette i specifikke underdelområder til boligområdet. Reguleringen skal være med til at sikre de specifikke underdelområders særtegn.

Sondringen, imellem hvilke servitutter, der fastholdes og hvilke der aflyses, er sket på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte servitut. Servitutter, som er tinglyst i forbindelse med et konkret byggeri, foreslås fastholdt. Det kan fx være en servitut, som regulerer en mindste afstand til skel tinglyst i forbindelse med, at anden bebyggelse er opført tæt på skel.

De servitutter, som aflyses eller delaflyses, er listet i lokalplanens § 13.

I henhold til planlovens § 26, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, hvis et lokalplanforslag indeholder bestemmelser om aflysning af servitutter, så vidt muligt underrette de påtaleberettigede om aflysningen. Dette sker i forbindelse med høringsperioden.

I de tidligere lokalplaner, der er udarbejdet for Byplan 6 området (Lokalplan 173 og Lokalplan 176) var servitutgennemgangen mere omfattende og indeholdt fx også områdeservitutter, som kommunen ikke håndhæver i dag. Hensigten var et sikre et tydeligere grundlag for den enkelte borger ift. hvilken regulering, der gælder for området. På grund af færre ressourcer på området indeholder nærværende lokalplan ikke samme detaljeringsgrad som de tidligere lokalplaner, og der er dermed udelukkende gennemgået servitutter som kommunen håndhæver i dag.

Partiel Byplan nr. 1 
Arbejdet med lokalplanen forventes at blive opstartet i 2024.

Følgende lokalplaner er udarbejdet

Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret
Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted 
Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst 

Du kan finde lokalplanerne her

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...