• Miljøbeskyttelsesloven åbner mulighed for at gribe ind overfor visse typer støj- og lugtgener, hvis kommunen vurderer, at genen er væsentlig og ligger ud over, hvad man almindeligvis må acceptere.
 • Forsøg selv at løse problemet ved at tale med naboen/virksomheden der generer, inden du sender en klage.
 • Klager modtages ikke anonymt, da den påklagede har ret til at vide hvem der har klaget.

Gener og dine klagemuligheder

Det kan ikke altid undgås, at dyrehold lugter, men normalt bør man som nabo ikke have gener.

Henvend dig til ejeren af dyrene, inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab.

Du kan klage til kommunen over gener fra dyrehold. Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav til ændring af dyreholdet og om nødvendigt stillet krav om at dyrene fjernes.

Du vil typisk kunne klage til os over følgende forhold:

 • Udbringning af gødning udenfor godkendte perioder eller med for langsom nedpløjning.
 • Forkert omgang med gødning i øvrigt.
 • Staldanlæg for tæt på skel.
 • Støj fra høns (i byzone).

Hvis du ønsker at klage, så benyt dette skema (work - nyt vindue).

Du kan her læse reglerne om:

Miljøbeskyttelsesloven åbner mulighed for, at kommunen kan gribe ind over for røggener fra private skorstene.

Hvis du ønsker at klage over gener fra brændefyring, skal du udfylde kommunens klageskema og indsende det til Team Miljø. Klagen sendes til kommentering hos den, der klages over.

Vi vil herefter vurdere generne i samspil med den lokale skorstensfejermester, og prøve at finde kilden til generne (er brændet for vådt, lufttilførslen for ringe, skorstenen for lav mv.).

Hvis der er belæg for det, kan kommunen påbyde ejeren af skorstenen at afhjælpe generne ved f.eks. at

 • Kun at anvende bestemte typer brænde. 
 • Udskifte ineffektivt fyringsanlæg til et anlæg, der er egnet til det anvendte brændsel. 
 • Forhøje eller ændre skorsten.
 • Kun at anvende fyringsanlægget ved bestemte vindretninger.

Vi anbefaler altid til at følge Miljøstyrelsens 4 enkelte råd om at fyre fornuftigt:

 • Brug rent og tørt træ.
 • Sørg for rigeligt luft.
 • Fyr lidt ad gangen.
 • Gå ud og tjek – Røgen skal være næsten usynlig.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Oplever du gener fra en nærliggende virksomhed?

Hvis du er generet af lugt fra virksomheder, og en direkte henvendelse ikke hjælper, kan du henvende dig til kommunen om følgende:

 • Lugt fra madfremstilling.
 • Lugt fra dagrenovation.
 • Støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder.
 • Anden væsentlig lugt.

Hvis du er generet af støj fra virksomheder, og en direkte henvendelse ikke hjælper, kan du henvende dig til os om følgende:

 • Støj fra udendørs arrangementer (koncerter, fyrværkeri og lignende): kontakt Nordsjællands Politi på telefon 49 27 14 48.
 • Støj fra virksomheder, forretning og lignende.
 • Støj fra sportsanlæg.
 • Støj fra midlertidige bygge- og anlægsarbejde.
 • Støj fra kørsel på virksomheder.

Bemærk, at klager over gener fra virksomhederne Norfors I/S og Usserød Renseanlæg skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde.

Uvelkomne lyde, lugte og lignende kan være generende, når du færdes i din egen have. Det er dog ikke altid, at naboerne er opmærksomme på, at deres aktiviteter kan være generende for dig.

Hvis du føler dig generet, er det derfor altid bedst at kontakte naboen og se, om I sammen kan finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så er naboen forberedt.

Hvis du vil klage, skal du udfylde skemaet til klage over røg, lugt og støj (word - nyt vindue). Vi vil sende klagen til kommentering hos den, der klages over, og vi vil herefter overveje det videre forløb.

Lugt og røg fra private

Hvis du er generet af lugt fra aktiviteter hos naboen, prøv da først at henvende dig til naboen. Hvis dette ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til kommunen om:

 • Lugt fra små husdyrhold (f.eks. høns).
 • Røg fra private fyringsanlæg - f.eks. oliefyr og brændeovne.
 • Afbrænding af haveaffald.
 • Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i den del af kommunen, der ligger vest for motorvejen. Øst for motorvejen er afbrænding af haveaffald derfor ikke tilladt.

Støj fra private

Hvis du er generet af nabostøj, prøv da først at henvende dig til naboen. Hvis dette ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du kontakte os:

 • Høj musik eller støjende adfærd fra privatpersoner: NB, kontakt Nordsjællands Politi tlf. 49 27 14 48.
 • Støj fra beboer i bolig/ejerforening: NB, kontakt Bolig/ejerforeningens bestyrelse.
 • Mere end almindelig støj fra motordrevne redskaber, værktøj o.l. samt fra ventilationsanlæg. 
 • Støj fra private fyringsanlæg - f.eks. oliefyr og brændeovne.
 • Støj fra små husdyrhold (f.eks. høns).

Klager over hundegøen og privatpersoners støjende adfærd og udendørs arrangementer (f.eks. musik) kan ikke behandles af kommunen. I stedet henvises til Nordsjællands Politi, for den slags er dækket af ordensbekendtgørelsen. Du kan læse mere om det på Nordsjællands Politis hjemmeside (nyt vindue).