Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Vejledning om hønsehold

Vejledning om hønsehold

Formålet med denne vejledning er at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold samt unødige nabostrid.

Etablering af et hønsehold

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør der foretages en fornuftig etablering - i overensstemmelse med denne vejledning.

Først og fremmest må De overveje, om der er plads nok til et hønsehold. Både af hensyn til hønsene, men også af hensyn til naboerne. Hønsehold kræver rimeligt store eller særligt velbeliggende grunde. Hønsehold bør i øvrigt ikke være større, end at gødningen kan anvendes på egen grund.

Hønsehold på 30 dyr eller derover betragtes som erhvervsmæssigt, som der gælder særlige regler for. Oplysning herom kan fås hos Teknisk forvaltning.

Kommende hønseholdsejere bør normalt orientere naboerne om deres planer. På den måde kan naboerne blive taget med på råd m.h.t. placering, indretning og drift af hønseholdet.
Det bemærkes, at der i visse områder af kommunen (jf. byplaner, lokalplaner, servitutter) er forbud mod hønsehold/-dyrehold. De kan få oplysning om disse planer hos Deres grundejerforening, boligselskab eller i kommunen. Planerne er fremlagt på Biblioteket og i Teknisk forvaltning. Servitutter kan De se på Tinglysningskontoret.

Boligselskaber m.fl. kan indføre særlige regler omkring hønsehold. Det er op til den enkelte forening at påtale overskridelser af regler vedtaget af foreningen.

Lejere skal altid spørge boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen, om der må holdes høns i deres område. Der kan være forskellige regler fra boligselskab til boligselskab.

Indretning og drift af hønsehold

Til hønsehold hører hønsehus med indhegnet hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke kan færdes over alt.

Opførelse af hønsehus skal efter reglerne i byggeloven anmeldes til Teknisk forvaltning, Miljø- og byggesagsafdelingen.

Hønsehuset skal normalt placeres mindst 2,5 m fra naboskel.

Hvis De modtager klager over støjgener fra Deres hønsehold, bør dyrene holdes inde i et mørklagt hønsehus om natten.

Natten betyder her fra kl. 20.00 til kl. 7.00 på hverdage - og kl. 20.00 til kl. 8.00 på lør-, søn- og helligdage.

Klager over hønsehold

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen ikke vil behandle sager om gener fra hønsehold, medmindre der er tale om væsentlig tilsidesættelse af normerne i denne vejledning.

Denne vedtagelse er sket på grundlag af miljøbeskyttelseslovens § 85, hvorefter kommunen kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

I tilfælde af væsentlig tilsidesættelse af vejledningens normer kan kommunalbestyrelsen meddele påbud eller forbud vedrørende hønsehold. I disse sager vil vejledningen blive lagt til grund.

Sager, som kommunen undlader at behandle, kan indbringes for byretten på grundlag af den almindelige naboret. Kommunalbestyrelsen forventer, at vejledningen også her vil kunne anvendes til løsning af disse sager.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...