Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsaffald og miljø Regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Formål

§ 1. Regulativets formål er at sikre en forsvarlig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier og herigennem minimere risikoen for forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloak.

Gyldighedsområde

§ 2. Regulativet omfatter opbevaring og håndtering af olier og kemikalier i form af råvarer, færdigvarer og affald, herunder materialer, der er forurenet med olier eller kemikalier eksempelvis akkumulatorer og oliefiltre.

Stk. 2. Regulativet gælder for alle virksomheder, landbrug og institutioner i Hørsholm Kommune, der har oplag af olier og kemikalier.

Stk. 3. Regulativet gælder ikke oplag reguleret efter olietankbekendtgørelsen(1), for eksempel fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie i stationære tanke og entreprenørtanke. 

Stk. 4. Regulativet gælder ikke håndteringen af kemikalier omfattet af bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler(2). 

Definitioner

§ 3. I dette regulativ forstås ved:

 1. Olier: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie.
 2. Kemikalier: Opløsninger, faste og flydende kemiske stoffer fremstillet af grundstoffer og deres forbindelser, som de forekommer naturligt eller industrielt fremstillet.
 3. Impermeabelt underlag: En tæt belægning der kan modstå spild af olieprodukter, kemikalier, vaske – og affedtningsmidler uden fare for nedsivning til jord og grundvand.
 4. Oplagsplads: En plads hvor olier og kemikalier opbevares.
 5. Opkant: En kant i gulv eller terrænniveau, der kan tilbageholde spild på oplagspladsen.
 6. Egnede beholdere: Tæt emballage beregnet til formålet hvor konstruktion og tæthed sikrer, at der ikke opstår fare for forurening. Emballagens materiale må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med indholdet. Ved råvarer og færdigvarer skal indholdet fremgå af emballagen. 

Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier

§ 4. Olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere.

Stk. 2. Beholdere med olier og kemikalier skal oplagres under tag, skærmet mod nedbør og på fast, impermeabelt underlag uden afløb til jord, grundvand, søer, vandløb og kloak.

Stk.3 Oplagspladsens underlag skal være indrettet med opkant eller en niveauforskel ift. omkringværende arealer, der medfører, at spild forbliver på oplagspladsen.

Stk. 4. Beholdere med olier skal opbevares på spildbakke, der kan opsamle hele spildet ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Stk. 5. Oplagspladsen skal være indrettet således, at hele spildet kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Stk. 6. Håndtering af olier og kemikalier skal foregå på et areal med et fast, impermeabelt underlag uden afløb til jord, grundvand, søer, vandløb og kloak.

Stk. 7. Beholdere og oplagsplads skal placeres, så der ikke er risiko for påkørsel med maskiner mv.

Tilsyn

§ 5. Hørsholm Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Stk. 2. Hørsholm Kommune kan, ud over regulativets bestemmelser, stille yderligere krav om forureningsbegrænsende tiltag eller forbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven(3). 

Dispensation

§ 6. Hørsholm Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i regulativet såfremt individuelle forhold taler herfor og Hørsholm Kommune vurderer, at opbevaring finder sted på forsvarlig vis i forhold til regulativets formål.

Klage

§ 7. Hørsholm Kommunes afgørelser truffet i medfør af regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen(4). 

Lovgrundlag

§ 8. Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen(4). 

Strafbestemmelser

§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt i henhold til anden lovgivning, kan overtrædelse af regulativets bestemmelser straffes med bøde, jf. § 24 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen4 .

Ikrafttrædelse

§ 10. Regulativet er vedtaget af Hørsholm Kommunes Klima- og Miljøudvalg den 17. maj 2022.

Stk. 2. Regulativet er gældende fra den 17. maj 2022.

Lovhenvisning

 1. Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
 2. Bekendtgørelse nr. 1401 af 26/11/2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
 3. Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse.
 4. Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...