Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Bekendtgørelse af Tillæg 3 til lokalplan 143

Bekendtgørelse af Tillæg 3 til lokalplan 143

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2023 vedtaget Tillæg 3 til Lokalplan 143.

Lokalplantillæggets baggrund og formål

Lokalplantillægget for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at på baggrund af en lovliggørelsessag der var fremlagt på møde den 25. marts 2021 i udvalget. Her ønskede udvalget, at der blev udarbejdet forslag til retningslinjer for etablering af kviste særligt mod boligernes haveside.

Formålet med lokalplantillægget er at sikre at sikre bevaringsværdien af arbejderboligerne ved Dronningvej, således at arkitekturen bevares med en klar hovedform med taktfaste facader, med dannebrogsvinduer og røde tegltage med skorstene i rygningen. Tillægget har yderligere til formål at bestemmelserne sikrer mere præcise rammer for tagenes udformning, med et særligt fokus på udformning af eventuelle kviste på bygningerne.

Tillæg 3 til Lokalplan 143 kan findes her

Læs den politisk behandling her

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens§ 18 må der ikke retlige eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 5 u eller 19.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må derfor ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendes som hid til. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen.

Klagevejledning

Kommunens vedtagelse af lokalplanen (samt kommuneplantillæg) kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, dvs. om retsregler og -principper er fulgt. De klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrige enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på borger.dk og virk.dk. Nærmere vejledning kan findes på naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbage betales, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddele

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...