Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Høring og offentliggørelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matr.nr. 2x, Smidstrup By, Rungsted.

Høring og offentliggørelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matr.nr. 2x, Smidstrup By, Rungsted.

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablering af en lodret skråningsbeskyttelse mellem strand og skråning på matrikel 2x, Smidstrup By, Rungsted, beliggende på Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk.

Hørsholm Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

I forbindelse med sagsbehandlingen skal kommunen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Samtidig skal kommunen afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsloven (BEK nr. 4 af 03/01/2023).

Ansøgningen er sendt i høring hos naboer og interesseorganisationer.

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest d. 3. januar 2024 til bom-post@horsholm.dk eller til Hørsholm Kommune, Center for By & Miljø, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Bilag

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Fuldmagt

Ansøgers beskrivelse af effektiviteten af Københavnermur som kystbeskyttelse

Yderligere oplysninger fra ansøger vedr. projektet

Skrænt til strandlinje

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje