Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Hørsholmstrategien i offentlig høring

Hørsholmstrategien i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november 2023 at sende forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) i offentlig høring.

Med Hørsholmstrategien fremlægger Kommunalbestyrelsen sine overordnede mål for kommunens fremtidige udvikling. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det gælder alle — børn, unge og ældre. Det skal ske ved at fokusere på de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. 

Strategiens målsætning er at sikre en sund balance, hvor vi tager hånd om alle kommunens borgere og værner om vores mange kvaliteter og samtidig udvikler byen og vores styrker for at håndtere de udfordringer, vi står over for.

Forslaget til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kan læses på hjemmesiden her

Referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2023 ligger på Hørsholm Kommunes hjemmeside

Høring

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget i høringsperioden via hjemmesiden eller pr. brev til Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Høringsfristen er den 5. februar 2024. 

Med Hørsholmstrategien indkalder Kommunalbestyrelsen også til ideer og forslag til den kommende revision af kommuneplanen, der sætter retningen for den fysiske udvikling frem til 2036.

Høringssvarene vil blive vist på hjemmesiden. Når høringsperioden er afsluttet, vil høringssvarene blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af Hørsholmstrategien.

Åbent hus i Kulturhus Trommen

Som en del af høringen afholdes åbent hus, hvor der er mulighed for at drøfte strategiens indhold og fremtidens Hørsholm Kommune. 

Åbent hus holdes: Mandag den 22. januar 2024 kl. 15-19 i Kulturhus Trommen.

Om strategien

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år udarbejde en planstrategi med et 12-årigt sigte jf. planlovens § 23a. Da Hørsholmstrategien er udarbejdet som en samlet plan- og udviklingsstrategi, skal den derfor fornyes.
Hørsholmstrategien udgør startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan. I strategien fremgår, hvilke ændringer, Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage i kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har vurderet, at Hørsholmstrategien 2023-2035 ikke skal screenes for miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, da planen har et overordnet og strategisk sigte. Med planen fastlægges hverken konkrete rammer for fremtidige anlæg, ændring ift. internationale naturbeskyttelsesområder eller rammer for projekter, som er omfattet af lovens bilagslister. Den kommende kommuneplan vil blive miljøscreenet.

Klagevejledning for afgørelse om miljøvurdering

Den trufne afgørelse vedr. miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, dvs. om retsregler og -principper er fulgt. De klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Klager skal sendes til den digitale Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på borger.dk og virk.dk. Nærmere vejledning kan findes på naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje