Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byudvikling Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af planens geografiske område. Det betyder, at man som grundejer er forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser.

Om lokalplaner og byplanvedtægter i Hørsholm Kommune

Om lokalplaner

En lokalplan fastlægger bestemmelser for et områdes anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, friarealer, bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden m.v. Lokalplanen indeholder desuden en redegørelse, der beskriver planens formål og indhold.

Rammer for lokalplaner

Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Rammerne fastlægger, hvordan kommunens arealer kan udnyttes, dvs. rammerne indeholder principper for områders anvendelse, bygningers omfang m.v. Rammebestemmelserne er en del af Kommuneplanen, der revideres hvert fjerde år. Hvis en lokalplan er i modstrid med rammerne, skal kommunen udarbejde et tillæg til rammerne. Forslag til tillæg skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere har mulighed for at gøre indsigelse. Den offentlige høring finder typisk sted samtidig med, at selve lokalplanforslaget er i offentlig høring.

Offentlighed

Lokalplanforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere, organisationer m.fl. har mulighed for at gøre indsigelse. Kommunalbestyrelsen tager stilling til indsigelserne, hvorefter lokalplanen vedtages i uændret eller i rettet form på baggrund af de indsigelser og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme.

En byplanvedtægt indeholder - ligesom en lokalplan - bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelse m.v. Lokalplanen erstattede i slutningen af 1970’erne byplanvedtægten som plandokument. En række byplanvedtægter er dog stadig gældende.

Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Rammerne fastlægger, hvordan kommunens arealer kan udnyttes, dvs. rammerne indeholder principper for områders anvendelse, bygningers omfang m.v. Rammebestemmelserne er en del af Kommuneplanen, der revideres hvert fjerde år.

Hvis en lokalplan er i modstrid med kommuneplanen, kan kommunen udarbejde et kommuneplantillæg. Forslag til tillæg skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere har mulighed for at indgive høringssvar. Den offentlige høring finder typisk sted samtidig med, at selve lokalplanforslaget er i offentlig høring.

Gå til Kommuneplan 2021-2033

Hvis din ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, træder byggelovens bestemmelser i kraft. Inden du tager kontakt til kommunen i forbindelse med en byggeansøgning, bør du tjekke, om din ejendom er forurenet eller om den er omfattet af beskyttelseslinjer, fredninger og lignende.

Find oplysninger om din ejendom på kommunens digitale kort.

En lokalplan skal udarbejdes, før der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af bebyggelse. Ændret anvendelse af et område kan også kræve ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen vurderer i det konkrete tilfælde, om der skal laves en lokalplan.

Ønsker du at igangsætte et større byggeri eller udvikling af et område, skal du forud for en ansøgning kontakte planafdelingen for indledende dialog.

Ansøgning om ny lokalplan sendes til: bom-post@horsholm.dk 

Få et overblik over Hørsholm Kommunes lokalplanproces i denne vejledning

Lokalplanforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere, organisationer m.fl. har mulighed for at indgive høringssvar. Kommunalbestyrelsen tager stilling til høringssvarene, hvorefter lokalplanen vedtages i uændret eller i rettet form på baggrund af de indsigelser og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme.

Se aktuelle høringer og afgørelser i Hørsholm Kommune

Tilmeld dig kommunens abonnementsservice

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet.

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR, om der er en verserende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk 

Hørsholm Kommunes byggesagsarkiv

Hent BBR-meddelelse på ois.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje