Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Støtte til frivilligt socialt arbejde - § 18-midler

Støtte til frivilligt socialt arbejde - § 18-midler

Foreninger, organisationer og personer, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan søge om økonomisk støtte til det frivillige arbejde.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i Lov om Social Service. 

Det er Social- og Seniorudvalget, der fordeler § 18 midlerne én gang årligt i april måned.

Næste ansøgningsrunde er i foråret 2025.

Formål med puljen

Formålet med § 18 midlerne er at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. Puljen har også til hensigt at fremme det lokale forebyggende arbejde.

I puljen prioriteres følgende målgrupper:

 • ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • ældre, som er særligt udsatte eller ensomme
 • børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
 • kronisk syge, handicappede og sindslidende
 • misbrugere, både nuværende og tidligere misbrugere
 • borgere med integrationsvanskeligheder, fx etniske minoriteter
 • mennesker i krise
 • pårørende til målgruppen.

Der gives støtte til organisationer, foreninger og andre, der understøtter den frivillige sociale indsats i Hørsholm Kommune.

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde, er kendetegnet ved:

 • at være grundlagt på frivillig basis
 • at være "non-profit" - dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud
 • at den frivillige indsats udgør en væsentlig del af grundlaget.

Der kan søges tilskud til aktiviteter:

 • der understøtter Hørsholm Kommunes frivillighedspolitik
 • der er lokalt forankrede og direkte målrettet borgere i Hørsholm Kommune
 • hvor den frivillige indsats er en betydelig del af foreningens grundlag
 • der i væsentlig grad udføres af frivillig, ulønnet arbejdskraft
 • der udføres af andre end familie og nære bekendte
 • der er nye.

Der gives ikke støtte til:

 • udgifter, hvor det ikke er tydeligt forklaret, hvad midlerne går til
 • større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger
 • aktiviteter med et politisk, religiøst eller kommercielt formål
 • gaver, fx julehjælp, blomster mv.
 • landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring
 • udgifter, der fortrinsvist går til forplejning.

Læs Hørsholm Kommunes frivillighedspolitik

Du skal ansøge elektronisk: Link til ansøgning kommer på siden, når der åbnes for ansøgninger (forår 2025).

Har du ikke mulighed for at ansøge elektronisk, kan du skrive til Center for Sundhed og Omsorg på som-post@horsholm.dk. 

 

Vi vurderer ansøgningerne efter, i hvilken grad indholdet lever op til følgende kriterier:

 • at aktiviteten falder ind under § 18 puljens formål
 • at tilskuddet er nødvendigt for aktivitetens gennemførsel
 • at indsatsen understøtter Hørsholm Kommunes frivillighedspolitik
 • at den frivillige indsats spiller en betydelig rolle i forhold til afholdelse af aktiviteten
 • at aktiviteten har lokal forankring og er direkte målrettet borgere i Hørsholm Kommune
 • at aktiviteten er ny.

Når du ansøger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service, skal du svare på nedenstående:

Oplysninger om ansøger

 • Navn på organisation/forening
 • Adresse
 • Kontaktperson
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Oplys enten:
  • SE/CVR-nummer
  • Konto- og registreringsnummer
 • Angiv foreningens evt. egenkapital ved seneste regnskabsafslutning

Beskrivelse af aktivitet

 • Titel
 • Formål
 • Målgruppe
 • Indhold

Økonomi og varighed

 • Der ansøges om støtte på i alt (kr.)
 • Vedhæft budget til ansøgning (Word, Excel eller PDF)
 • Aktivitetens forventede samlede varighed
 • Aktivitetens totale finansieringsbehov for den forventede samlede varighed
 • Er der ansøgt eller bevilliget støtte fra anden side til den aktuelle aktivitet?
 • Angiv evt. egenbetaling for aktiviteten

Hent oversigten som PDF-fil

Alle foreninger, organisationer og personer, der har fået tildelt § 18 midler, skal senest 2 måneder efter aktivitetens afslutning indsende et regnskab for brugen af tilskuddet.

Regnskabet aflægges via det elektroniske regnskabsskema nedenfor.

Alternativ aflæggelsesform kan aftales med Center for Sundhed og Omsorg på som-post@horsholm.dk.

For hver budgetpost skal der vedlægges bilag for den pågældende udgift/indtægt. Dette skal ske i elektronisk form, og der kan være tale om en elektronisk faktura eller et billede af fakturaen.

Indtægter anføres med et minus (-) foran beløbet.

Aflæg regnskab her

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til § 18 puljen eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen eller aflægge regnskab, er du velkommen til at kontakte Center for Sundhed og Omsorg:

E-mail: som-post@horsholm.dk

Du kan også kontakte den selvstændige forening Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, som kan råde og vejlede dig i dit sociale arbejde:

Telefon: 20 26 20 40

E-mail: mail@frivillighorsholm.dk 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...