Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Bolig Boligejer

Boligejer

Læs mere om en forskellige emner, der har relevans for dig som boligejer. Hvis du skal bygge, skal du se under Byggeri.

Ejendomsoplysninger, -skat og -vurdering

Hvis du er ejendomsmægler, advokat eller privat der skal sælge fast ejendom, skal du bestille Ejendomsdatarapporten, der afløser det grønne ejendomsoplysningsskema.

Ved at bestille ejendomsdatarapporten får du adgang til en række ejendomsoplysninger, som er relevante ved en typisk hushandel.

Har du spørgsmål til ejendomsdatarapporten?

Har du spørgsmål til selve ejendomsrapporten, hvad den indeholder, hvilke bilag der følger med m.v.,  skal du kontakte supporten i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Har du spørgsmål til data?

Har du spørgsmål til data, der står nævnt i rapporten, skal du kontakte Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø. Her vil det være en god ide, at du deler rapporten med kommunen. 

Ønsker du at se de afsluttede byggesager, findes disse i byggesagsarkivet.

Bestil Ejendomsdatarapporten

Åbn byggesagsarkivet

Kontakt supporten i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Telefon: 41 71 78 70

E-mail: support@ejendomsdatarapport.dk

Kontakt Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø:

Telefon: 48 49 24 50

E-mail: bom-post@horsholm.dk

Ejendomsskat

Fra 1. januar 2024 bliver hele din boligskat samlet i staten.

Det betyder, at du fremover skal betale grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen.

Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på.

Det er fortsat kommunen (Center for By og Miljø), du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat eller indefrysningslån i 2023.  

Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, kan du læse mere på SKATs hjemmeside.

Få mere information:

Kontakt Center for By og Miljø på telefon:  48 49 24 80

Læs mere på SKAT.dk


Ejendomsbidrag

Fra 2024 opkræves grundskylden af staten via årsopgørelsen.

Ejendomsbidragene – renovation, rottebekæmpelse og evt. skorstensfejerafgift – opkræves fortsat af kommunen.

Blanketten hedder fremover Ejendomsbidragsopgørelse i stedet for Ejendomsskattebillet. Den betales stadigvæk i 2 rater 1. januar og 1. juli.

Alle ejere af ejendommen modtager opgørelsen. Der bliver kun sendt en original opgørelse. De øvrige ejere modtager en opgørelse med KOPI påtrykt.

Er ejendommen ikke tilmeldt PBS, modtager du eller din medhæfter indbetalingskort til henholdsvis 1. og 2. rate ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdato. 

Det er Vurderingsstyrelsen, der udsender ejendomsvurderinger. Boligejere forventes ultimo april/primo maj at modtage en deklarationsmeddelelse via Digital Post.

I deklarationen kan du som boligejer se, hvilke oplysninger der lægges til grund for vurderingen af din ejendom.

Grundlaget for vurderingen af grunden består blandt andet af de kommunalt indberettede ejendomsoplysninger i Plandata.dk – dvs. gældende lokalplan/kommuneplan. Du kan slå plangrundlaget for din ejendom op via kommunens lokalplanportal. 

Grundlaget for vurderingen af bygninger og tekniske anlæg sker på grundlag af registreringen i Bygnings- og boligregistret (BBR), hvor du også kan se og ændre din ejermeddelelse.

Læs mere:

Hørsholm Kommunes lokalplanportal

Bygnings- og boligregistret (BBR) 

Vurderingsportalen.dk

Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a. viser registrerede ejendomsgrænser. Matrikelskellene er angivet  på kommunens kort. Matrikelkortet er et oversigtkort og kan derfor ikke alene afgøre et skels beliggenhed.

Kort over Hørsholm Kommune

Hvor nøjagtigt er matrikelkortet? 

Nøjagtigheden i matrikelkortet er ikke ens over det hele. Nøjagtighed afhænger af, på hvilket grundlag kort er fremstillet.

Nogle skel er indlagt efter mål fra landinspektøren og har en nøjagtighed på +/- 0,1m. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og kan i nogle tilfælde være +/- 20m.

Ved at sammenstille matrikelkortet med andre typer kortværker (fx tekniske kort, topografiske kort, ortofotos) vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at fx en hæk ikke er plantet lige netop i skellet, eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Jeg har fundet en fejl i matrikelkortet, hvad gør jeg? 

Du skal indberette fejl og mangler via Geodatastyrelsens support:

Indberet om fejl og mangler i matrikelkortet

Hvordan finder jeg ud af, hvor mit skel/ejendomsgrænse er? 

De praktiserende landinspektører har eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Du skal derfor – for egen regning – kontakte en praktiserende landinspektør. Du kan fx bruge:

Landinspektørregistret

Praktiserende Landinspektørers Forening

Find flere oplysninger

Flere oplysninger om matrikelskel og matrikulærsager kan læses på Geodatastyrelsens hjemmeside:

Matrikulær sagsbehandling v. Geodatastyrelsen

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed til stigninger i grundskylden.

Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat.

Der kommer renter på nye lån fra 2024.

Vælg til og fra på skat.dk

Når Skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.

Gamle lån bliver i kommunen:

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lån til og med de. 31. december 20023. 

Du overflyttes automatisk:

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Hvis du ikke ønsker at fortsætte,  kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt. Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.

Hvis din ejendom ikke længe opfylder de betingelser, som er nævnt i ejendomskattelovens § 3, stk. 1 og § 69, stk. 3, skal du indfri indefrysningsbeløbet til og med det år, hvori ændringen har fundet sted. De kan fx vær, hvis du ringer dit hus ned. Du vil herefter modtage et indfrielsesbrev og en opkrævning fra kommunen. 

Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23

Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne.

På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år.

Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.

Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning om tilbagebetaling eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Vedligeholdelse af grund og bolig o.l.

Arbejdet med at feje og rense skorstene må kun udføres af en person, der har gennemgået skorstensfejeruddannelsen.

Hvorfor skal skorstenen renses?

Det er vigtigt at få sin skorsten renset regelmæssigt. Skorstenen skal renses for at forebygge skorstensbrande.

Kommunen har aftalt med en skorstensfejermester om at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde i Hørsholm Kommune.

Skorstensfejning for et enfamiliehus omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.

Hvor tit skal skorstenen renses?

Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en større effekt end 120W: 2 gange om året.

Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med mindre effekt end 120W og skorstene tilsluttet pejse og brændeovne: 1 gang om året.

Skorstensfejeren kan forhandle med dig om at feje skorstenen færre eller flere gange.

Hvad hvis jeg vil ændre eller etablere nyt ildsted og skorsten?

Skal du etablere et nyt ildsted – herunder en ny skorsten – eller ændre i eksisterende forhold, der skal du altid kontakte skorstensfejeren, før arbejdet begyndes. Arbejdet skal ligeledes meldes færdigt til skorstensfejeren, som besigtiger det.

Afmeld skorsten

Holder du op med at bruge din skorsten, fx ved overgang til anden varmekilde, skal du afmelde skorstensfejeren. Skorstensfejeren besigtiger herefter skorstenen. 

Pris

Gebyret opkræves via ejendomsskatten.

Kontakt skorstensfejer

Hørsholm Kommune har en aftale med skorstensfejermester:

Hørsholm Rungsted skorstensfejerfirma v/ Kim G. Nielsen

Telefon: 29 77 71 22

E-mail: kontakt@hrskorstensfejer.dk

Læs lovgrundlag for skorstensfejning

Veje, fortove og stier skal kunne benyttes uhindret. Derfor skal grundejere beskære hække, træer og buske, der grænser op til vejareal.

Det er vigtigt, at beplantning ikke er i vejen for fodgængere og anden trafik eller skygger for vejbelysningen.

På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Du har som grundejer pligt til at beskære hække, træer og buske, som står langs skellet til gang- og vejarealer ud for din ejendom. Det gælder at:

  • fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,50 m. Dog gælder frihøjen over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
  • frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m.
  • beplantningen må ikke dække for vejbelysningen.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv.

Ved beskæring skal man være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde.

Hvad siger reglerne om beskæring?

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejere den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere.

Illustration af regler for beskæring, som beskrevet i tekst.

Hørsholm Kommune snerydder og glatførebekæmper på offentlige veje og stier fra 1. november til 1. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode.

Snerydning og glatførebekæmpelsen er opdelt i såkaldte vintervejklasser. Snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i Hørsholm Kommune i øvrigt sker efter bestemmelserne i Vinter- og renholdelsesregulativ.

Snerydningen og saltning/grusning af glatte fortove er grundejernes ansvar. Hvis der sker tilskadekomst på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse her, er det de tilstødende grundejere, som er erstatningsansvarlige.

Læs mere om snerydning

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante og udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed og forringer de rekreative og landskabelige værdier.

Desuden er kæmpebjørneklo uønsket, da den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Hørsholm Kommune har udarbejdet en samlet indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i hele kommunen. Planen gør alle grundejere pligtige til at bekæmpe planterne og sikre, at de ikke kaster frø.

Læs mere om bjørneklo og bekæmpelse heraf

 

Andet om bolig

Du kan etablere liberalt erhverv i din egen bolig uden tilladelse under visse betingelser.

Liberalt erhverv er fx ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje.

Du skal selv bo i boligen, og den skal ligne en bolig for ikke at ændre status. Det er Hørsholm Kommune, der vurderer, om boligen har karakter af bolig, hvis der er tvivl.

Det er umiddelbart tilladt at etablere liberalt erhverv i egen bolig under forudsætning af, at:

  • virksomheden drives af en af husstandens medlemmer – det vil samtidig sige, at det er kun beboerne selv, der må have arbejdsplads i boligen.
  • ejendommens karakter af beboelse ikke ændres, og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.
  • skiltning eller reklamering begrænses, så boligens karakter af beboelsesejendom fastholdes.
  • parkering etableres på egen grund.

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Vær opmærksom på, at der i lokalplanen og servitutter kan være reguleringer ift. parkeringsforhold, bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning, omfang og placering m.v.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, har ansatte, eller ønsker du af skattemæssige årsager at få det liberale erhverv registreret i BBR, skal du altid søge en byggetilladelse. Ligeledes skal der søges tilladelse, hvis ejendommen udelukkende ønskes anvendt til erhverv.

Find Lokalplan

Find tinglysninger og servitutter

Hegnsynet afgør uenigheder om hegn mellem naboer.

Hegnsynsnævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af kommunalbestyrelsen, men fungerer som et uafhængigt, privat tvistnævn.

Hvis du vil anmode om hegnsyn, kan du finde en vejledning på hjemmesiden hegnsyn.dk. 

Henvendelse/spørgsmål kan rettes til:

Hegnsynets sekretariat

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 24 80
E-mail bom-post@horsholm.dk

Læs mere:

Se Hegnsynsnævnets medlemmer under Nævn, kommissioner og råd

Hegnsyn.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje