Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervsaffald og miljø Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Hørsholm Kommune fører hvert år miljøtilsyn med visse forurenende virksomheder for at sikre, at de overholder miljølovgivningen.

Læs mere

  • Autoværksteder og vognmænd
  • Alle husdyrbrug og dyrehold beregnet på erhverv
  • Renserier
  • Maskinværksteder
  • Trykkerier
  • Guldsmede

Du kan se, hvilke virksomheder Hørsholm Kommune fører tilsyn med på Miljøstyrelsens Portal - DMA, hvor også eventuelle håndhævelser af virksomheden er beskrevet.

Miljøstyrelsens Portal – DMA

Det er Hørsholm Kommune og Miljøstyrelsen, der fører miljøtilsyn.

Ved miljøtilsynet bliver jeres virksomheds samlede miljømæssige forhold gennemgået. Formålet er at vejlede jer om miljøforhold og samtidig kontrollere, at miljøreglerne bliver overholdt.

Miljøstyrelsens tilsynsførende vil føre et tilsyn forberede sig ved at gennemgå virksomhedens historik på miljøområdet, og under selve tilsynet har kommunen særlig fokus på forsvarlig opbevaring af husdyrgødning, farligt affald og kemikalier, tætte belægninger og muligheden for opsamling af eventuelt spild, så der ikke sker forurening af jord og grundvand.

Vi kontrollerer, at miljøfarlige stoffer ikke ledes med spildevandet til skade for vandområder, det kommunale spildevandssystem eller udledes til luften med risiko for sundhed eller miljø.

Ved lugt, støv- eller støjgener kan kommunen vurdere, at genen er så væsentlig, at virksomheden skal foretage forureningsbegrænsende tiltag.

Under og efter tilsynet udarbejder vi et tilsynsnotat og efterfølgende et tilsynsbrev, der beskriver, om der er krav til virksomheden om opfølgende handling som en reaktion på miljøtilsynet. Tilsynsbrevet og -notatet sendes herefter i høring hos virksomheden.

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort på Miljøstyrelsens Portal, DMA. 

Miljøstyrelsens Portal – DMA

Læs mere om miljøtilsyn:

Hørsholm Kommunes miljøtilsynsplan 2021-2025

Frekvensen af tilsyn bliver bestemt ud fra miljørisikovurderingen. Det vil sige, at de virksomheder eller husdyrbrug, hvor der er størst risiko, får hyppigere tilsyn.

Hørsholm Kommune udfører årligt 2 tilsynskampagner på kommunens virksomheder. Kommunens tilsynskampagner kan ses i:

Miljøstyrelsens Portal - DMA

Ja, du skal betale for tid, vi bruger et miljøtilsyn og på miljøgodkendelse. Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter en timepris.

På Miljøstyrelsens side om brugerbetaling kan du læse om, hvilke aktiviteter der er brugerbetaling på, og de aktuelle timepriser.

Miljøstyrelsens side om brugerbetaling

Vi oplever en stor interesse for vejledning om Miljøbeskyttelsesloven, så utilsigtet spild af olie og kemikalier undgås, og derfor har vi udarbejdet et regulativ for området.

Regulativet beskriver kort de gældende regler og krav, som der stilles til sikker håndtering af olie og kemikalier samt indretning af oplagspladser.

Regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...