Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsaffald og miljø Spildevands- og kloakforhold

Spildevands- og kloakforhold

Skal du rive ned eller bygge nyt, er der nogle ting, du skal være opmærksom på i forhold til kloak.

Læs mere

Ved nedrivning skal alle kloakstik afproppes. Det skal som hovedregel ske helt ude ved hovedledningen, og altså ikke der hvor faldstammen eller afløbet stikker op af jorden/gulvet.

Desuden skal alle øvrige åbninger til kloak lukkes forsvarligt. Kloakdæksler og riste skal være på plads over brønde, eller alternativt skal åbningen være forsvarligt og tætsluttende blokeret med noget tungt såsom en flise eller lignende.

I tilfælde af at kloakstik ikke er ordentligt afproppede, eller kloakåbninger ikke er forsvarligt lukkede, har Hørsholm Kommune mulighed for at lade en entreprenør udbedre forholdene for grundejerens regning.

Ved nybyggeri, gennemgribende renovering og udmatrikulering skal der søges om særskilt tilslutningstilladelse til offentlig kloak.

Vær opmærksom på, at ejendommens spildevand skal tilsluttes korrekt i forhold til typen af kloakering i området (separat eller fælles kloakering). Tilslutning skal udføres af autoriseret kloakmester.

Hørsholm Kommune anbefaler generelt at udføre al detailkloakering som separatsystemer, også i områder hvor der er fælleskloakering.

Opdeling af fællessystemer til separatsystemer er en del af løsningsmuligheden i forbindelse med at forbedre kloakkernes kapacitet, og hvis Novafos A/S foretager en sådan opsplitning, er grundejeren forpligtet til og skal selv betale for at opdele systemet på egen grund. Det kan derfor være en fornuftig investering i forbindelse med den kommende tilpasning af kloaksystemet til klimaforandringerne.

Tilslutning til offentlig kloak og evt. betaling af tilslutningsbidrag ved byggemodning og udmatrikuleringsprojekter aftales med spildevandsforsyningsselskabet Novafos A/S. Placeringen af eventuelle eksisterende kloakstik må ikke ændres uden aftale med Novafos, og der må ikke udføres nye eller ekstra kloakstik eller på anden måde arbejdes direkte på hovedledningen uden aftale med Novafos.

Kontakt Novafos:

Telefon: 44 20 80 00

E-mail: novafos@novafos.dk 

Hørsholm Kommune har indført en begrænsning på, hvor meget regnvand du må aflede direkte til kloakken, da det primært er regnvand, der giver kapacitetsproblemer i kloaksystemet.

Begrænsningen er afhængig af, hvilken type arealarealanvendelse og bebyggelse der er tale om.

Du kan få afløbskoefficienter i Hørsholm Kommunes spildevandsplan eller ved at kontakte Team Miljø.

Kontakt Team Miljø på telefon: 48 49 00 00

Læs spildevandsplanen

Du skal søge om tilladelse om tilslutning til kloak, og du må ikke etablere tilslutning, før der er givet skriftlig tilladelse fra kommunen.

Du skal indsende nedenstående skema til Center for Byg og Miljø, Team Miljø.

Normalt betales der ikke tilslutningsbidrag eller afledningsbidrag ved midlertidige tilslutninger af almindeligt belastet regnvand eller husspildevand. Hvis Novafos A/S vurderer, at der er tale om mere eller mindre permanente installationer, eller spildevandsmængden kan forventes at blive meget stor, kan det komme på tale.

Ansøgning om midlertidig tilslutning til kloak

E-mail til Team Miljø: bom-post@horsholm.d

Alle virksomheder og andre, der producerer processpildevand og andet særligt spildevand, skal have tilladelse til at aflede det – også hvis det er til offentlig kloak.

Du skal kontakte kommunen om en spildevandstilladelse:

 • inden ny-etablering af produktionsvirksomhed, der vil medføre processpildevand.
 • inden udvidelse eller ændring i produktionen eller kloakanlægget, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand.
 • hvis virksomheden har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse.

Det er en god ide at kontakte kommunen allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer.

Spildevandstilladelsen skal være givet, inden spildevandet kan ledes til kloaksystemet.

Du ansøger om en spildevandstilladelse via statens ansøgningsportal Byg og Miljø, hvor der findes digitale ansøgningsskemaer for ansøgning om tilslutningstilladelse, nedsivningstilladelse og udledningstilladelse.

Ansøg om spildevandstilladelse via Byg og Miljø

Der skal fedtudskillere på alle afløb, hvor der kan forekomme fedt eller olie i spildevandet, fx i:

 • restauranter
 • kantiner og storkøkkener 
 • grillbarer
 • pizzeriaer
 • levnedsmiddelvirksomheder
 • slagtere
 • bagerier
 • cafeer 
 • barer med madproduktion
 • cateringfirmaer

Alle fedtudskillere skal være tilsluttet den fælles tømningsordning. Det betyder, at fedtudskilleren tømmes af Novafos. 

Hvor tit den skal tømmes aftales med Novafos: Det afhænger af, hvor meget fedt der udledes, og hvor stor fedtudskilleren er. Du kan læse mere om tømningsordningen i regulativ for tømning af fedtudskillere på Novafos' hjemmeside. 

Er din fedtudskiller overfyldt, skal den tømmes – kontakt Novafos.

Hvad koster det

Du skal selv betale for etablering af en fedtudskiller. Husk, at alle kloakarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Priserne for tømning fremgår af Novafos' takstblad.

Læs mere på Novafos' hjemmeside

 

Der skal sandfang og olieudskiller på alle udledninger, hvor der kan forekomme olie- og benzinrester.

Det inkluderer afløb fra parkeringspladser for mere end 20 biler, offentlige veje, jernbanearealer og lignende. Det inkluderer også afløb fra arealer, hvor der kan forekomme olie- eller benzinspild eller generelt være olie- og benzinrester i spildevandet, såsom vaskepladser og vaskehaller.

Alle sandfang og olieudskillere skal være omfattet af en tømningsordning, enten den kommunale ordning eller en privat aftale. Slammet i sandfang og olie- og benzinresterne betragtes som farligt affald og skal bortskaffes derefter.

Hvis du vælger en privat aftale, skal du ansøge Hørsholm Kommune om fritagelse fra den kommunale ordning.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje