Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Byggeri Andet om byggeri, hvis du er husejer

Andet om byggeri, hvis du er husejer

Læs mere

Hvis du vil opstille en badebro, skal du følge:

Retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune

Containere

Når du vil opstille container, skal du have en tilladelse fra kommunen. Det kan både være bygherren og entreprenøren, der søger om tilladelsen. Du skal søge via Virk.dk.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Containere skal så vidt muligt placeres på kørebane og ikke på fortov eller cykelsti.
 • Hvis det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt, kan kommunen eller politiet forlange containeren fjernet eller flyttet.
 • Containere skal være korrekt afmærket med reflekser og lys.
 • Containere skal også være forsynet med ejerens navn, adresse og telefonnummer.
 • Hørsholm Kommune skal have mulighed for at komme i kontakt med den erstatningsansvarlige, hvis der opstår problemer med sikkerheden eller et akut brud på vandledninger under containeren.
 • Du skal overholde afmærkningsreglerne for anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Ansøg om tilladelse til at råde over vejareal via Virk.dk

Bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej

Byggematerialer

Hvis du ikke har plads til hele oplaget af byggematerialer til et midlertidigt projekt, kan du søge Hørsholm Kommune om tilladelse til midlertidigt at opbevare byggematerialerne på vejareal.

Et af vilkårene er at materialerne bliver afspærret korrekt. Afspærringsmaterialer kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos entreprenører eller skiltefirmaer.

Ud for indkørsler er der typisk en overkørsel over et fortov.

Hvad enten du vil istandsætte eller etablere en helt ny overkørsel, skal du have tilladelse fra Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø.

Det er derfor ikke nok, at du fx har fået en byggetilladelse eller tilladelse til at bygge en carport.

Retningslinjerne for overkørsler fremgår af Hørsholm Kommunes Overkørselsregulativ.

Ansøgning om overkørselstilladelse sendes på mail til Center for By og Miljø.

Hørsholm Kommunes Overkørselsregulativ 

Kontakt By og Miljø på mail: bom-post@horsholm.dk

Råderet over vejareal

Hvis du i forbindelse med arbejdets udførelse, får behov for at benytte lidt af kørebanen til materialer, skal du ligeledes ansøge Center for By og Miljø for tilladelse via Virk.dk. Det er vigtigt, at materialerne er afspærret korrekt.

Ansøg om råden over vejareal

Lokalplaner og byplanvedtægter beskriver, hvilke regler og rammer der gælder for byggeri og anvendelse af ejendommen.

Læs lokalplaner og byplanvedtægter

Er der ikke en lokalplan for dit område, er det kommuneplanen, der er gældende. 

Du skal afmelde din olietank til kommunen, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift.

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Læs mere om olietanke

Hvis du ønsker at ændre skelforholdene, skal du henvende dig til en landinspektør.

Ændringer af skelforhold sker typisk ved udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning. Kommunen er ikke matrikelmyndighed. Det er Geodatastyrelsen.

Landinspektøren måler op og laver de nødvendige dokumenter. Matrikulært arbejde må kun udføres af en beskikket landinspektør.

Blandt de dokumenter, landinspektøren skal sende til Geodatastyrelsen, er kommunens godkendelse af sagen. Ifølge lov om udstykning skal kommunen godkende, at skelforandringer er i overensstemmelse med følgende love:

Vil du spørge om en grund kan udstykkes, inden du kontakter landinspektøren, svarer Team Byg på principielle spørgsmål i relation til ovennævnte love:

Geodatastyrelsen

Lov om udstykning 

Kontakt Team Byg på mail: bom-post@horsholm.dk

 

Du kan etablere liberalt erhverv i din egen bolig uden tilladelse under visse betingelser.

Liberalt erhverv er fx ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje.

Du skal selv bo i boligen, og den skal ligne en bolig for ikke at ændre status. Det er Hørsholm Kommune, der vurderer, om boligen har karakter af bolig, hvis der er tvivl.

Det er umiddelbart tilladt at etablere liberalt erhverv i egen bolig under forudsætning af, at:

 • virksomheden drives af en af husstandens medlemmer – det vil samtidig sige, at det er kun beboerne selv, der må have arbejdsplads i boligen.
 • ejendommens karakter af beboelse ikke ændres, og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.
 • skiltning eller reklamering begrænses, så boligens karakter af beboelsesejendom fastholdes.
 • parkering etableres på egen grund.

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Vær opmærksom på, at der i lokalplanen og servitutter kan være reguleringer ift. parkeringsforhold, bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning, omfang og placering m.v.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, har ansatte, eller ønsker du af skattemæssige årsager at få det liberale erhverv registreret i BBR, skal du altid søge en byggetilladelse. Ligeledes skal der søges tilladelse, hvis ejendommen udelukkende ønskes anvendt til erhverv.

Find Lokalplan

Find tinglysninger og servitutter

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i Hørshold Kommues byggesagsarkiv.

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret, og byggesagerne er offentligt tilgængelige, når de er afsluttede.

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) kan du se, om der er en verserende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse hos OIS - Din genvej til ejendomsdata.

Byggesagsarkivet

Ois - Din genvej til ejendomsdata

Når du skal i gang med at renovere på din ejendom, er det vigtigt forud for arbejdet at undersøge, om der gælder regler for, hvordan og hvorledes du må renovere din ejendom, samt om du skal anmelde dit arbejde.

Følgende skal undersøges:

Lokalplan og evt. tinglyste servitutter

Fredet og bevaringsværdigt byggeri

Håndtering af byggeaffald (anmeldelse og PCB-screening)

Støj og støvende aktiviteter

Jordflytning

Opsætning af container eller byggematerialer på vej

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...